Ocena brak

UTYLITARYZM

Autor /marjan Dodano /15.11.2012

 

UTYLITARYZM <łc. utilitas = korzyść, wygoda, pożytek) ang. utilitarianism; fr. utilitarisme; nm. Utilitarismus, Nutzlichkeitstheorie

et. Odmiana —> eudajmonizmu upatru­jąca w respektowaniu zasady —> użytecz­ności (1) skuteczną drogę do osiągnięcia szczęścia. Użyteczność jest więc w utylitaryzmie podstawowym kryterium działa­nia i jego oceny. Do czołowych przedsta­wicieli utylitaryzmu zalicza się J. Benthama i J. St. Milla (twórców tego terminu), według których: najwyższą wartość stano­wi użyteczność osobista rozumiana jako to, co dostarcza największych (Bentham) lub najwyższych (J. St. Mili) przyjemności (utylitaryzm indywiduali­styczny); ponieważ uzyskanie tych przyjemności zależy w znacznej mierze od innych ludzi, rozsądną rzeczą jest starać się także o ich przyjemność jako o środek umożliwiający uzyskanie większej przyjemności dla siebie (Bentham i J. St. Mili); tą drogą dochodzi się do starania o cudzą przyjemność w oderwaniu od dążenia do korzyści osobistej (J. St. Mili); ów altruizm jest celem, do którego winien zdążać czło­wiek naprawdę moralny (utylitaryzm społeczny). Za współczesną postać utylitaryzmu można uważać -^ pragma­tyzm (1).

Podobne prace

Do góry