Ocena brak

USTAWA o Radzie Ministrów

Autor /majka Dodano /28.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie txt USTAWA o Radzie Ministrów

Transkrypt

USTAWA
z dnia 8 sierpnia 1996 r.
o Radzie Ministrów
(tekst jednolity)

Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1. Rada Ministrów (Rząd) działa kolegialnie.
Art. 2. 1. Rada Ministrów, wykonując ustanowione dla niej w Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej i ustawach zadania i kompetencje, rozpatruje sprawy i podejmuje
rozstrzygnięcia na posiedzeniach.
2. Rada Ministrów może również rozstrzygać poszczególne sprawy w drodze
korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (drogą obiegową).
3. Organizację i tryb swojej pracy Rada Ministrów określa w regulaminie.
Art. 3. Przepisy ustawy dotyczące ministrów stosuje się również do osób, o których
mowa w art. 147 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Rozdział 2
Członkowie Rady Ministrów
Art. 4. (skreślony).

1)
2)

3)
4)
5)
6)

Art. 5. W celu wykonania zadań i kompetencji określonych w Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej i ustawach, Prezes Rady Ministrów może w szczególności:
wyznaczyć ministrowi zakres spraw, w których minister ten działa z upoważnienia Prezesa
Rady Ministrów;
żądać informacji, dokumentów i sprawozdań okresowych lub dotyczących poszczególnej
sprawy albo rodzaju spraw od ministra, kierownika urzędu centralnego lub wojewody oraz od
pracowników urzędów organów administracji rządowej po zawiadomieniu właściwego
ministra, kierownika urzędu centralnego lub wojewody;
zarządzić przeprowadzenie korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk członków Rady
Ministrów;
zwoływać, brać udział i przewodniczyć posiedzeniom organów pomocniczych Rady
Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów, bez względu na ich skład i zakres działania;
zwoływać posiedzenia, z udziałem właściwych ministrów, kierowników urzędów centralnych
lub wojewodów i im przewodniczyć;
przekazać, z urzędu lub na wniosek właściwego organu albo na wniosek strony, sprawę
należącą do właściwości więcej niż jednego ministra lub kierownika centralnego urzędu do
załatwienia wskazanemu przez siebie ministrowi, zawiadamiając o tym wszystkie inne
właściwe organy oraz strony;

1

7) rozstrzygać o zakresie działania ministrów w razie sporu kompetencyjnego między
ministrami.
Art. 6. 1. W razie nieobecności Prezesa Rady Ministrów lub w innym wypadku
czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Ministrów, pracami
Rady Ministrów kieruje wiceprezes Rady Ministrów wyznaczony przez Prezesa Rady
Ministrów lub jeden z ministrów, jeżeli wiceprezes Rady Ministrów nie został powołany.
2. Wiceprezes Rady Ministrów wykonuje, w imieniu Prezesa Rady Ministrów, zadania i
kompetencje w zakresie powierzonym przez Prezesa Rady Ministrów.
3. (skreślony).

1)
2)
3)
4)
5)

Art. 7. 1. Członek Rady Ministrów uczestniczy, na zasadach określonych w Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, w ustalaniu polityki państwa, ponosząc za treść i za realizację
działań Rządu odpowiedzialność w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Członek Rady Ministrów jest obowiązany do inicjowania i opracowywania, w
zakresie swojego działania, polityki Rządu, przedkładania inicjatyw i odpowiednich
projektów aktów normatywnych na posiedzenia Rady Ministrów.
3. Członek Rady Ministrów realizuje politykę ustaloną przez Radę Ministrów.
4. Członek Rady Ministrów, realizując politykę ustaloną przez Radę Ministrów, w
szczególności:
współdziała z innymi członkami Rady Ministrów;
nadzoruje działalność terenowych organów administracji rządowej;
współdziała z samorządem terytorialnym, organizacjami społecznymi i przedstawicielstwami
środowisk zawodowych i twórczych;
występuje do Prezesa Rady Ministrów o powołanie zespołów międzyresortowych do
wykonywania zadań wykraczających poza zakres jego działania;
po zawiadomieniu Prezesa Rady Ministrów powołuje rady i zespoły, jako organy pomocnicze
w sprawach należących do zakresu jego działania.
akty wykonawcze z Dz.U. i M.P.
akty wykonawcze z dzienników urzędowych
Art. 8. Członek Rady Ministrów reprezentuje w swoich wystąpieniach stanowisko
zgodne z ustaleniami przyjętymi przez Radę Ministrów.

Art. 9. 1. Członek Rady Ministrów, upoważniony przez Radę Ministrów, reprezentuje
Rząd przed Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach rozpatrywanych z inicjatywy
Rady Ministrów. W takim wypadku minister składa, po porozumieniu się z Prezesem Rady
Ministrów, wszelkie oświadczenia w imieniu Rządu.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do reprezentowania Rządu w innych sprawach
rozpatrywanych przez Sejm. W takim wypadku upoważnienia do reprezentowania Rządu
może, w uzasadnionych wypadkach, udzielić ministrowi Prezes Rady Ministrów.
3. Prezes Rady Ministrów może, na wniosek ministra:
1) udzielić upoważnienia do reprezentowania Rządu przed Sejmem sekretarzowi stanu lub
podsekretarzowi stanu w danym ministerstwie, pełnomocnikowi Rządu lub kierownikowi
urzędu centralnego;
2) udzielić upoważnienia do reprezentowania Rządu w Sejmie, poza posiedzeniem plenarnym,
innej osobie czynnej w danym dziale administracji rządowej.
4. Zasady określone w ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do wszystkich innych sytuacji
wymagających upoważnienia do reprezentowania Rządu przed innymi organami

2

państwowymi, w szczególności przed Senatem Rzeczypospolitej Polskiej i Trybunałem
Konstytucyjnym.
5. Zasady i tryb udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie regulują
odrębne przepisy.
Art. 10. 1. Rada Ministrów może ustanowić pełnomocnika Rządu do określonych spraw,
których przekazanie członkom Rady Ministrów nie jest celowe.
2. Pełnomocnikiem Rządu może być sekretarz stanu lub podsekretarz stanu, a w
szczególnie uzasadnionych wypadkach, w zakresie zadań o zasięgu regionalnym - wojewoda.
3. Pełnomocnika Rządu powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów.
4. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, zakres udzielonych
pełnomocnikowi upoważnień, sposób sprawowania nadzoru nad jego działalnością oraz
sposób zapewnienia pełnomocnikowi obsługi merytorycznej, organizacyjno-prawnej,
technicznej i kancelaryjno-biurowej.
5. W celu sfinansowania działalności ustanowionego pełnomocnika Rządu, Prezes Rady
Ministrów może, w drodze rozporządzenia, dokonywać przeniesienia planowanych dochodów
i wydatków budżetowych między częściami budżetu państwa, z zachowaniem przeznaczenia
środków publicznych, wynikającego z ustawy budżetowej.
akty wykonawcze z Dz.U. i M.P.
orzeczenia sądów
Rozdział 3
Organy wewnętrzne Rady Ministrów
Art. 11. (skreślony).
akty wykonawcze z Dz.U. i M.P.
Art. 12. 1. Prezes Rady Ministrów, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady
Ministrów, może, w drodze zarządzenia, tworzyć organy pomocnicze Rady Ministrów lub
Prezesa Rady Ministrów, a w szczególności:
1) stały komitet lub komitety Rady Ministrów w celu inicjowania, przygotowania i uzgadniania
rozstrzygnięć albo stanowisk Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów w sprawach
należących do zadań i kompetencji tych organów;
2) komitety do rozpatrywania określonych kategorii spraw lub określonej sprawy;
3) rady i zespoły opiniodawcze lub doradcze w sprawach należących do zadań i kompetencji
Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów.
2. Prezes Rady Ministrów, tworząc organy pomocnicze, o których mowa w ust. 1, określi
ich nazwę, skład, zakres działania oraz tryb postępowania.
akty wykonawcze z Dz.U. i M.P.
Art. 12a. Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, tworzyć komisje do
opracowania projektów kodyfikacji określonych dziedzin prawa, uwzględniając dorobek
nauki i doświadczenia praktyki. Rada Ministrów wydając rozporządzenie, określi nazwę i
przedmiot działania komisji oraz jej skład i tryb postępowania.
akty wykonawcze z Dz.U. i M.P.
Art. 13. 1. Rada Ministrów w uzgodnieniu z zainteresowaną instytucją lub środowiskiem
społecznym może powoływać, w drodze rozporządzenia, komisje wspólne, składające się z
przedstawicieli Rządu oraz tej instytucji lub środowiska. Rada Ministrów wydając

3

rozporządzenie, określi nazwę i przedmiot działania komisji wspólnej oraz jej skład i tryb
postępowania.
2. Celem komisji, o których mowa w ust. 1, jest wypracowanie wspólnego stanowiska w
sprawach ważnych dla polityki Rządu oraz interesów reprezentowanej w komisji instytucji
lub środowiska.
akty wykonawcze z Dz.U. i M.P.
Art. 14. 1. Przy Prezesie Rady Ministrów działa Rada Legislacyjna.
2. Prezes Rady Ministrów powołuje członków Rady Legislacyjnej.
3. Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, zadania oraz szczegółowe
zasady i tryb funkcjonowania Rady Legislacyjnej.
4. Prezes Rady Ministrów po zasięgnięciu opinii Rady Legislacyjnej ustala, w drodze
rozporządzenia:
1) zasady techniki prawodawczej;
2) (1) (uchylony).
5. Prezes Rady Ministrów wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 1,
określi w szczególności elementy metodyki przygotowania i sposób redagowania projektów
ustaw i rozporządzeń oraz innych normatywnych aktów prawnych, a także warunki, jakim
powinny odpowiadać uzasadnienia projektów normatywnych aktów prawnych, jak również
reguły przeprowadzania zmian w systemie prawa. Stosowanie zasad techniki prawodawczej
powinno zapewnić w szczególności spójność i kompletność systemu prawa oraz przejrzystość
tekstów normatywnych aktów prawnych, z uwzględnieniem dorobku nauki i doświadczeń
praktyki.
6. (2) (uchylony).
akty wykonawcze z Dz.U. i M.P.
Art. 14a. Przy Prezesie Rady Ministrów działa Rządowe Centrum Legislacji jako
państwowa jednostka organizacyjna podległa Prezesowi Rady Ministrów.
Art. 14b. Rządowe Centrum Legislacji, zwane dalej "Centrum", zapewnia koordynację
działalności legislacyjnej Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i innych organów
administracji rządowej.
Art. 14c. Centrum zapewnia obsługę prawną Rady Ministrów, a w szczególności:
1) opracowuje stanowiska prawno-legislacyjne do rządowych projektów aktów prawnych;
2) koordynuje przebieg uzgodnień rządowych projektów aktów prawnych, w tym sporządzania
ocen skutków społeczno-gospodarczych projektowanych regulacji;
3) opracowuje pod względem legislacyjnym rządowe projekty aktów prawnych skierowane do
rozpatrzenia przez Radę Ministrów, w tym poprzez ich ocenę pod względem prawnym i
redakcyjnym przez Komisję Prawniczą prowadzoną przez Centrum;
4) opracowuje rządowe projekty aktów prawnych w zakresie ustalonym przez Prezesa Rady
Ministrów;
5) redaguje Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dziennik Urzędowy
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski";
6) współdziała z Komitetem Integracji Europejskiej w sprawie harmonizacji prawa polskiego z
wymogami prawa Wspólnot Europejskich;
7) współdziała z Radą Legislacyjną w zakresie opiniowania rządowych projektów aktów
normatywnych pod względem ich zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz
spójności z systemem prawa;

4

8) kontroluje wydawanie przez organy administracji rządowej przepisów wykonawczych do
ustaw;
9) wykonuje inne zadania określone w odrębnych przepisach lub wskazane przez Prezesa Rady
Ministrów.
Art. 14d. (3) Centrum współdziała z jednostkami naukowymi w rozumieniu art. 2 pkt 9
ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz.
2390) oraz innymi jednostkami organizacyjnymi prowadzącymi działalność związaną z
zadaniami Centrum.
Art. 14e. 1. Centrum kieruje Prezes Centrum przy pomocy wiceprezesów Centrum oraz
dyrektorów komórek organizacyjnych Centrum.
2. (4) Prezesa Centrum powołuje Prezes Rady Ministrów, spośród osób należących do
państwowego zasobu kadrowego. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Centrum.
3. Prezes Centrum wykonuje czynności ze stosunku pracy wobec osób zatrudnionych w
Centrum oraz inne czynności przewidziane w obowiązujących ustawach dla kierownika
urzędu.
4. (5) Wiceprezesów Centrum powołuje Prezes Rady Ministrów, spośród osób należących
do państwowego zasobu kadrowego, na wniosek Prezesa Centrum. Prezes Rady Ministrów
odwołuje Wiceprezesów Centrum.
Art. 14f. 1. (6) (uchylony).
2. (skreślony).
Art. 14g. 1. Wymagania kwalifikacyjne dotyczące legislatorów określają odrębne
przepisy.
2. Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, zasady wynagradzania oraz
wymagania kwalifikacyjne pracowników Centrum, z uwzględnieniem ust. 1.
akty wykonawcze z Dz.U. i M.P.
Art. 14h. 1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w
przepisach o finansach publicznych dla jednostek budżetowych.
2. Prezes Centrum dysponuje środkami budżetu państwa przeznaczonymi na
finansowanie Centrum.
Art. 14i. 1. Prezes Rady Ministrów, w drodze zarządzenia, nadaje Centrum statut, w
którym określa jego organizację wewnętrzną.
2. Prezes Centrum nadaje Centrum regulamin organizacyjny, który określa zakres zadań
i tryb pracy jego komórek organizacyjnych.
3. Prezes Centrum może tworzyć i znosić stałe lub doraźne komisje oraz rady i zespoły
opiniodawcze lub doradcze w sprawach należących do zakresu działania Centrum, określając
ich nazwę, cel utworzenia, zakres zadań, skład i tryb pracy.
akty wykonawcze z Dz.U. i M.P.
Art. 14j.
Art. 14k.
Art. 14l.

(7)

(uchylony).

(8)

(9)

(uchylony).

(uchylony).

5

Art. 14m.
Art. 14n.

(10)

(11)

(uchylony).

(uchylony).

Art. 14o. (12) (uchylony).
akty wykonawcze z Dz.U. i M.P.
Art. 15. 1. W celu sfinansowania działalności organów pomocniczych, komisji i komisji
wspólnych, o których mowa w art. 12, 12a i 13, Prezes Rady Ministrów może, w drodze
rozporządzenia, dokonywać przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych
między częściami budżetu państwa, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych,
wynikającego z ustawy budżetowej.
2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób finansowania i obsługi
organów pomocniczych, komisji i komisji wspólnych, o których mowa w art. 12, 12a i 13.
akty wykonawcze z Dz.U. i M.P.
Art. 16. (skreślony).
akty wykonawcze z Dz.U. i M.P.
Rozdział 4
Posiedzenia Rady Ministrów
Art. 17. Prezes Rady Ministrów zwołuje posiedzenia Rady Ministrów, ustala ich
porządek i im przewodniczy.

1)
2)
3)
4)

Art. 18. 1. Posiedzenie Rady Ministrów przygotowuje i obsługuje sekretarz Rady
Ministrów, do którego należą również sprawy związane z:
przyjmowaniem od wnioskodawców oraz przekazywaniem członkom Rady Ministrów
projektów dokumentów rządowych;
opracowywaniem protokołu ustaleń przyjętych przez Radę Ministrów;
przygotowywaniem dokumentów rozpatrywanych przez Radę Ministrów oraz
przedkładanych do podpisu Prezesowi Rady Ministrów;
koordynowaniem działalności legislacyjnej Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów.
2. Sekretarz Rady Ministrów uczestniczy w rozpatrywaniu spraw przez Radę Ministrów.
Art. 19. (skreślony).
Art. 20. (skreślony).
Art. 21. (skreślony).
Art. 22. 1. Posiedzenia Rady Ministrów są niejawne.
1a. Prezes Rady Ministrów, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady
Ministrów, może zezwolić zaproszonym osobom na przysłuchiwanie się posiedzeniu Rady
Ministrów w całości lub w części oraz na udzielanie wyjaśnień.
2. Rada Ministrów jest obowiązana informować opinię publiczną o przedmiocie
posiedzenia oraz o podjętych rozstrzygnięciach. Nie dotyczy to spraw, w stosunku do których
Prezes Rady Ministrów zarządził tajność obrad.

6

Art. 23. (skreślony).
Art. 24. 1. Rada Ministrów może powierzyć Prezesowi Rady Ministrów ostateczną
redakcję tekstów przyjętych rozstrzygnięć.
2. Rozstrzygnięcia Rady Ministrów podpisuje Prezes Rady Ministrów po ich
przedstawieniu i podpisaniu przez sekretarza Rady Ministrów.
Art. 25. (skreślony).
akty wykonawcze z Dz.U. i M.P.
Rozdział 5
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

1)
2)
3)
4)
5)

Art. 26. 1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, zwana dalej "Kancelarią", zapewnia
obsługę:
Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów;
wiceprezesów Rady Ministrów;
(skreślony);
Kolegium do Spraw Służb Specjalnych;
Rady Legislacyjnej.
2. Kancelaria może obsługiwać również pełnomocnika Rządu oraz wskazane przez
Prezesa Rady Ministrów organy pomocnicze, komisje i komisje wspólne, o których mowa w
art. 12, 12a i 13.
Art. 27. Kancelarią kieruje Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, powoływany i
odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów.
Art. 28. Prezes Rady Ministrów powołuje i odwołuje sekretarzy i podsekretarzy stanu w
Kancelarii.

Art. 29. Do zadań, które z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów realizuje Kancelaria,
należy w szczególności:
1) kontrola realizacji zadań wskazanych przez Radę Ministrów i Prezesa Rady Ministrów oraz
przedstawianie wniosków z przeprowadzonych kontroli i przedkładanie propozycji
doskonalenia metod kontroli;
1a) (13) dokonywanie ocen skutków (kosztów i korzyści) społeczno-gospodarczych
projektowanych regulacji oraz sporządzanie ocen tych skutków, w tym projektów
powodujących istotne długookresowe następstwa w rozwoju społecznym i gospodarczym;
1b) (14) opracowywanie ocen międzynarodowych uwarunkowań sytuacji kraju oraz
długofalowych koncepcji polityki zagranicznej;
1c) (15) opracowywanie ocen funkcjonalności struktur państwa i sprawności ich działania;
1d) (16) przygotowywanie innych analiz, prognoz, koncepcji, programów i ocen, zleconych przez
Prezesa Rady Ministrów;
2) wydawanie Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski";
3) koordynacja realizacji polityki kadrowej w administracji rządowej, w zakresie określonym w
odrębnych przepisach;
4) obsługa spraw kadrowych osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w
administracji rządowej;

7

5) koordynacja współdziałania Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów z Sejmem
Rzeczypospolitej Polskiej, Senatem Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydentem Rzeczypospolitej
Polskiej i innymi organami państwowymi;
6) obsługa informacyjna oraz prasowa Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz
wewnętrznych organów pomocniczych i opiniodawczo-doradczych Rady Ministrów;
7) koordynacja działalności kontrolnej Prezesa Rady Ministrów wobec organów administracji
rządowej;
8) wykonywanie zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa określonych w
odrębnych przepisach;
9) wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach lub zleconych przez
Prezesa Rady Ministrów.
Art. 30. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb
przeprowadzania kontroli, o której mowa w art. 29 pkt 1.
akty wykonawcze z Dz.U. i M.P.
Art. 31. Prezes Rady Ministrów, w drodze zarządzenia, nadaje Kancelarii statut, w
którym określa szczegółowy zakres zadań i organizację Kancelarii oraz jednostki
organizacyjne nadzorowane przez Szefa Kancelarii, z uwzględnieniem zasad określonych w
art. 39 ust. 2-4.
akty wykonawcze z Dz.U. i M.P.
Rozdział 6
Zakres i zasady działania ministrów
Art. 32. (skreślony).
1)
2)

1)
2)
3)

Art. 33. 1. Prezes Rady Ministrów ustala, w drodze rozporządzenia:
szczegółowy zakres działania ministra, niezwłocznie po powołaniu Rady Ministrów, a jeżeli
minister został powołany w innym czasie - niezwłocznie po jego powołaniu;
ministerstwo lub inny urząd administracji rządowej, który ma obsługiwać ministra, a w
wypadku ministra kierującego określonym działem administracji rządowej - również organy
jemu podległe lub przez niego nadzorowane, z zastrzeżeniem art. 34 ust. 2.
1a. Prezes Rady Ministrów określając szczegółowy zakres działania ministra, w
wypadku ministra kierującego określonym działem administracji rządowej:
wskazuje, z uwzględnieniem przepisów o działach administracji rządowej, dział lub działy,
którymi kieruje minister;
(skreślony);
określa, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, zakres uprawnień ministra jako dysponenta
wyodrębnionej lub wyodrębnionych części budżetu państwa.
1b. Prezes Rady Ministrów, realizując uprawnienia wynikające z art. 3 ustawy z dnia 4
września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 928, z 2000
r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718, Nr 70, poz. 816, Nr 73,
poz. 852, Nr 109, poz. 1158 i Nr 122, poz. 1314 i 1321, z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 5, poz. 43
i 44, Nr 42, poz. 475, Nr 63, poz. 634, Nr 73, poz. 761, Nr 76, poz. 811, Nr 87, poz. 954, Nr
102, poz. 1116, Nr 113, poz. 1207, Nr 115, poz. 1229, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371,
Nr 126, poz. 1382, Nr 129, poz. 1441, Nr 130, poz. 1450 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r.
Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 71, poz. 655, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 93,
poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 135, poz. 1145), dokonuje, w drodze rozporządzenia,

8

przeniesień planowanych dochodów i wydatków budżetowych między częściami, z
zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikającego z ustawy budżetowej.
1c. (skreślony).
1d. Minister kierujący określonym działem administracji rządowej ustala, w drodze
obwieszczenia, wykaz jednostek organizacyjnych jemu podległych lub przez niego
nadzorowanych. Obwieszczenie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej
Polskiej "Monitor Polski".
2. Przepisy, o których mowa w ust. 1, tracą moc:
1) z dniem powołania nowej Rady Ministrów;
2) z dniem powołania dla danego działu administracji rządowej nowego ministra.
3. W wypadku uchylenia przepisów określonych w ust. 1, do dnia wejścia w życie
nowych przepisów Prezes Rady Ministrów wykonuje zadania ministra, którego uchylony
przepis dotyczy.
akty wykonawcze z Dz.U. i M.P.
Art. 34. 1. Minister kieruje, nadzoruje i kontroluje działalność podporządkowanych
organów, urzędów i jednostek. W szczególności w tym zakresie:
1) tworzy i likwiduje jednostki organizacyjne, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej;
2) powołuje i odwołuje kierowników jednostek organizacyjnych, chyba że przepisy odrębne
stanowią inaczej;
3) organizuje kontrolę sprawności działania, efektywności gospodarowania oraz przestrzegania
prawa przez jednostki organizacyjne.
2. Minister nadzoruje i kontroluje działalność organów i jednostek, w stosunku do
których uzyskał uprawnienia nadzorcze na podstawie przepisów ustawowych - na zasadach
określonych w tych przepisach. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
3. Rada Ministrów może powołać przy ministrze komitet doradczy i określić zakres jego
zadań.
akty wykonawcze z dzienników urzędowych
Art. 34a. 1. Minister, w celu dostosowania do polityki ustalonej przez Radę Ministrów
zasad i kierunków działania podległych lub nadzorowanych centralnych organów
administracji rządowej, innych urzędów lub jednostek organizacyjnych niemających
osobowości prawnej, może wydawać kierownikom urzędów centralnych oraz kierownikom
innych urzędów i jednostek organizacyjnych wiążące ich wytyczne i polecenia.
2. Wytyczne i polecenia, o których mowa w ust. 1, nie mogą dotyczyć rozstrzygnięć co
do istoty sprawy załatwianej w drodze decyzji administracyjnej.
3. Wytyczne i polecenia, o których mowa w ust. 1, wydane ustnie, wymagają
potwierdzenia na piśmie.
4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do organów, urzędów i jednostek organizacyjnych
wchodzących w skład zespolonej administracji rządowej, chyba że przepisy szczególne
stanowią inaczej.
akty wykonawcze z dzienników urzędowych
Art. 35. 1. Minister, do którego zakresu działania należy sprawowanie nadzoru nad
określonym urzędem centralnym, przedstawia sprawy dotyczące tego urzędu na posiedzeniu
Rady Ministrów.
2. Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, minister, o którym mowa w ust. 1:
1) składa Prezesowi Rady Ministrów wniosek o nadanie urzędowi centralnemu statutu;
2) składa Prezesowi Rady Ministrów wnioski o powołanie i odwołanie kierownika urzędu
centralnego;

9

3) powołuje zastępców kierownika urzędu centralnego;
4) wykonuje w stosunku do urzędu centralnego uprawnienia określone w art. 34 ust. 1 pkt 3.
2a. Prezes Rady Ministrów, w drodze zarządzenia, nadaje statut, o którym mowa w ust. 2
pkt 1.
3. Minister zapewnia współdziałanie podległych urzędów centralnych.
4. Minister przedstawia Radzie Ministrów lub Prezesowi Rady Ministrów projekty
dokumentów rządowych w sprawach dotyczących działania podległych mu urzędów
centralnych.
Art. 36. W razie nieobsadzenia stanowiska ministra lub jego czasowej niezdolności do
wykonywania obowiązków, ministra zastępuje Prezes Rady Ministrów lub inny wskazany
przez Prezesa Rady Ministrów członek Rady Ministrów.
orzeczenia sądów
Art. 37. 1. Minister wykonuje swoje zadania przy pomocy sekretarza i podsekretarzy
stanu oraz gabinetu politycznego ministra.
2. Zakres czynności sekretarza i podsekretarza stanu ustala właściwy minister,
zawiadamiając o tym Prezesa Rady Ministrów.
3. Sekretarza stanu i podsekretarza stanu powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek
właściwego ministra.
4. Sekretarza i podsekretarza stanu odwołuje Prezes Rady Ministrów.
5. Ministra zastępuje sekretarz stanu w zakresie przez niego ustalonym lub podsekretarz
stanu, jeżeli sekretarz stanu nie został powołany.
akty wykonawcze z dzienników urzędowych
orzeczenia sądów
Art. 38. W razie przyjęcia dymisji Rządu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
dymisję składają sekretarze i podsekretarze stanu oraz wojewodowie i wicewojewodowie. O
przyjęciu dymisji Prezes Rady Ministrów rozstrzyga w ciągu trzech miesięcy od dnia
powołania Rady Ministrów.

1)
2)
3)
4)
1)
2)
a)
b)
c)

Art. 39. 1. Ministerstwo tworzy, znosi lub przekształca Rada Ministrów, w drodze
rozporządzenia.
1a. W razie zniesienia lub przekształcenia ministerstwa, Prezes Rady Ministrów określa,
w drodze zarządzenia, przeznaczenie składników majątkowych, będących w posiadaniu tego
ministerstwa, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej, oraz ustala podmiot i sposób
przekazania spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem jego zniesienia lub
przekształcenia.
1b-1d. (17) (uchylone).
2. W skład ministerstwa wchodzą komórki organizacyjne:
departamenty - do realizacji merytorycznych zadań ministerstwa;
biura - do realizacji zadań w zakresie obsługi ministerstwa;
sekretariaty - do obsługi ministra oraz komitetów, rad i zespołów;
wydziały - jako komórki organizacyjne wewnątrz komórek wymienionych w pkt 1 i 2.
3. W każdym ministerstwie tworzy się w szczególności:
gabinet polityczny ministra;
komórki organizacyjne, biura, wydziały lub wyodrębnione stanowiska do spraw:
prawnych,
informacji,
budżetu i finansów,

10

d) kadr, szkolenia i organizacji,
e) integracji europejskiej i współpracy z zagranicą,
f) informatyki,
g) zamówień publicznych,
h) administracyjno-gospodarczych,
i) obronnych,
j) kontroli, skarg i wniosków,
k) ochrony informacji niejawnych,
l) audytu wewnętrznego.
4. Bezpośredni nadzór nad komórkami organizacyjnymi wymienionymi w ust. 2 pkt 1-3
oraz ust. 3 pkt 2 sprawuje dyrektor generalny, który zapewnia prawidłowe wykonywanie
zadań określonych przez ministra, sekretarza stanu i podsekretarza stanu. Prawa i obowiązki
dyrektora generalnego urzędu określają odrębne przepisy.
5. Prezes Rady Ministrów, w drodze zarządzenia, nadaje ministerstwu statut, w którym
określa jego szczegółową strukturę organizacyjną.
6. Minister ustala, w drodze zarządzenia, regulamin organizacyjny ministerstwa
określający zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych ministerstwa oraz jednostek
organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez ministra.
7. Dyrektor Generalny zatwierdza wewnętrzne regulaminy organizacyjne komórek
organizacyjnych ministerstwa oraz jednostek organizacyjnych podległych ministrowi.
8. Przepisy ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio do kierowników urzędów centralnych oraz
utworzonych na podstawie ustawy państwowych jednostek organizacyjnych podległych
kierownikom urzędów centralnych.
akty wykonawcze z Dz.U. i M.P.
akty wykonawcze z dzienników urzędowych

1)
2)
3)
4)
5)

Art. 39a. (18) 1. Minister podaje Prezesowi Rady Ministrów następujące dane dotyczące
pracowników zatrudnionych w gabinecie politycznym ministra:
imię (imiona) i nazwisko;
datę urodzenia;
miejsce zatrudnienia w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba została
zatrudniona w gabinecie politycznym ministra;
źródła dochodów w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba została
zatrudniona w gabinecie politycznym ministra;
informację o wykonywanej działalności gospodarczej w trzyletnim okresie poprzedzającym
dzień, w którym osoba została zatrudniona w gabinecie politycznym ministra.
2. Dane, o których mowa w ust. 1, podlegają udostępnieniu w Biuletynie Informacji
Publicznej.
Rozdział 7
Przepis końcowy
Art. 40. Ustawa wchodzi w życie w terminie i na zasadach określonych w ustawie Przepisy wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie gospodarki i administracji
publicznej.

11

Podobne prace

Do góry