Ocena brak

Ustrój i zadania gminy

Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011

Gmina jest adresatem norm prawnych, sytuujących ją jako wyodrębniony podmiot prawa w strukturze organizacyjnej państwa. Poprzez powołanie do życia samorządu terytorialnego ustawodawca dokonał poziomego podziału władzy wykonawczej tworząc w miejsce dotychczas jednolitej organizacyjnie administracji państwowej administrację rządową i samorządową. W Polsce oddzielenie zadań administracji rządowej od zadań gminy dokonane zostało na kilku poziomach.

Art. 6 ustawy samorządowej, wg którego do zakresy działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, ustanawia domniemanie właściwości na rzecz gminy. Art. 7 ustawy samorządowej ustala, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Zadania własne gminy można podzielić na pewne kategorie, a mianowicie zadania z zakresu:

infrastruktury technicznej gminy- gminne ulice, drogi, mosty, place, wodociągi, kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych; utrzymywanie czystości, utrzymywanie urządzeń sanitarnych; wysypiska oraz utylizacja odpadów komunalnych; zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną; komunalne budownictwo mieszkaniowe; lokalny transport zbiorowy; targowiska i hale targowe; gminne obiekty i urządzenia użyteczności publicznej oraz obiekty administracyjne;

infrastruktury społecznej- ochrona zdrowia, pomoc społeczna, oświata, kultura, kultura fizyczna;

porządku i bezpieczeństwa publicznego- organizacja ruchu drogowego, porządek publiczny, ochrona przeciwpożarowa, bezpieczeństwo sanitarne;

ładu przestrzennego i ekologicznego- planowanie przestrzenne, gospodarka terenami, ochrona środowiska.

Gmina wykonuje zadania własne w imieniu własnym i na W odpowiedzi na własną odpowiedzialność, na zasadach określonych przez ustawy, korzystając z samodzielności chronionej na drodze sądowej. Poprzez wprowadzenie zadań obowiązkowych ustawodawca zabezpiecza ich realizację oraz zapewnia mieszkańcom gminy określony poziom zaspokojenia potrzeb publicznych. Jest to także gwarancja prawna równości ludzi wobec prawa, drążenie do równego dostępu do świadczeń w skali państwa, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Gmina wykonuje ponadto zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określonej w art. 8 ustawy samorządowej. Są to zadania „obce” w tym sensie, że pochodzą od innego podmiotu administracji, jakim jest państwo. Gmina wykonuje te zadania po zapewnieniu środków finansowych przez administrację rządową, a w imieniu tej administracji, a więc niesamodzielnie. O ile ustawa tak stanowi, gmina jest obowiązana do wykonywania takich zadań, gmina może ponadto wykonywać zadania zlecone dobrowolnie, na podstawie porozumienia z właściwym organem administracji rządowej. Wykonywanie przez gminę zadań zleconych sprawia, że posiada ona dwoisty charakter- wspólnoty samorządowej oraz jednostki wykonawczej administracji rządowej. Jest to typowy element zakresu działania samorządu terytorialnego. Całość zadań administracji publicznej z różnych tytułów przysługujących gminie realizowana jest w znacznej części przez wydawanie decyzji administracyjnych.

Podobne prace

Do góry