Ocena brak

USTAWA O RZECZNIKU PRAW OBYWATELSKICH

Autor /Abdon Dodano /24.11.2011

Rzecznik praw Obywat.stoi na straży wolności praw człowieka i obywatela określonych w konstytucji oraz w innych aktach normatywnych.

Rzecznikiem może być obywatel polski wyróżniający się wiedzą prawniczą i doświadczeniem.

Rzecznika powołuje Sejm za zgodą senatu na wniosek marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów.

Składa on ślubowanie przed Sejmem.

Kadencja trwa 5 lat licząc od dnia złożenia ślubowania, może być rzecznikiem przez 2 kadencje.

Rzecznik podejmuje czynności przewidziane w ustawie jeżeli dotyczą naruszenia wolności i praw człowieka.

Wniosek skierowany do rozpatrzenia jest wolny od opłat.

Rzecznik po zapoznaniu się z nim

  • Podejmuje sprawę

  • Poprzestaje na wskazaniu wnioskodawcy przysługujących mu środ. działania

  • Przekazać sprawę wg właściwości

  • Nie podjąć sprawy (zawiadamiając wnioskodawcę i osobę, której sprawa dotyczy

Po zbadaniu sprawy może:

  • Wyjaśnić wnioskodawcy, że nie stwierdził naruszenia wolności i praw obywateli

  • Żądać wszczęcia postępowania w sprawach cywilnych

  • Wystąpić z wnioskiem o ukaranie

  • Wnieść kasację lub rewizję

Zgłosić udział w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Rzecznik na wniosek marszałka Sejmu przedstawia informację lub podejmuje czynności w określonych sprawach.

Wykonuje on swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rzecznik odmawia ujawnienia nazwiska i innych danych osobowych skarżącego w tym także wobec organów władzy publicznej jeżeli uzna to za niezbędne dla ochrony wolności, praw i interesów jednostki.

Podobne prace

Do góry