Ocena brak

Uwarunkowania, cele i dziedziny polityki gospodarczej - Cele i przesłanki typu ustrojowo - systemowego

Autor /Edmund Dodano /17.06.2011

Wywołują często wątpliwości i kontrowersje. W krajach postkomunistycznych cele tego typu są obecnie związane z przebudową ustroju z przejściem od kolektywizmu do gospodarki opartej na dominacji własności indywidualnych.Cele ekonomiczne wiążą się z pomnożeniem bogactwa kraju i powiększeniem materialnych postaw dobrobytu społecznego.Dobrobyt oznacza zaspokojenie na wysokim poziomie biologicznych i społecznych potrzeb ludności.

Droga do dobrobytu prowadzi przez optymalne wykorzystywanie zasobów powiększenie produkcji wzrostu dochodu narodowego i racjonalizacji jego poziomu. Wzrost gospodarczy staje się jednym z podstawowych kierunków polityki ekonomicznej na dłuższą metę. Wymaga podejmowania trudnych wyborów między przyspieszeniem wzrostu gospodarczego a konsumpcją także koniecznością zwiększenia inflacji. Istotne znaczenie ma pozyskanie zaufania społeczeństwa do polityki rozwoju proponowanej przez władzę i stosowanie demograficznych metod przy podejmowaniu decyzji. Konieczne jest kształtowanie celów niższego rzędu takich jak:

1) wzrost przedsiębiorczości, innowacyjności inicjatywności, pozwalających stopniowo konkretyzować działanie polityki gospodarczej.

Istotne miejsce wśród celów polityki ekonomicznej zajmuje równowaga jako warunek sprawnego funkcjonowania systemu gospodarczego.

Działanie na rzecz utrzymania równowagi mogą dotyczyć wpływania na ceny popyt i podaż.

Podobne prace

Do góry