Ocena brak

UTOPIA

Autor /marjan Dodano /15.11.2012

 

UTOPIA (gr. przeczenie ou- + topos = miejsce — w sumie: nigdzie) ang. utopia; fr. utopie; nm. Utopie

„Miejsce, którego nie ma" — nazwa po­chodząca z tytułu dzieła Th. More'a (De optinio reipuhlicae statu, deque nova insula Utopia, 1516), w którym autor daje obraz idealnego społeczeństwa, żyjącego na fikcyjnej wyspie.

  1. Wizja lepszego społeczeństwa oparta na krytyce aktualnie istniejących stosun­ków społecznych i przeciwstawiająca im propozycję nowego porządku społeczne­go (w Utopii Morusa: wspólna własność wszystkiego, powszechny obowiązek pra­cy, kolektywizm w produkcji dóbr, egali­taryzm w ich konsumpcji), bez uwzględ­nienia przy tym wszystkim realnych szans i możliwości jego zaprowadzenia. (Wizja taka nie musi zresztą ograniczać się do spraw porządku politycznego.) Do bar­dziej znanych utopii (będących przeważ­nie eutopiami, tzn. opisami „dobrego miejsca") należą: Rzeczpospolita Platona, Cyropedia Ksenofonta, Państwo Boże Augu­styna, Miasto słońca T. Campanelli, Nowa Atlantyda F. Bacona, Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki I. Krasickiego (tytułowy bohater dostaje się jako rozbitek na wyspę Nipu, na której panuje sprawiedliwy ustrój i żyje szczęśliwe społeczeństwo), dzieła twór­ców utopijnego socjalizmu (m. in. C. H. de Saint- -Simona, R. Owena).

  2. pot. Nieziszczalne projekty, nierealne pomysły i oczekiwania dotyczące przyszło­ści, jak np. zbudowanie „raju na ziemi".

Podobne prace

Do góry