Ocena brak

Usytuowanie dogmatyki z nauk metodologicznie jako nauki

Autor /Emil12345 Dodano /21.04.2011

Aby przystąpić do rozważania jakichkolwiek na temat Boga należy na wstępie uznać Boga jako Absolutu. Następnie należy rozgraniczyć treść wiary – to znaczy w co wierzymy i akt wiary jak wierzymy. Teologia teocentryczna dąży do możliwie precyzyjnego ustalenia co Bóg nam objawił i nadaje im nazwy rzeczywistości. Teologia musi się posługiwać określeniami adekwatnymi do rzeczywistości.

Teologię nowożytną zaczęto łączyć; teologię życia do teologii praktycznej.

Teologia jest wiarą, która zmierza do rozumienia - jest to definicja według św. Anzelma. Rozumienie oznacza tutaj rozumienie zarówno przeszłości (Pisma Świętego i tradycji doktrynalnej) jak i teraźniejszości z jej pytaniami. Teologia wymaga wiary, wiary oglądającej Boga widzialnego w człowieku Jezusie Chrystusie i w Jego krzyżu.

Teologia jest to nauka oparta na gestach i słowach Jezusa Chrystusa.

Dogmat - jest to prawda, w którą powinien wierzyć katolik, jeśli chce być jeszcze katolikiem. (od gr. Dokeo: podstawowe znaczenie to co okazało się prawdziwe)

Dogmat - (wyjaśnienie encyklopedyczne) jest to prawda objawiona w sposób Boski, ogłoszony przez kościelny i nieomylny autorytet nauczający, jako taka nie podlega krytyce. Jest to prawda w formie twierdzenia i przyjmowana wiarą przez całą wspólnotę chrześcijańską. Absolutna podstawa wiary tkwi w wydarzeniu objawienia, to jest w samo objawieniu się Boga w Jezusie Chrystusie.

Dogmatyka jest teologiczną nauką o dogmacie, jej przedmiotem jest całe objawienie chrześcijańskie, jest nauką wiary, to znaczy refleksyjnym, metodycznym, systematycznym poznaniem zbawczego samoobjawienia się trójjedynego Boga w Jezusie Chrystusie i Kościele jako Jego Ciele, poznaniem podejmowanym przez wierzącego w świetle wiary.

Przedmiot formalny to jest jak dochodzimy do danej wiedzy. Bóg objawiający nam prawdę o sobie, jest pierwszym przedmiotem wiary, tak zwanym przedmiotem formalnym. To znaczy, że wiara nasza powstaje i jest „formowana’ przez uznanie autorytetu Boga, któremu wierzymy.

Przedmiot materialny to co czym zajmuje się teologia. Prawdy, w które wierzymy, objawione nam przez Boga, są przedmiotem materialnym wiary. Przyjmujemy za prawdę to, co Bóg objawił o sobie, czyli o swojej miłości.

Teologiem może być tylko osoba wierząca.

Treść objawienia jest wyrażana poprzez dogmaty.

Sposób objawienia:

  1. coś zostało objawione wyraźnie;

  2. coś zostało objawione pośrednio;

Możemy mówić o stopniach pewności teologicznej: 

    • twierdzenia, które są ponad naukowe, pewne (aksjomaty), dogmaty wiary;

    • twierdzenia teologiczne naukowo pewne;

Elementem teologii jest wiara w Boże Objawienie, bez wiary nie ma procesu wychowawczego, procesu dydaktycznego. Teolog może powiedzieć, że Bóg jest, natomiast jaki jest Bóg możemy powiedzieć niewiele.

Mamy objawienie kosmiczne (naturalne), nadprzyrodzone oraz prywatne. Nadprzyrodzone to: pierwotne, Stare Przymierze, Nowe Przymierze (w Jezusie Chrystusie), w apostołach kończy się objawienie społeczne ich świadectwo umieściła patrystyka i liturgia. Nad tym czuwa swą powagą Nauczycielski Urząd Kościoła.

Absolutna podstawa wiary tkwi w wydarzeniu objawienia, to jest w samoobjawieniu się Boga w Jezusie Chrystusie. Objawienie nie jest tu pojmowane jako twierdzenie prawdy lecz jako wydarzenie prawdy. Jezus Chrystus jest wydarzeniem prawdy. Z perspektywy biblijnej możemy stwierdzić, ze to wydarzenie jest prawdziwe ze względu na absolutną wiarygodność Boga. Orzeczenia dogmatyczne starają się wyrazić prawdę objawienia. Pismo święte znajduje się pomiędzy objawiającym wydarzeniem i twierdzeniami dogmatycznymi Kościoła. Pismo święte stanowi jako jedyny autorytet dla wszystkich późniejszych orzeczeń dogmatycznych.

Podobne prace

Do góry