Ocena brak

Ustawa o Regionalnej Izbie Obrachunkowej (RIO)

Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011

Regionalne Izby Obrachunkowe przedstawiają opnie w sprawach:

  1. możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez j.s.t.

  2. prawidłowości załączonej do budżetu j.s.t. prognozy kwoty długu tej jednostki ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów dotyczących uchwalania i wykonywania budżetu w latach następnych.

Opinie te powinny być publikowane w terminie miesiąca od dnia przekazania uchwały budżetowej przez j.s.t. W przypadku negatywnej opinii RIO wymagana jest odpowiednia uchwała j.s.t. W budżecie j.s.t mogą być tworzone rezerwy celowe i rezerwa ogólna. Jest to uprawnienie j.s.t. rezerwy celowe SA tworzone na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje kwalifikacji budżetowej nie może być dokonywany w okresie opracowania budżetu. Suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu, a rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu.

Rezerwami dysponuje zarząd j.s.t. Poza tym z budżetu j.s.t. mogą być udzielane dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych kalkulowane wg stawek jednostkowych. Kwoty zakres dotacji określa uchwała budżetowa. Stawki dotacji przedmiotowych ustala organ stanowiący.

Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymać z budżetu j.s.t. dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Do góry