Ocena brak

Ustrój Hiszpanii - Władza sądownicza

Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011

W Hiszpanii występuje rozbudowany system sądowy, najwyższą jego instancją jest Trybunał Najwyższy, organem zapewniającym niezawisłość sądów jest powoływana przez króla Rada Główna Władzy Sądowej. Król powołuje ponadto sędziów wyższych sądów, pozostali sędziowie są powoływani przez Radę Główną.

Trybunał Konstytucyjny czuwa nad zgodnością prawa z konstytucją. W jego skład wchodzi 12 członków powoływanych przez króla, spośród nich 4 na wniosek Kongresu Deputowanych, 4 na wniosek Senatu, po 2 na wniosek rządu i Rady Głównej Władzy Sądowej.

Członkowie są powoływani na 9 lat, przy czym co 3 lata odnowieniu ulega 1/3 składu. Trybunał rozpoznaje: skargi dotyczące zgodności z konstytucją ustaw oraz aktów normatywnych o mocy ustawy, skargi o ochronę praw w związku z pogwałceniem praw i wolności, spory kompetencyjne między państwem a wspólnotami oraz pomiędzy wspólnotami. Każdy obywatel ma prawo do wniesienia skargi do Trybunału, rząd może zakwestionować przed Trybunałem akty i postanowienia podjęte przez organy wspólnot autonomicznych.

Podobne prace

Do góry