Ocena brak

USTRÓJ I ORGANIZACJA SZKÓŁ WYŻSZYCH

Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011

Szkoły wyższe są organizowane i działają na zasadzie wolności badań naukowych, wolności twórczości artystycznej i wolności nauczania. Uczelnia ma osobowość prawną. Status uczelni wchodzi w życie po zatwierdzeniu Ministra Edukacji po dwóch miesiącach lub po upływie dwóch m-cy od daty jego doręczenia Ministrowi, jeżeli Minister w tym terminie nie odmówił zatwierdzenia statutu.

Szczegółowy ustrój uczelni określa statut. Uczelnie są częścią systemu nauki polskiej i systemu edukacji narodowej. Uczelnia ma za zadanie kształcić studentów w zakresie danej gałęzi wiedzy oraz ich przygotowywać do wykonywania określonych zawodów, prowadzić badania naukowe lub twórczą pracę artystyczną. Przygotowuje kandydatów do samodzielnej pracy naukowej, dydaktycznej lub działalności artystycznej, kształci w celu uzupełnienia wiedzy ogólnej i specjalistycznej osób, które posiadają tytuły zawodowe i wykonują zawody praktyczne. Uczelnia ma za zadanie rozwijać i upowszechniać kulturę narodową oraz postęp techniczny, a także współdziałać w szerzeniu wiedzy w społeczeństwie oraz dbać o zdrowie i rozwój fizyczny studentów.

Uczelnie mogą prowadzić, za zgodą Ministra Edukacji Narodowej, szkoły ponad podstawowe. Wykłady na uczelni są otwarte jeżeli statut nie stanowi inaczej. W uczelni mogą być prowadzone jednolite studia magisterskie, studia wyższe zawodowe i uzupełniające studia magisterskie. Uczelnia może prowadzić również studia podyplomowe, studia doktoranckie oraz studia i kursy specjalne. Uczelnia może także prowadzić studia typu otwartego dla słuchaczy nie będących studentami. Podstawowym systemem są studia dzienne chyba, że statut uczelni stanowi inaczej. Uczelnia ma prawo nadawania absolwentom tytułów zawodowych magistra, lekarza, inżyniera, magistra inżyniera i in. Uczelnia ma prawo nadawania tytułu doktora honoris causa na wniosek swojej jednostki organizacyjnej uprawnionej do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Nauczyciele akademiccy, studenci i pracownicy uczelni nie będący nauczycielami akademickimi tworzą samorządową społeczność akademicką. Utworzenie, przekształcenie i zniesienie uczelni państwowej oraz połączenie jej z inną uczelnią państwową następuje w drodze ustawy. Statut uczelni państwowej uchwala Senat większością 2\3 głosów swojego statutowego składu po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w uczelni. Mienie uczelni obejmuje własność i inne prawa majątkowe. Uczelnia jest zwolniona z podatków, ale zwolnieniu temu nie podlega działalność gospodarcza uczelni.

Minister Edukacji Narodowej sprawuje nadzór nad uczelnią w zakresie zgodności działania jej organów z ustawą i statutem uczelni oraz może żądać od tych organów informacji i wyjaśnień.

Podstawową jednostką organizacyjną uczelni jest wydział, chyba że statut stanowi inaczej. Jednostka ta prowadzi jeden lub więcej kierunków studiów. W uczelni państwowej, podstawowe jednostki organizacyjne uczelni tworzy, przekształca i znosi senat, a w innej uczelni – właściwy Minister na wniosek senatu uczelni, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej. W uczelni mogą być tworzone inne jednostki organizacyjne, w szczególności ogólnouczelniane, międzywydziałowe i pozawydziałowe. Uczelnia może tworzyć jednostki międzyuczelniane i jednostki wspólne z innymi podmiotami, w szczególności z instytucjami naukowymi, w tym również zagranicznymi. W skład uczelni wchodzi biblioteka główna, która jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną o zadaniach naukowych, dydaktycznych i usługowych. Dyrektorem biblioteki głównej może być osoba posiadająca tytuł naukowy lub uprawnienia bibliotekarza dyplomowanego, którego powołuje rektor po zasięgnięciu opinii senatu.

Uczelnia posiada archiwum, które stanowi ogniwo państwowej sieci archiwalnej. Dyrektor administracyjny kieruje administracją i gospodarką oraz podejmuje decyzje dot. mienia uczelni, w zakresie zwykłego zarządu uczelni, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych w ustawie lub statucie dla organów uczelni. Powołuje i odwołuje go rektor za zgodą senatu, a jego zastępców za zgodą samego dyrektora administracji. Kwestor pełni funkcję głównego księgowego i z-cą dyrektora administracyjnego.

Podobne prace

Do góry