Ocena brak

Utrata obywatelstwa polskiego

Autor /Iwo Dodano /22.12.2011

Obywatel polski nie może utracić obywatelstwa polskiego, chyba ze sam się go zrzeknie. Obywatel polski traci obywatelstwo polskie na swój wniosek po uzyskaniu zgody Prezydenta RP na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.

Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego może nastąpić w wyniku:

  • Wyboru obywatelstwa innego państwa,

  • Złożonego oświadczenia.

Podanie o wyrażenie zgody na zrzeszenie się obywatelstwa polskiego w związku z wyborem innego państwa od osób zamieszkujących w Polsce przyjmuje właściwy miejscowo starosta, a od osób zamieszkałych za granicą - Konsul RP. Nabycie obywatelstwa innego państwa przez osoby, które uzyskały taką zgodę, pociąga za sobą utratę obywatelstwa polskiego, co stwierdza wojewoda. Uzyskanie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego nie przesądza samo przez się o jego utracie. Utrata następuje dopiero z chwilą nabycia obywatelstwa obcego.

Zgoda udzielona rodzicom rozciąga się na dzieci, pozostające pod ich władzą rodzicielską. Zgoda udzielona jednemu z rodziców rozciąga się na dzieci pozostające pod jego władzą rodzicielską, gdy drugiemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska lub nie jest on obywatelem polskim albo, gdy jest obywatelem polskim i wyrazi przed właściwym organem zgodę na utratę obywatelstwa polskiego przez dzieci.

Podobne prace

Do góry