Ocena brak

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Autor /Laura Dodano /31.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie txt Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Transkrypt

USTAWA
z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy1)
(tekst jednolity)

Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1. 1. Ustawa określa zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia
skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.
2. Zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia
oraz aktywizacji zawodowej są realizowane przez instytucje rynku pracy działające w celu:
1) pełnego i produktywnego zatrudnienia;
2) rozwoju zasobów ludzkich;
3) osiągnięcia wysokiej jakości pracy;
4) wzmacniania integracji oraz solidarności społecznej.
3. Ustawa ma zastosowanie do:
1) obywateli polskich poszukujących i podejmujących zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą u
pracodawców zagranicznych;
2) cudzoziemców zamierzających wykonywać lub wykonujących pracę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:
a) obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej,
b) obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej,
c) obywateli państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te
państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi,
d) posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy,
e) posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na osiedlenie się,
f) posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego
Wspólnot Europejskich,
g) posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony
udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13
czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694 oraz z 2007 r. Nr 120,
poz. 818 i Nr 165, poz. 1170),
h) posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej jako członkowie rodziny cudzoziemca, o którym
mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 lub art. 54 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach,
zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony,
i) posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej zgodę na pobyt tolerowany,
j) korzystających w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej,
k) (1) ubiegających się w Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie statusu uchodźcy i małżonków, w
imieniu których występują z wnioskiem o nadanie statusu uchodźcy, którzy posiadają
zaświadczenie wydane na podstawie art. 36 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu

l)
3)
4)
5)

1)
a)
b)
c)
d)
e)
2)

a)
b)
c)

d)

e)

cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2006 r. Nr 234,
poz. 1695, z 2007 r. Nr 120, poz. 818 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416),
(2)
którym udzielono ochrony uzupełniającej w Rzeczypospolitej Polskiej;
cudzoziemców - członków rodzin cudzoziemców, o których mowa w pkt 2 lit. a-c;
cudzoziemców - członków rodzin obywateli polskich, którzy uzyskali zezwolenie na
zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
cudzoziemców, którym właściwy organ udzielił zezwolenia na pracę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
4. (3) Na zasadach określonych w ustawie zasiłki i inne świadczenia z tytułu bezrobocia
przysługują osobom, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 lit. a-g oraz lit. i, j, l, oraz
cudzoziemcom - członkom rodzin obywateli polskich.
Art. 2. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
akademickim biurze karier - oznacza to jednostkę działającą na rzecz aktywizacji zawodowej
studentów i absolwentów szkoły wyższej, prowadzoną przez szkołę wyższą lub organizację
studencką, do której zadań należy w szczególności:
dostarczanie studentom i absolwentom szkoły wyższej informacji o rynku pracy i
możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, staży i praktyk zawodowych,
prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów uczelni zainteresowanych znalezieniem
pracy,
pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy
oraz staże zawodowe,
pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy;
(4)
bezrobotnym - oznacza to osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 i 2 lit. a-g lub lit. i, j, l,
lub cudzoziemca - członka rodziny obywatela polskiego, niezatrudnioną i niewykonującą
innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu
pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, albo jeżeli
jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie
tego wymiaru czasu pracy, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla
dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub w szkole
wyższej gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla
miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli:
ukończyła 18 lat,
nie ukończyła 60 lat - kobieta lub 65 lat - mężczyzna,
nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej,
renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego
wynagrodzenia za pracę albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu
prowadzenia pozarolniczej działalności, nie pobiera zasiłku przedemerytalnego, świadczenia
przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku
macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej, w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16,
poz. 93, z późn. zm.2)), o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe
lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako
współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych
przekraczającej 2 ha przeliczeniowe,
nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów
specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej,

obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości
przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha
przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie
przepisów o podatku rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z
tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie,
f) nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej albo nie podlega, na podstawie
odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia
społecznego rolników,
(5)
g)
nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności,
g) (6) nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności, z
wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru
elektronicznego,
h) nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego
wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych
przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
i) nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego,
j) nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia
pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania
dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego
pobierania,
k) nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego, o którym mowa w art. 70 ust.
6;
2a) bezrobotnym bez doświadczenia zawodowego - oznacza to bezrobotnego, który wykonywał
zatrudnienie oraz inną pracę zarobkową przez łączny okres poniżej 6 miesięcy;
3) bezrobotnym do 25 roku życia - oznacza to bezrobotnego, który do dnia zastosowania wobec
niego usług lub instrumentów rynku pracy nie ukończył 25 roku życia;
4) bezrobotnym powyżej 50 roku życia - oznacza to bezrobotnego, który w dniu zastosowania
wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy ukończył co najmniej 50 rok życia;
5) bezrobotnym długotrwale - oznacza to bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego
urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem
okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego w miejscu pracy;
6) bezrobotnym bez kwalifikacji zawodowych - oznacza to bezrobotnego nieposiadającego
kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem,
świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem
uprawniającym do wykonywania zawodu;
7) cudzoziemcu - oznacza to osobę nieposiadającą obywatelstwa polskiego;
8) członku rodziny - oznacza to:
a) osobę pozostającą z obywatelem polskim lub cudzoziemcem, o którym mowa w art. 1 ust. 3
pkt 2, w związku małżeńskim uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej,
b) zstępnego, obywatela polskiego lub cudzoziemca, w wieku do 21 lat lub pozostającego na
jego utrzymaniu;
9) dodatku aktywizacyjnym - oznacza to kwotę wypłaconą osobie, która będąc bezrobotnym
posiadającym prawo do zasiłku, podjęła samodzielnie lub w wyniku skierowania przez
powiatowy urząd pracy zatrudnienie lub inną pracę zarobkową;
10) dodatku szkoleniowym - oznacza to kwotę wypłacaną bezrobotnemu w okresie szkolenia;
10a) indywidualnym planie działania - oznacza to plan działań obejmujący podstawowe usługi
rynku pracy wspierane instrumentami rynku pracy w celu zatrudnienia bezrobotnego lub
poszukującego pracy;

11) innej pracy zarobkowej - oznacza to wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie
umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej
spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych;
12) koszcie szkolenia - oznacza to:
a) uprzednio uzgodnioną należność przysługującą instytucji szkoleniowej,
b) koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,
c) koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, jeżeli szkolenie odbywa się w miejscowości
innej niż miejsce zameldowania stałego lub czasowego,
d) koszty badań lekarskich i psychologicznych wymaganych w przepisach odrębnych,
e) koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń,
określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji
niezbędnych do wykonywania danego zawodu;
13) nielegalnym zatrudnieniu lub nielegalnej innej pracy zarobkowej - oznacza to:
a) zatrudnienie przez pracodawcę osoby bez potwierdzenia na piśmie w wymaganym terminie
rodzaju zawartej umowy i jej warunków,
b) niezgłoszenie osoby zatrudnionej lub wykonującej inną pracę zarobkową do ubezpieczenia
społecznego,
c) podjęcie przez bezrobotnego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności bez
powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy,
d) zatrudnienie lub powierzenie wykonywania innej pracy zarobkowej bezrobotnemu bez
zawiadomienia właściwego powiatowego urzędu pracy,
e) powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi nieposiadającemu zezwolenia na pracę
wydanego przez właściwy organ, z wyjątkiem cudzoziemców zwolnionych na podstawie art.
87 z obowiązku posiadania takiego zezwolenia, lub powierzenie wykonywania pracy na
innym stanowisku lub na innych warunkach niż określone w zezwoleniu na pracę,
f) wykonywanie pracy przez cudzoziemca bez zezwolenia na pracę wydanego przez właściwy
organ, z wyjątkiem cudzoziemców zwolnionych na podstawie art. 87 z obowiązku posiadania
takiego zezwolenia, lub na innym stanowisku lub na innych warunkach niż określone w
zezwoleniu na pracę;
14) nielegalnym wykonywaniu pracy przez cudzoziemca - oznacza to wykonywanie pracy przez
cudzoziemca bez zezwolenia na pracę, z wyjątkiem cudzoziemców zwolnionych na podstawie
art. 87 z obowiązku posiadania takiego zezwolenia, lub na innych warunkach lub na innym
stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę, niezgodnie z deklarowanym celem pobytu
oraz bez zawarcia wymaganych umów o pracę lub umów cywilnoprawnych;
15) (uchylony);
16) odpowiedniej pracy - oznacza to zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, które podlegają
ubezpieczeniom społecznym i do wykonywania których bezrobotny ma wystarczające
kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe lub może je wykonywać po uprzednim szkoleniu,
a stan zdrowia pozwala mu na ich wykonywanie oraz łączny czas dojazdu do miejsca pracy i
z powrotem środkami transportu zbiorowego nie przekracza 3 godzin;
17) organach zatrudnienia - oznacza to ministra właściwego do spraw pracy oraz wojewodów,
marszałków województw i starostów;
18) organizacji pozarządowej - oznacza to niebędące jednostkami sektora finansów publicznych
w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku
osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej, utworzone na podstawie
przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z wyjątkiem partii politycznych i
utworzonych przez nie fundacji;
19) osobie samotnie wychowującej dzieci - oznacza to osobę samotnie wychowującą co najmniej
jedno dziecko w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych;

20) osobie współpracującej - oznacza to osobę współpracującą z osobami prowadzącymi
pozarolniczą działalność oraz zleceniobiorcami w rozumieniu przepisów o systemie
ubezpieczeń społecznych;
21) osobie zależnej - oznacza to osobę wymagającą ze względu na stan zdrowia lub wiek stałej
opieki, połączoną więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osobą objętą usługami lub
instrumentami rynku pracy lub pozostającą z nią we wspólnym gospodarstwie domowym;
21a) partnerstwie transgranicznym EURES - oznacza to działania sieci EURES w regionach
przygranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, zatwierdzone przez Komisję Europejską na
podstawie odrębnych procedur, realizowane na podstawie umowy przez służby zatrudnienia,
związki zawodowe i organizacje pracodawców z państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2
lit. a-c;
22) poszukującym pracy - oznacza to osobę niezatrudnioną, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1-3,
lub cudzoziemca - członka rodziny obywatela polskiego, poszukującą zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej oraz osobę zatrudnioną zgłaszającą zamiar i gotowość podjęcia innej pracy
zarobkowej lub zatrudnienia w wyższym wymiarze czasu pracy, dodatkowego albo innego
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy;
23) pozarolniczej działalności - oznacza to pozarolniczą działalność w rozumieniu przepisów o
systemie ubezpieczeń społecznych;
23a) pracach społecznie użytecznych - oznacza to prace wykonywane przez bezrobotnych bez
prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w
jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo
zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej;
24) przychodach - oznacza to przychody z tytułu innego niż zatrudnienie, inna praca zarobkowa,
zasiłek lub inne świadczenie wypłacane z Funduszu Pracy, podlegające opodatkowaniu na
podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych;
25) pracodawcy - oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości
prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika;
26) pracach interwencyjnych - oznacza to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które
nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie osób będących w
szczególnej sytuacji na rynku pracy, o których mowa w art. 49;
26a) projektach - oznacza to projekty w rozumieniu art. 5 pkt 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o
zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140, poz.
984) realizujące działania w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania
bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych
wynikające z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy;
27) pożyczce szkoleniowej - oznacza to pożyczkę udzieloną bezrobotnemu na sfinansowanie
kosztów szkolenia podejmowanego bez skierowania powiatowego urzędu pracy na to
szkolenie;
28) przeciętnym wynagrodzeniu - oznacza to przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale,
od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na
podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.3));
29) przyczynach dotyczących zakładu pracy - oznacza to:
a) rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących
pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami
stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 4)), w

przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u
pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników,
b) rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia upadłości
pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych,
organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych,
c) wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w przypadku śmierci pracodawcy lub
gdy odrębne przepisy przewidują wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w
wyniku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i niezaproponowania
przez tego pracodawcę nowych warunków pracy i płacy;
30) przyrzeczeniu - oznacza to przyrzeczenie wydania cudzoziemcowi zezwolenia na pracę pod
warunkiem uzyskania przez niego odpowiedniej wizy lub zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony albo zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej bądź
karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej;
31) przygotowanie zawodowe w miejscu pracy - oznacza to zdobywanie nowych kwalifikacji lub
umiejętności zawodowych poprzez praktyczne wykonywanie zadań zawodowych na
stanowisku pracy według ustalonego programu uzgodnionego pomiędzy starostą, pracodawcą
i bezrobotnym;
32) robotach publicznych - oznacza to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12
miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez gminy, organizacje pozarządowe
statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury
fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki
wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu
terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek
wodnych i ich związków;
33) sieci EURES - oznacza to sieć europejskich służb zatrudnienia;
34) stażu - oznacza to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do
wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku
pracy z pracodawcą;
35) stypendium - oznacza to kwotę wypłacaną z Funduszu Pracy bezrobotnemu w okresie
odbywania przygotowania zawodowego w miejscu pracy lub w okresie odbywania szkolenia,
stażu u pracodawcy oraz w okresie nauki w szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej
albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych;
36) staroście - oznacza to starostę powiatu lub prezydenta miasta na prawach powiatu,
sprawującego zwierzchnictwo nad powiatowym urzędem pracy;
37) szkoleniu - oznacza to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub
doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do
wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia;
38) składkach na ubezpieczenia społeczne - oznacza to składki na ubezpieczenia emerytalne,
rentowe i wypadkowe, finansowane z własnych środków płatnika tych składek;
39) usługach EURES - oznacza to usługi rynku pracy realizowane przez publiczne służby
zatrudnienia oraz związki zawodowe i organizacje pracodawców, obejmujące w
szczególności pośrednictwo pracy wraz z doradztwem z zakresu mobilności na rynku pracy
Rzeczypospolitej Polskiej oraz państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c;
40) wykonywaniu pracy przez cudzoziemca - oznacza to zatrudnienie, wykonywanie innej pracy
zarobkowej lub pełnienie funkcji w zarządach osób prawnych, które uzyskały wpis do rejestru
przedsiębiorców na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym lub są spółkami
kapitałowymi w organizacji;
41) zasiłku - oznacza to zasiłek dla bezrobotnych;

42) zajęciach aktywizacyjnych - oznacza to zajęcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy,
które mają na celu przygotowanie ich do samodzielnego poszukiwania i podjęcia zatrudnienia
oraz innej pracy zarobkowej;
43) zatrudnieniu - oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku
służbowego oraz umowy o pracę nakładczą;
44) zwolnieniu monitorowanym - oznacza to rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku
służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w związku z którym są świadczone usługi
rynku pracy dla pracowników będących w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub
stosunku służbowego, a także zagrożonych wypowiedzeniem;
45) żołnierzach rezerwy - oznacza to osoby zwolnione z zawodowej służby wojskowej w wyniku
restrukturyzacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, które nie nabyły uprawnień do
świadczeń emerytalnych lub rentowych w pełnej wysokości; status żołnierza rezerwy
przysługuje przez okres 36 miesięcy od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej.
2. Wykonywanie przez wolontariuszy świadczeń odpowiadających świadczeniu pracy na
zasadach określonych w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie
stanowi przeszkody do nabycia oraz posiadania statusu bezrobotnego, jeżeli wolontariusz
przedstawi właściwemu powiatowemu urzędowi pracy porozumienie z korzystającym.
3. Koszty badań lekarskich mających na celu stwierdzenie zdolności bezrobotnego do
wykonywania pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy,
wykonywania prac społecznie użytecznych, przeprowadzanych na wniosek powiatowego
urzędu pracy, są finansowane z Funduszu Pracy.
Rozdział 2
Polityka rynku pracy

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Art. 3. 1. Zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej są realizowane na podstawie uchwalanego przez
Radę Ministrów Krajowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia, zawierającego zasady
realizacji Europejskiej Strategii Zatrudnienia, zwanego dalej "Krajowym Planem Działań",
oraz w oparciu o inicjatywy samorządu gminy, powiatu, województwa i partnerów
społecznych.
2. Projekt Krajowego Planu Działań przygotowuje minister właściwy do spraw pracy,
współdziałając z ministrem właściwym do spraw gospodarki, ministrem właściwym do spraw
oświaty i wychowania oraz ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego, i
przedstawia do zaopiniowania Naczelnej Radzie Zatrudnienia.
3. Krajowy Plan Działań określa:
cele i działania zgodne z kierunkami i priorytetami polityki państwa w dziedzinie rynku
pracy;
działania i zakładane wyniki wdrożenia priorytetów i wytycznych Europejskiej Strategii
Zatrudnienia;
zadania, programy i projekty, które mogą uzyskać wsparcie w ramach Krajowego Planu
Działań;
kryteria uzyskania wsparcia finansowego przez samorządy terytorialne;
przewidywane wydatki Funduszu Pracy oraz budżetu państwa na dofinansowanie zadań
objętych Krajowym Planem Działań, z określeniem wydatków w kolejnych latach
budżetowych;
wskaźniki efektywności Krajowego Planu Działań;
sposób monitorowania i koordynowania wykonywania zadań.

4. Samorząd województwa na podstawie Krajowego Planu Działań, uwzględniając
strategię rozwoju województwa oraz strategię wojewódzką w zakresie polityki społecznej, o
których mowa w odrębnych przepisach, przygotowuje corocznie regionalny plan działań na
rzecz zatrudnienia, określający preferowane programy regionalne, projekty lokalne,
priorytetowe grupy bezrobotnych i innych osób wymagających wsparcia - po zasięgnięciu
opinii powiatowych jednostek samorządu terytorialnego oraz partnerów społecznych.
5. Rada Ministrów w ramach Krajowego Planu Działań może przyjąć rządowe programy
promocji zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, mające na celu aktywizację zawodową
bezrobotnych.
6. Rada Ministrów przedstawia Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej przyjęty Krajowy
Plan Działań oraz sprawozdania z jego realizacji.

1)
2)
a)
b)

c)
d)

e)
f)
3)
4)
a)
b)
5)
6)

7)
a)
b)

Art. 4. 1. Minister właściwy do spraw pracy realizuje zadania na rzecz rynku pracy
przez:
przygotowywanie i koordynację realizacji Krajowego Planu Działań;
koordynację publicznych służb zatrudnienia, w szczególności przez:
realizowanie zadań wynikających z funkcji dysponenta Funduszu Pracy,
określanie instrumentów stymulujących rozwój kształcenia ustawicznego rozumianego jako
kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej,
umiejętności i kwalifikacji zawodowych w odniesieniu do bezrobotnych, poszukujących
pracy, pracowników i pracodawców,
tworzenie narzędzi i metod na potrzeby poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy,
organizacji szkoleń bezrobotnych, aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy oraz
usług EURES,
realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między
państwami, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, w szczególności przez realizowanie i
koordynowanie działań w województwach i powiatach w zakresie udziału publicznych służb
zatrudnienia w sieci EURES,
reprezentowanie publicznych służb zatrudnienia wobec publicznych służb zatrudnienia innych
państw,
realizowanie postanowień i koordynowanie działań wynikających z umów międzynarodowych
i innych porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi w zakresie przepływu
pracowników;
(uchylony);
zapewnianie jednolitości stosowania prawa, w szczególności przez:
udzielanie wyjaśnień dotyczących stosowania przepisów ustawy,
ustalanie standardów realizacji usług rynku pracy świadczonych przez publiczne służby
zatrudnienia;
sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji Krajowego Planu Działań;
planowanie i realizowanie we współpracy z ministrem właściwym do spraw rozwoju
regionalnego zadań w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu,
łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, realizowanych przez
instytucje rynku pracy wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w zakresie należącym do kompetencji
ministra właściwego do spraw pracy;
dążenie do uzyskania wysokiego poziomu i rozwoju zasobów ludzkich, w szczególności
przez:
prowadzenie badań i analiz rynku pracy,
ustalanie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy,

c) koordynowanie opracowywania standardów kwalifikacji zawodowych dla zawodów
występujących w klasyfikacji zawodów i specjalności oraz prowadzenie baz danych o
standardach kwalifikacji,
d) koordynowanie opracowywania i rekomendowanie modułowych programów szkoleń
zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy, a także prowadzenie baz danych tych
programów;
8) wprowadzanie i rozwijanie w publicznych służbach zatrudnienia systemów
teleinformatycznych zapewniających spójny system obsługi rynku pracy oraz prowadzenie i
udostępnianie internetowej bazy ofert pracy.
1a. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego realizuje zadania z zakresu
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa w art. 1 ust. 3
pkt 2 lit. a-c, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w szczególności przez pełnienie funkcji
instytucji łącznikowej.
2. Minister właściwy do spraw pracy, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia:
1) opis systemów teleinformatycznych stosowanych w publicznych służbach zatrudnienia
zawierający strukturę systemu, wymaganą minimalną funkcjonalność systemu oraz zakres
komunikacji między elementami struktury systemu, w tym zestawienie struktur dokumentów
elektronicznych, formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących, o
których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006
r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501),
2) wymagania standaryzujące w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i rozwoju systemu,
3) sposób postępowania w zakresie stwierdzania zgodności oprogramowania z opisem systemu
wraz z podaniem terminu dostosowania
- mając na uwadze zapewnienie spójności systemów teleinformatycznych stosowanych w
publicznych służbach zatrudnienia, w szczególności w zakresie jednorodności zakresu i
rodzaju danych, która umożliwi ich scalanie w zbiór centralny, a także zachowanie zgodności
z minimalnymi wymaganiami i sposobem stwierdzania zgodności oprogramowania,
określonymi na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne.
3. Publiczne służby zatrudnienia używają oprogramowania, które jest zgodne z
wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw pracy w przepisach
wydanych na podstawie ust. 2.
4. Minister właściwy do spraw pracy może utworzyć rejestr centralny obejmujący dane
dotyczące rynku pracy, instytucji rynku pracy, form udzielonego wsparcia, a także dane
dotyczące osób poszukujących pracy i bezrobotnych, gromadzone przez publiczne służby
zatrudnienia na podstawie przepisów ustawy, oraz może przetwarzać te dane na zasadach
określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Publiczne służby zatrudnienia
przekazują dane do rejestru centralnego, wykorzystując oprogramowanie, o którym w mowa
w ust. 3.
akty wykonawcze z Dz.U. i M.P.
Art. 5. Minister właściwy do spraw pracy pełni funkcję koordynatora publicznych służb
zatrudnienia.
Rozdział 3
Instytucje rynku pracy

1)
2)
3)
4)
5)
6)

1)
2)
3)
4)

Art. 6. 1. Instytucjami rynku pracy realizującymi zadania określone w ustawie są:
publiczne służby zatrudnienia;
Ochotnicze Hufce Pracy;
agencje zatrudnienia;
instytucje szkoleniowe;
instytucje dialogu społecznego;
instytucje partnerstwa lokalnego.
2. Publiczne służby zatrudnienia tworzą organy zatrudnienia wraz z powiatowymi i
wojewódzkimi urzędami pracy, urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw pracy
oraz urzędami wojewódzkimi, realizującymi zadania określone ustawą.
3. Ochotnicze Hufce Pracy są państwową jednostką wyspecjalizowaną w działaniach na
rzecz młodzieży, w szczególności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, oraz
bezrobotnych do 25 roku życia.
4. Agencje zatrudnienia są niepublicznymi jednostkami organizacyjnymi świadczącymi
usługi w zakresie pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców
zagranicznych, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego i pracy tymczasowej.
5. Instytucjami szkoleniowymi są publiczne i niepubliczne podmioty prowadzące na
podstawie odrębnych przepisów edukację pozaszkolną.
6. Instytucjami dialogu społecznego na rynku pracy są:
związki zawodowe lub organizacje związków zawodowych,
organizacje pracodawców,
organizacje bezrobotnych,
organizacje pozarządowe
- jeżeli wśród zadań statutowych znajduje się realizacja zadań w zakresie promocji
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.
7. Instytucją partnerstwa lokalnego jest grupa instytucji realizujących na podstawie
umowy przedsięwzięcia i projekty na rzecz rynku pracy.
8. Publiczne służby zatrudnienia mogą zlecać jednostkom samorządu terytorialnego,
organizacjom pozarządowym, instytucjom szkoleniowym, organizacjom związków
zawodowych, organizacjom pracodawców oraz agencjom zatrudnienia niektóre zadania
określone w ustawie.
Art. 7. (uchylony).
Rozdział 4
Publiczne służby zatrudnienia

1)
2)
3)
4)
5)

Art. 8. 1. Do zadań samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy należy:
określanie i koordynowanie regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich w
odniesieniu do krajowej polityki rynku pracy przez przygotowanie i realizację regionalnego
planu działań na rzecz zatrudnienia;
podział posiadanych środków Funduszu Pracy, z uwzględnieniem kierunków i priorytetów
określonych w regionalnym planie działań na rzecz zatrudnienia, na działania na rzecz
promocji zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich i aktywizacji bezrobotnych;
opracowywanie analiz rynku pracy i badanie popytu na pracę, w tym prowadzenie
monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych;
współdziałanie z wojewódzką radą zatrudnienia w określaniu i realizacji regionalnej polityki
rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich;
badanie efektywności projektów lokalnych;

6) programowanie i wykonywanie zadań realizowanych przy współfinansowaniu Europejskiego
Funduszu Społecznego przez:
a) opracowywanie, realizację i finansowanie programów regionalnych i projektów lokalnych, o
których mowa w art. 63-66,
b) wykonywanie zadań wynikających z programów, o których mowa w przepisach o
Narodowym Planie Rozwoju albo o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
7) inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie
problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn
dotyczących zakładu pracy;
8) realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych,
w szczególności:
a) pełnienie funkcji instytucji właściwej,
b) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków bezrobotnych o wydanie odpowiednich zaświadczeń
w sprawach świadczeń z tytułu bezrobocia,
c) wydawanie decyzji w sprawach świadczeń z tytułu bezrobocia;
9) realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między
państwami, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, w szczególności realizowanie zadań z
zakresu udziału w sieci EURES, w tym:
a) wspieranie i koordynowanie realizacji zadań na terenie województwa we współpracy z
ministrem właściwym do spraw pracy oraz samorządem powiatowym, związkami
zawodowymi i organizacjami pracodawców,
b) świadczenie usług EURES;
10) realizowanie zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników,
wynikających z odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i innych porozumień
zawartych z partnerami zagranicznymi;
11) organizowanie i koordynowanie oraz świadczenie usług poradnictwa zawodowego i
informacji zawodowej, a także ich rozwijanie na terenie województwa;
12) opracowywanie, gromadzenie, aktualizowanie i upowszechnianie informacji zawodowych na
terenie województwa;
13) koordynowanie działań w zakresie kształcenia ustawicznego i szkolenia bezrobotnych i
poszukujących pracy, w szczególności:
a) diagnozowanie potrzeb rynku pracy w zakresie kształcenia ustawicznego i szkolenia
bezrobotnych i poszukujących pracy,
b) określanie i wdrażanie instrumentów służących dostosowaniu kierunków kształcenia i
szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,
c) prowadzenie rejestru instytucji szkoleniowych,
d) prowadzenie dialogu społecznego w zakresie polityki zatrudnienia i kształcenia ustawicznego
pracowników i poszukujących pracy;
14) organizowanie, prowadzenie i finansowanie szkoleń pracowników wojewódzkich i
powiatowych urzędów pracy;
15) określanie, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiej rady zatrudnienia, na podstawie klasyfikacji
zawodów i specjalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7 lit. b, wykazu zawodów, w
których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana
refundacja, o której mowa w art. 12 ust. 6; wykaz zawodów podlega ogłoszeniu w
wojewódzkim dzienniku urzędowym;
16) współdziałanie z właściwymi organami oświatowymi w harmonizowaniu ustawicznego
kształcenia zawodowego z potrzebami rynku pracy;
17) prowadzenie rejestru agencji zatrudnienia oraz wydawanie certyfikatów wstępnych i
certyfikatów o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

2. W postępowaniu administracyjnym w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 8 lit. b i
c, organem wyższego stopnia jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.
3. Zadania, o których mowa w ust. 1, są realizowane przez wojewódzki urząd pracy
będący jednostką organizacyjną samorządu województwa.
4. (uchylony).
5. Marszałek województwa może, w formie pisemnej, upoważnić dyrektora
wojewódzkiego urzędu pracy lub na jego wniosek innych pracowników tego urzędu do
załatwiania w imieniu marszałka województwa spraw, w tym wydawania decyzji i
postanowień w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym. W zakresie zadań
wynikających z programów współfinansowanych z Funduszu Pracy w imieniu marszałka
województwa zadania wykonuje dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy.
6. Marszałek województwa powołuje dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy
wyłonionego w drodze konkursu spośród osób posiadających wykształcenie wyższe oraz co
najmniej 3-letni staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia lub co najmniej 5-letni staż
pracy w innych instytucjach rynku pracy. Marszałek województwa odwołuje dyrektora
wojewódzkiego urzędu pracy po uzyskaniu opinii wojewódzkiej rady zatrudnienia. Opinia
wojewódzkiej rady zatrudnienia nie jest wymagana w przypadkach, o których mowa w art. 52
i 53 Kodeksu pracy, oraz w przypadku odwołania dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy na
jego wniosek.
7. Wicedyrektorów wojewódzkich urzędów pracy powołuje i odwołuje dyrektor
wojewódzkiego urzędu pracy.
8. W ramach wojewódzkich urzędów pracy funkcjonują centra informacji i planowania
kariery zawodowej będące wyspecjalizowanymi komórkami organizacyjnymi, które w
szczególności:
wspomagają powiatowe urzędy pracy w prowadzeniu poradnictwa zawodowego przez
świadczenie wyspecjalizowanych usług w zakresie planowania kariery zawodowej na rzecz
bezrobotnych i poszukujących pracy;
we współpracy z powiatowymi urzędami pracy opracowują i aktualizują informacje
zawodowe oraz inne zasoby informacji pomocne w aktywnym poszukiwaniu pracy i
upowszechniają je na terenie województwa;
prowadzą zajęcia aktywizacyjne na rzecz bezrobotnych i poszukujących pracy;
współpracują przy świadczeniu usług EURES;
współdziałają z powiatowymi urzędami pracy w opracowywaniu i realizowaniu
indywidualnych planów działania;
(uchylony).
8a. Utworzenie i likwidacja centrum informacji i planowania kariery zawodowej
wymaga zgody ministra właściwego do spraw pracy.
9. Sejmik województwa co najmniej raz w roku dokonuje oceny sytuacji na rynku pracy
i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy.

Art. 9. 1. Do zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy należy:
1) opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku
pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, o
której mowa w odrębnych przepisach;
2) pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu
aktywizacji lokalnego rynku pracy;
3) udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez
pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informację zawodową oraz pomoc w
aktywnym poszukiwaniu pracy;

3a) udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy
oraz poradnictwo zawodowe i informację zawodową;
4) rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy;
5) inicjowanie i wdrażanie instrumentów rynku pracy;
6) inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy;
7) inicjowanie i wspieranie metodyczne tworzenia klubów pracy działających w innych niż
powiatowy urząd pracy instytucjach i organizacjach;
8) inicjowanie, organizowanie i finansowanie projektów lokalnych i innych działań na rzecz
aktywizacji bezrobotnych;
9) opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów
deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby
powiatowej rady zatrudnienia oraz organów zatrudnienia;
10) inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie
problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn
dotyczących zakładu pracy;
11) współdziałanie z powiatowymi radami zatrudnienia w zakresie promocji zatrudnienia oraz
wykorzystania środków Funduszu Pracy;
12) współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji
o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach, organizacji robót publicznych oraz
zatrudnienia socjalnego na podstawie odrębnych przepisów;
13) przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia;
14) wydawanie decyzji o:
a) uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu bezrobotnego,
b) przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub
pozbawieniu prawa do zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium i innych finansowanych z
Funduszu Pracy świadczeń niewynikających z zawartych umów,
c) obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium,
innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia finansowanych z Funduszu
Pracy,
d) odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie
pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy oraz należności z tytułu zwrotu
refundacji lub przyznanych jednorazowo środków, o których mowa w art. 46;
15) realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych,
w tym realizowanie decyzji, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 8 lit. c;
16) realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między
państwami, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, w szczególności realizowanie zadań z
zakresu udziału w sieci EURES, w tym świadczenie usług EURES we współpracy z
ministrem właściwym do spraw pracy, samorządem województwa, związkami zawodowymi i
organizacjami pracodawców;
16a) realizowanie zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników,
wynikających z odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i innych porozumień
zawartych z partnerami zagranicznymi;
17) badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o
wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca;
18) organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników powiatowego urzędu pracy;
19) opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania;
20) realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu,
łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających z

programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego i Funduszu Pracy.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, są wykonywane przez powiatowe urzędy pracy
wchodzące w skład powiatowej administracji zespolonej.
2a. Minister właściwy do spraw pracy przekaże samorządom powiatowym w 2006 r.
oraz w 2007 r. z Funduszu Pracy 7 % kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na
rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia i aktywizacji zawodowej, o której mowa w art. 109 ust. 2, z wyłączeniem kwot
przyznanych ze środków będących w dyspozycji samorządu województwa oraz z rezerwy
dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i
składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.
2a1. Minister właściwy do spraw pracy przekazuje samorządom powiatowym do dnia 31
grudnia 2013 r. z Funduszu Pracy 7 % kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na
rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia i aktywizacji zawodowej, o której mowa w art. 109 ust. 2, z wyłączeniem kwot
przyznanych z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie
kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego
urzędu pracy.
2a2. Środki, o których mowa w ust. 2a1, na finansowanie kosztów wynagrodzenia i
składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy są
przeznaczane w szczególności na zatrudnionych na stanowiskach, o których mowa w art. 92,
94, 96, 98 i 99.
2b. Kwota środków, o której mowa w ust. 2a1, jest przekazywana samorządom
powiatowym w okresach miesięcznych, w wysokości 1/12 kwoty ustalonej na dany rok.
2c. Przekazane samorządom powiatowym kwoty środków, o których mowa w ust. 2a 1,
stanowią dochód powiatu, o którym mowa w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o
dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966, z późn. zm.5)).
2d. Starosta może ze środków Funduszu Pracy, w ramach kwoty przyznanej na
finansowanie innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiatowe urzędy pracy,
zrefundować część poniesionych z budżetu powiatu kosztów kwalifikowalnych w rozumieniu
przepisów rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5
lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie
(WE) nr 1784/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 12) realizacji projektów
poniesionych na:
1) ocenę, w rozumieniu przepisów o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, projektów
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy,
2) pomoc i doradztwo prawne powiatowemu urzędowi pracy w zakresie przygotowania i
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bezpośrednio
związanego z realizacją projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu
Społecznego i Funduszu Pracy,
3) zakup lub amortyzację sprzętu oraz zakup materiałów biurowych dla powiatowego urzędu
pracy, niezbędnych i bezpośrednio związanych z realizacją projektów współfinansowanych z
Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy, zgodnie z przepisami
rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2006 r.
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie
(WE) nr 1260/1999
- do wysokości 3 % kwoty przyznanej ze środków będących w dyspozycji samorządu
województwa na realizację zadań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego i Funduszu Pracy.

3. Utworzenie, likwidacja lub zmiana obszaru działania powiatowego urzędu pracy
wymaga zgody ministra właściwego do spraw pracy.
4. (uchylony).
5. Starosta powołuje dyrektora powiatowego urzędu pracy wyłonionego w drodze
konkursu spośród osób posiadających wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3-letni staż
pracy w publicznych służbach zatrudnienia lub co najmniej 5-letni staż pracy w innych
instytucjach rynku pracy. Starosta odwołuje dyrektora powiatowego urzędu pracy po
uzyskaniu opinii powiatowej rady zatrudnienia. Opinia powiatowej rady zatrudnienia nie jest
wymagana w przypadkach, o których mowa w art. 52 i 53 Kodeksu pracy, oraz w przypadku
odwołania dyrektora powiatowego urzędu pracy na jego wniosek.
5a. Dyrektora powiatowego urzędu pracy, o którym mowa w art. 9a, wyłonionego w
drodze konkursu spośród osób spełniających warunki określone w ust. 5 powołują i odwołują
w porozumieniu właściwi starostowie i prezydenci miast na prawach powiatu. Organ
właściwy do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy ustalają w porozumieniu
właściwi starostowie i prezydenci miast na prawach powiatu.
6. Zastępców dyrektora powiatowego urzędu pracy powołuje i odwołuje dyrektor
powiatowego urzędu pracy.
7. Starosta może, w formie pisemnej, upoważnić dyrektora powiatowego urzędu pracy
lub na jego wniosek innych pracowników tego urzędu do załatwiania w imieniu starosty
spraw, w tym do wydawania decyzji, postanowień oraz zaświadczeń w trybie przepisów o
postępowaniu administracyjnym.
Art. 9a. 1. Powiatowy urząd pracy realizujący zadania, o których mowa w art. 9 ust. 1,
obejmujący obszarem swojego działania kilka powiatów, jest współfinansowany z budżetów
tych powiatów.
2. Powiat, którego jednostką organizacyjną jest powiatowy urząd pracy, o którym mowa
w ust. 1, zwany dalej "powiatem prowadzącym", otrzymuje dotacje celowe na wydatki
bieżące z budżetów innych powiatów, których zadania realizuje, zwanych dalej "powiatami
dotującymi".
3. Powiaty dotujące oraz powiaty prowadzące zawierają dwustronne porozumienia
określające wysokość, terminy i zasady przekazywania dotacji celowej na współfinansowanie
kosztów funkcjonowania powiatowego urzędu pracy z uwzględnieniem zmniejszenia dotacji
o kwotę refundacji ze środków Funduszu Pracy, o której mowa w art. 9 ust. 2d, na realizację
przez powiat prowadzący projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy dotyczących powiatu dotującego.
4. W przypadku niezawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 3, wysokość
roszczenia przysługującego powiatowi prowadzącemu jest ustalana jako udział w całości
poniesionych kosztów, w tym inwestycji i zakupów inwestycyjnych, równy ilorazowi liczby
mieszkańców z terenu powiatu dotującego do łącznej liczby mieszkańców z całego obszaru
działania powiatowego urzędu pracy według stanu na koniec roku poprzedzającego rok
budżetowy, w którym koszty zostały poniesione - pomniejszony o kwotę refundacji, o której
mowa w art. 9 ust. 2d, na realizację przez powiat prowadzący projektów współfinansowanych
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy dotyczących powiatu
dotującego.
Art. 10. 1. Do zadań wojewody w zakresie polityki rynku pracy należy sprawowanie
nadzoru nad działalnością samorządu powiatu i województwa, realizującego zadania przy
pomocy odpowiednio powiatowego i wojewódzkiego urzędu pracy w zakresie:
1) wdrażania i stosowania standardów usług rynku pracy, o których mowa w art. 35 ust. 3;
2) spełniania wymogów kwalifikacyjnych określonych dla pracowników urzędów pracy;

3) kontroli realizacji zadań, wynikających z przestrzegania przepisów ustawy, wykonywanych
przez jednostki samorządu terytorialnego.
2. Do zadań wojewody należy:
1) (uchylony);
2) ustalanie, po zasięgnięciu opinii marszałka województwa, kryteriów wydawania przyrzeczeń
i zezwoleń na pracę cudzoziemców; kryteria te nie mogą zawierać wymagań
dyskryminujących kandydatów ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę,
narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne ani ze względu
na przynależność związkową;
3) organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników urzędu wojewódzkiego i powiatowych
urzędów pracy;
4) wydawanie licencji pośrednikom pracy i doradcom zawodowym;
5) wydawanie przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców;
6) realizacja zadań organu wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym w sprawach
dotyczących świadczeń z tytułu bezrobocia.
3. Kryteria, o których mowa w ust. 2 pkt 2, podlegają ogłoszeniu w wojewódzkim
dzienniku urzędowym.
4. W postępowaniu administracyjnym w sprawach związanych z wykonywaniem zadań
wynikających z ustawy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej:
1) organem właściwym jest starosta;
2) organem wyższego stopnia jest wojewoda.
Rozdział 5
Ochotnicze Hufce Pracy
Art. 11. 1. Ochotnicze Hufce Pracy są państwową jednostką budżetową.
2. Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje minister właściwy do spraw
pracy.
3. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw pracy w
szczególności akceptuje roczne plany pracy i sprawozdania z wykonania planu pracy
Ochotniczych Hufców Pracy za rok poprzedni.
Art. 12. 1. Ochotnicze Hufce Pracy wykonują zadania państwa w zakresie zatrudnienia
oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, a także zadania
w zakresie jej kształcenia i wychowania.
2. W zakresie kształcenia i wychowania młodzieży Ochotnicze Hufce Pracy w
szczególności prowadzą działania mające na celu:
1) umożliwienie młodzieży, która nie ukończyła szkoły podstawowej lub gimnazjum albo nie
kontynuuje nauki po ukończeniu tych szkół, zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz
uzupełnienie wykształcenia podstawowego lub gimnazjalnego;
2) umożliwienie młodzieży uzupełniania ponadgimnazjalnego wykształcenia ogólnego i
zawodowego.
3. Ochotnicze Hufce Pracy w zakresie, o którym mowa w ust. 2, organizują rekrutacje
młodzieży do Ochotniczych Hufców Pracy, prowadzą działalność edukacyjno-szkoleniową
oraz w porozumieniu z kuratorami oświaty i organami prowadzącymi szkoły kierują
uczestników Ochotniczych Hufców Pracy do szkół i placówek, o których mowa w przepisach
o systemie oświaty.
4. Młodzież objęta opieką Ochotniczych Hufców Pracy, która ukończyła 15 lat
najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jeżeli:

1) ma opóźnienie w cyklu kształcenia i nie rokuje ukończenia szkoły podstawowej lub
gimnazjum dla dzieci i młodzieży albo
2) ma uwarunkowania psychofizyczne lub trudną sytuację życiową ograniczającą możliwość
nauki w szkole
- może uczęszczać do szkół dla dorosłych.
5. W zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu
społecznemu młodzieży Ochotnicze Hufce Pracy, w szczególności:
1) organizują zatrudnianie:
a) młodzieży w wieku powyżej 15 lat, która nie ukończyła szkoły podstawowej lub gimnazjum
albo nie kontynuuje nauki po ukończeniu tych szkół,
b) bezrobotnych do 25 roku życia,
c) uczniów i studentów;
2) prowadzą poradnictwo zawodowe dla młodzieży oraz mobilne centra informacji zawodowej;
3) inicjują międzynarodową współpracę i wymianę młodzieży;
4) prowadzą agencje zatrudnienia bez konieczności uzyskania wpisu do rejestru zatrudnienia;
5) refundują koszty poniesione przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia
społeczne młodocianych pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu
przygotowania zawodowego w ramach szkoleń ogólnych w rozumieniu przepisów o
dopuszczalności pomocy publicznej dla przedsiębiorców.
6. Ochotnicze Hufce Pracy mogą dokonywać zwrotu kosztów poniesionych przez
pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych
pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania
zawodowego z uwzględnieniem wykazu zawodów, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 15, do
wysokości najniższych stawek, określonych w odrębnych przepisach obowiązujących w
okresie, za który jest dokonywana refundacja na podstawie umowy zawartej z pracodawcą lub
organizacją zrzeszającą pracodawców.
7. Ochotnicze Hufce Pracy współpracują w szczególności z jednostkami administracji
rządowej, z publicznymi służbami zatrudnienia i innymi instytucjami rynku pracy oraz
jednostkami samorządu terytorialnego.
8. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe
warunki i tryb refundowania pracodawcom ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń
wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia społeczne od
refundowanych wynagrodzeń, a w szczególności elementy wniosku o zawarcie umowy o
refundację, terminy składania i kryteria rozpatrywania wniosku, podmioty uprawnione do
zawarcia umowy o refundację, elementy umowy o refundację i wniosku o zwrot poniesionych
kosztów przez pracodawcę, mając na względzie zapewnienie młodocianym pracownikom
właściwych warunków odbywania przygotowania zawodowego oraz konieczność
zapewnienia zgodności udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorców z warunkami
dopuszczalności pomocy na szkolenia.
akty wykonawcze z Dz.U. i M.P.
Art. 13. Współdziałanie Ochotniczych Hufców Pracy z jednostkami samorządu
terytorialnego odbywa się na warunkach określonych w zawieranych umowach lub
porozumieniach, określających cele, zadania do realizacji na rzecz młodzieży oraz wzajemne
zobowiązania organizacyjne i finansowe w tym zakresie.
Art. 14. 1. Zadania, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2, są realizowane przez
Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy, w szczególności przy pomocy:
1) Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy;
2) wojewódzkich komendantów Ochotniczych Hufców Pracy;

3) dyrektorów centrów kształcenia i wychowania.
2. Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy powołuje i odwołuje minister
właściwy do spraw pracy.
Art. 15. (uchylony).
Art. 16. Minister właściwy do spraw pracy określa, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe zadania i organizację Ochotniczych Hufców Pracy, mając na względzie
zapewnienie efektywności i skuteczności realizacji zadań przez Ochotnicze Hufce Pracy.
akty wykonawcze z Dz.U. i M.P.
Art. 17. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób organizacji
uzupełnienia wykształcenia ogólnego młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy oraz
zdobywania przez nią kwalifikacji zawodowych, mając na względzie szczególne potrzeby w
tym zakresie młodzieży rekrutowanej do Ochotniczych Hufców Pracy.
akty wykonawcze z Dz.U. i M.P.
Rozdział 6
Agencje zatrudnienia
Art. 18. 1. Działalność gospodarcza polegająca na świadczeniu usług w zakresie:
pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych obywateli polskich,
doradztwa personalnego,
poradnictwa zawodowego,
pracy tymczasowej
- jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 i Nr 180, poz. 1280), zwanej
dalej "ustawą o swobodzie działalności gospodarczej", i wymaga wpisu do rejestru
podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, zwanego dalej "rejestrem".
2. Działalność, o której mowa w ust. 1 pkt 1-4, może być wykonywana także przez
jednostki samorządu terytorialnego, szkoły wyższe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje
społeczne i zawodowe oraz inne organizacje, których statutowym celem jest świadczenie tych
usług, pod warunkiem uzyskania wpisu do rejestru.
3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców zagranicznych w
rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej posiadających uprawnienia do
prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego,
poradnictwa zawodowego lub pracy tymczasowej na terytorium państwa członkowskiego
Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zgodnie z prawem tego
państwa, tworzących oddziały z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla
wykonywania działalności gospodarczej w tym zakresie.
4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do:
1) działalności organów, o których mowa w art. 35 ust. 2a;
2) organów określonych w przepisach o systemie oświaty kierujących nauczycieli do pracy za
granicą w środowiskach polonijnych, w zakresie działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 2;
3) przedsiębiorców zagranicznych posiadających uprawnienia i prowadzących działalność w
zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego lub pracy
tymczasowej na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państw
1)
2)
3)
4)
5)

4)

1)
a)
b)
2)
a)
b)
c)
3)

1)
2)
3)

1)
2)
3)

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym zgodnie z prawem tego państwa i zamierzających
tymczasowo - łącznie w okresie do 3 miesięcy w roku kalendarzowym - świadczyć te usługi
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
centrów integracji społecznej oraz klubów integracji społecznej, o których mowa w
przepisach o zatrudnieniu socjalnym.
5. W przypadku świadczenia przez agencje pośrednictwa pracy usług, o których mowa w
art. 36 ust. 1, przez poszukującego pracy rozumie się osobę poszukującą zatrudnienia lub
innej pracy zarobkowej, w tym również niezarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy.
6. Przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 4 pkt 3, są obowiązani przed rozpoczęciem
świadczenia usług złożyć marszałkowi województwa właściwemu dla miejsca świadczenia
usług:
informację zawierającą następujące dane:
nazwę państwa pochodzenia, oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego siedzibę,
miejsce, termin rozpoczęcia i zakończenia świadczenia usług oraz rodzaj świadczonych usług
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
oświadczenie, że świadczone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi w zakresie
pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego lub pracy
tymczasowej są zgodne z:
posiadanymi uprawnieniami,
wykonywaną działalnością w państwie swojej siedziby,
przepisami prawa państwa pochodzenia
- zawierające elementy, o których mowa w art. 19 ust. 4;
kopię dokumentu uprawniającego do prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usług,
o których mowa ust. 1, na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz
jego tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego wraz z podaniem
pełnej nazwy i adresu organu wydającego ten dokument.
7. Usługi, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, prowadzą agencje pośrednictwa pracy.
8. Usługi, o których mowa w ust. 1 pkt 3, prowadzą agencje doradztwa personalnego.
9. Doradztwo personalne polega w szczególności na:
prowadzeniu analizy zatrudnienia u pracodawców, określaniu kwalifikacji pracowników i ich
predyspozycji oraz innych cech niezbędnych do wykonywania określonej pracy;
wskazywaniu źródeł i metod pozyskania kandydatów na określone stanowiska pracy;
weryfikacji kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji, z
zastosowaniem narzędzi i metod psychologicznych.
10. Usługi, o których mowa w ust. 1 pkt 4, prowadzą agencje poradnictwa zawodowego.
11. Poradnictwo zawodowe polega w szczególności na:
udzielaniu pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia;
udzielaniu informacji zawodowych;
udzielaniu pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy na stanowiska
wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych.
12. Agencje pracy tymczasowej prowadzące usługi, o których mowa w ust. 1 pkt 5,
kierują pracowników lub osoby niebędące pracownikami do pracodawcy użytkownika,
którym może być pracodawca lub podmiot niebędący pracodawcą. Pracodawca użytkownik
wyznacza pracownikowi skierowanemu z agencji pracy tymczasowej zadania i kontroluje ich
wykonanie. Usługi w zakresie kierowania pracowników lub osób niebędących pracownikami
do wykonywania pracy tymczasowej wykonują wyłącznie agencje pracy tymczasowej będące
przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

13. Agencje pośrednictwa pracy, agencje doradztwa personalnego, agencje pracy
tymczasowej oraz agencje poradnictwa zawodowego są zwane dalej "agencjami
zatrudnienia".

1)
2)
3)
1)
2)
3)
a)

b)

Art. 18a. 1. Podmiot zamierzający wykonywać usługi lub świadczący usługi, o których
mowa w art. 18 ust. 1, powinien spełniać następujące warunki:
nie posiadać zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie
zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o
ile był obowiązany do ich opłacania;
być niekaranym za przestępstwa lub wykroczenia, o których mowa w art. 121 ustawy;
być podmiotem, w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego
upadłości.
2. Agencja zatrudnienia powinna:
posiadać lokal przeznaczony na biuro agencji zatrudnienia zapewniający poufność
prowadzonych rozmów;
posiadać wyposażenie techniczne umożliwiające prowadzenie działalności agencji
zatrudnienia;
dla obsługi osób korzystających z usług w zakresie:
poradnictwa zawodowego oraz doradztwa personalnego - zapewnić osoby z wykształceniem
wyższym magisterskim lub innym równoważnym, których program studiów obejmował
przygotowanie w zakresie poradnictwa zawodowego albo doradztwa personalnego lub które
posiadają co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku doradcy
zawodowego lub doradcy personalnego w publicznych służbach zatrudnienia lub agencjach
zatrudnienia,
pośrednictwa pracy oraz pracy tymczasowej - zapewnić osoby z wykształceniem minimum
średnim.
3. Przetwarzanie danych przez agencję zatrudnienia odbywa się zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych.
4. Agencja zatrudnienia nie może dyskryminować ze względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną,
przekonania polityczne i wyznanie religijne ani ze względu na przynależność związkową
osób, dla których poszukuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
5. Agencja zatrudnienia od osób, dla których poszukuje zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej lub którym udziela pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca
zatrudnienia, nie może pobierać kwot innych niż określone w art. 85 ust. 2 pkt 7.
6. Agencja zatrudnienia ma obowiązek współpracować z organami zatrudnienia w
zakresie realizacji polityki rynku pracy.
7. Nie wymaga wpisu do rejestru gromadzenie w postaci elektronicznej i udostępnianie
informacji o wolnych i poszukiwanych miejscach pracy za pośrednictwem Internetu i innych
sieci telekomunikacyjnych.
8. W dokumentach, ogłoszeniach i ofertach agencja zatrudnienia podaje numer wpisu do
rejestru, a agencja pracy tymczasowej podaje ponadto określenie "agencja pracy
tymczasowej". Oferty pracy ogłaszane przez agencję pracy tymczasowej są oznaczane jako
oferty pracy tymczasowej.
Art. 19. 1. Marszałek województwa właściwy dla siedziby agencji zatrudnienia
prowadzi rejestr. Rejestr jest jawny i może być prowadzony w formie elektronicznej.
2. Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na podstawie pisemnego wniosku
podmiotu zamierzającego prowadzić działalność określoną w art. 18 ust. 1-3 zawierającego
następujące dane:

1) oznaczenie podmiotu prowadzącego agencję zatrudnienia, adres zamieszkania lub siedziby
oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność, wraz z nazwą gminy i województwa;
2) określenie rodzaju agencji zatrudnienia;
3) oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności;
4) numer identyfikacji podatkowej NIP, jeżeli został nadany;
5) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo numer w ewidencji działalności gospodarczej,
jeżeli został nadany, oraz nazwę i adres organu ewidencyjnego.
3. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, podmiot składa:
1) oświadczenie następującej treści:
"Oświadczam, że:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru są kompletne i zgodne z prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności agencji zatrudnienia odpowiednio
w zakresie:
a) pośrednictwa pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych obywateli polskich,
c) doradztwa personalnego,
d) poradnictwa zawodowego,
e) pracy tymczasowej
- określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy.";
2) kopię potwierdzenia dokonania opłaty, o której mowa w ust. 6.
4. Oświadczenie powinno również zawierać:
1) oznaczenie podmiotu prowadzącego agencję zatrudnienia oraz adres zamieszkania lub
siedziby;
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu, ze wskazaniem imienia i nazwiska
oraz pełnionej funkcji.
5. Wpisowi do rejestru podlegają dane, o których mowa w ust. 2, oraz data dokonania
wpisu, z wyjątkiem adresu zamieszkania, jeżeli jest on inny niż adres siedziby podmiotu.
6. Wpis do rejestru podlega jednorazowej opłacie na rachunek bankowy dysponenta
Funduszu Pracy, o którym mowa w art. 103 ust. 2, w wysokości 100 zł.
7. Marszałek województwa podmiotowi ubiegającemu się po raz pierwszy o wpis do
rejestru wydaje, na okres roku, certyfikat wstępny o dokonaniu wpisu do rejestru, zwany dalej
"certyfikatem wstępnym".
8. Marszałek województwa wydaje certyfikat o dokonaniu wpisu do rejestru, zwany
dalej "certyfikatem", podmiotowi posiadającemu certyfikat wstępny pod warunkiem:
1) wystąpienia z wnioskiem o wydanie certyfikatu w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed
dniem upływu ważności certyfikatu wstępnego;
2) złożenia oświadczenia o prowadzeniu działalności agencji zatrudnienia w okresie posiadania
certyfikatu wstępnego;
3) złożenia oświadczenia o prowadzeniu działalności zgodnie z warunkami prowadzenia agencji
zatrudnienia określonymi w ustawie.
9. W przypadku otrzymania informacji o zmianie danych, o której mowa w ust. 16,
marszałek województwa wydaje uwzględniający te zmiany certyfikat wstępny lub certyfikat.
10. Certyfikat wstępny oraz certyfikat powinny zawierać następujące dane:
1) nazwę podmiotu;
2) adres siedziby podmiotu;
3) określenie rodzaju agencji zatrudnienia;
4) numer w rejestrze;
5) datę dokonania wpisu do rejestru.

1)
2)
1)
2)

1)
2)
3)
4)
5)
6)

1)
2)
3)
4)
5)

11. Marszałek województwa odmawia, w drodze decyzji, wpisu podmiotu do rejestru w
przypadku niespełnienia przynajmniej jednego z warunków, o których mowa w art. 18a ust. 1.
12. Marszałek województwa odmawia, w drodze decyzji, wpisu podmiotu do rejestru, w
przypadku gdy w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku:
zaszły przypadki, o których mowa w art. 68 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;
podmiot wykreślono z rejestru z przyczyn, o których mowa w ust. 14 pkt 3-6.
13. Marszałek województwa odmawia, w drodze decyzji, wydania certyfikatu, w
przypadku gdy w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku:
podmiot posiadający certyfikat wstępny nie dopełnił warunku, o którym mowa w ust. 8 pkt 2;
podmiot posiadający certyfikat wstępny naruszył warunki prowadzenia działalności agencji
zatrudnienia określone w ustawie.
14. Marszałek województwa wykreśla, w drodze decyzji, podmiot wpisany do rejestru w
przypadku:
pisemnego wniosku podmiotu;
postawienia przedsiębiorcy w stan likwidacji lub upadłości;
wydania decyzji, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej;
niewykazania działalności w informacji o działalności agencji zatrudnienia, o której mowa w
ust. 17;
naruszenia przez podmiot warunków prowadzenia działalności agencji zatrudnienia
określonych w ustawie;
złożenia przez podmiot oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 i ust. 4, lub przekazania
informacji, o których mowa w ust. 16 i 17, niezgodnych ze stanem faktycznym.
15. Podmiot wykreślony z rejestru jest obowiązany do zwrotu certyfikatu wstępnego lub
certyfikatu w okresie miesiąca od dnia otrzymania decyzji o wykreśleniu z rejestru.
16. Agencja zatrudnienia ma obowiązek informowania marszałka województwa o każdej
zmianie danych objętych wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, a także o zaprzestaniu
działalności.
17. Agencja zatrudnienia ma obowiązek przedstawiania marszałkowi województwa
informacji o działalności agencji zatrudnienia, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku,
za rok poprzedni.
18. Informacja o działalności, o której mowa w ust. 17, powinna zawierać w
szczególności liczbę:
osób, które podjęły pracę za pośrednictwem agencji zatrudnienia według grup elementarnych
zawodów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku
pracy, z podaniem państw zatrudnienia;
pracodawców korzystających z usług doradztwa personalnego;
osób korzystających z usług poradnictwa zawodowego;
pracodawców korzystających z pomocy poradnictwa zawodowego;
osób skierowanych do wykonywania pracy tymczasowej.
19. Marszałek województwa przekazuje w formie elektronicznej ministrowi właściwemu
do spraw pracy zbiorczą informację z województwa dotyczącą informacji, o których mowa w
ust. 17, w terminie do dnia 31 marca.
20. Minister właściwy do spraw pracy przetwarza dane o agencjach zatrudnienia
przekazane w formie elektronicznej przez marszałków województw.
21. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy ustawy o
swobodzie działalności gospodarczej.
22. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o
wpis do rejestru, wzór certyfikatu wstępnego i certyfikatu oraz zakres składanych informacji o

działalności agencji zatrudnienia, a także wzory formularzy składanych informacji, mając na
względzie tworzenie warunków do rozwoju agencji zatrudnienia.
akty wykonawcze z Dz.U. i M.P.
Rozdział 7
Instytucje szkoleniowe

1)
2)
3)
4)
5)
6)

1)
2)
3)
4)

Art. 20. 1. Instytucja szkoleniowa oferująca szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących
pracy może uzyskać zlecenie finansowane ze środków publicznych na prowadzenie tych
szkoleń po wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki
urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.
1a. Rejestr instytucji szkoleniowych jest jawny i może być prowadzony w formie
elektronicznej.
2. Instytucja szkoleniowa, która posiada akredytację wydaną przez kuratora oświaty na
podstawie przepisów o systemie oświaty, uzyskuje na swój wniosek wpis do rejestru
instytucji szkoleniowych.
3. Instytucja szkoleniowa może ubiegać się o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych
po złożeniu wniosku o wpis wraz z informacją o:
tematyce prowadzonych szkoleń;
kadrze prowadzącej szkolenia;
bazie lokalowej, jej wyposażeniu i środkach dydaktycznych;
metodach oceny jakości szkoleń;
liczbie bezrobotnych i poszukujących pracy objętych szkoleniami w okresie ostatniego roku;
udzielanej pomocy w uzyskaniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej po ukończeniu
szkolenia.
4. Wojewódzki urząd pracy potwierdza dokonanie wpisu do rejestru instytucji
szkoleniowych i wydaje zaświadczenie o wpisie do rejestru oraz przekazuje informację o
dokonanym wpisie ministrowi właściwemu do spraw pracy.
5. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych jest bezpłatny.
6. Wojewódzki urząd pracy wykreśla instytucję szkoleniową z rejestru instytucji
szkoleniowych:
na wniosek instytucji szkoleniowej;
w przypadku stwierdzenia prawomocnym wyrokiem naruszenia przepisów ustawy;
w przypadku zakończenia działalności przez instytucję szkoleniową;
w przypadku niepowiadomienia wojewódzkiego urzędu pracy o kontynuowaniu działalności
szkoleniowej w kolejnym roku kalendarzowym.
7. Instytucja szkoleniowa ma obowiązek informować wojewódzki urząd pracy o zmianie
siedziby, otwarciu i likwidacji oddziałów lub filii oraz o kontynuowaniu działalności
szkoleniowej w kolejnym roku kalendarzowym.
8. Minister właściwy do spraw pracy przetwarza informacje o instytucjach
szkoleniowych wpisanych do rejestru instytucji szkoleniowych przekazane przez
wojewódzkie urzędy pracy.
9. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, tryb
dokonywania i wykreślania wpisu w rejestrze instytucji szkoleniowych oraz uaktualniania
danych w rejestrze, wzór wniosku o wpis oraz wymagane dokumenty, mając na względzie
efektywne wydatkowanie środków publicznych na szkolenia dla bezrobotnych i
poszukujących pracy oraz zasadę wzajemności w stosunku do podmiotów z państw
członkowskich Unii Europejskiej zamierzających uzyskać zlecenie finansowane ze środków
publicznych na prowadzenie szkoleń.

akty wykonawcze z Dz.U. i M.P.
Rozdział 8
Dialog społeczny i partnerstwo na rynku pracy
Art. 21. Polityka rynku pracy realizowana przez władze publiczne opiera się na dialogu i
współpracy z partnerami społecznymi, w szczególności w ramach:
1) działalności rad zatrudnienia;
2) partnerstwa lokalnego;
3) uzupełniania i rozszerzania oferty usług publicznych służb zatrudnienia przez partnerów
społecznych i agencje zatrudnienia.
Art. 22. 1. Naczelna Rada Zatrudnienia jest organem opiniodawczo-doradczym ministra
właściwego do spraw pracy w sprawach polityki rynku pracy.
2. Wojewódzkie rady zatrudnienia są organami opiniodawczo-doradczymi marszałka
województwa w sprawach polityki rynku pracy.
3. Powiatowe rady zatrudnienia są organami opiniodawczo-doradczymi starosty w
sprawach polityki rynku pracy.
4. Do zakresu działania Naczelnej Rady Zatrudnienia należy w szczególności:
1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia i
rozwoju zasobów ludzkich;
2) opiniowanie projektów Krajowego Planu Działań i regionalnego planu działań na rzecz
zatrudnienia;
3) opiniowanie rocznych sprawozdań z działalności Funduszu Pracy, a także ocena
racjonalności gospodarki środkami tego funduszu;
3a) realizacja zadań określonych w przepisach o ochronie roszczeń pracowniczych w razie
niewypłacalności pracodawcy;
4) opiniowanie okresowych sprawozdań z realizacji Krajowego Planu Działań;
5) opiniowanie projektów ustaw dotyczących promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.
5. Do zakresu działania wojewódzkich rad zatrudnienia należy w szczególności:
1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w
województwie;
2) ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
3) opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych
danego województwa na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i
finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez
wojewódzkie urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w
dyspozycji samorządu województwa i sprawozdań z ich wykorzystania;
4) składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia,
szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie;
5) ocenianie okresowych sprawozdań z działalności wojewódzkich urzędów pracy oraz
przedstawianie Naczelnej Radzie Zatrudnienia okresowych sprawozdań i wniosków w
sprawach zatrudnienia;
6) delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej w liczbie równej co najmniej połowie
składu komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora wojewódzkiego
urzędu pracy;
7) opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie dyrektora
wojewódzkiego urzędu pracy;

8) delegowanie przedstawiciela do Naczelnej Rady Zatrudnienia.
6. Do zakresu działania powiatowych rad zatrudnienia stosuje się odpowiednio przepisy
ust. 5. Powiatowe rady zatrudnienia opiniują refundowanie z Funduszu Pracy kosztów
szkoleń, o których mowa w art. 69.

1)

2)
3)
4)
5)

1)
2)
3)
4)
5)
6)

1)
2)
3)
4)
5)

Art. 23. 1. W skład Naczelnej Rady Zatrudnienia wchodzą osoby powoływane przez
ministra właściwego do spraw pracy spośród przedstawicieli:
wszystkich organizacji związkowych i organizacji pracodawców reprezentatywnych w
rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw SpołecznoGospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z
późn. zm.6));
ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego reprezentowanych w Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;
wojewódzkich rad zatrudnienia;
organizacji pozarządowych o zasięgu krajowym zajmujących się statutowo problematyką
rynku pracy;
nauki - delegowanych przez Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii
Nauk.
2. W skład wojewódzkiej rady zatrudnienia wchodzą osoby powoływane przez
marszałka województwa spośród działających na terenie województwa:
wojewódzkich struktur każdej organizacji związkowej reprezentatywnej w rozumieniu
ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych,
wojewódzkich struktur każdej organizacji pracodawców reprezentatywnej w rozumieniu
ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych,
społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników
indywidualnych i izb rolniczych,
(uchylony),
organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy,
przedstawicieli nauki - delegowanych przez Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej
Polskiej Akademii Nauk
oraz przedstawiciel wojewody.
3. W skład powiatowej rady zatrudnienia wchodzą osoby powoływane przez starostę
spośród działających na terenie powiatu:
terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o
Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych;
terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy
o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych;
społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników
indywidualnych i izb rolniczych;
jednostek samorządu terytorialnego;
organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.
4. Członków Naczelnej Rady Zatrudnienia powołuje minister właściwy do spraw pracy,
członków wojewódzkich rad zatrudnienia - marszałek województwa, a członków
powiatowych rad zatrudnienia - starosta, spośród kandydatów zgłoszonych przez organy i
organizacje, o których mowa odpowiednio w ust. 1-3.
4a. W przypadku gdy powiatowy urząd pracy realizuje zadania z zakresu promocji
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej na obszarze
przekraczającym granice powiatu, tworzy się jedną powiatową radę zatrudnienia, która jest
powoływana przez prezydenta miasta na prawach powiatu lub starostę sprawującego

zwierzchnictwo nad powiatowym urzędem pracy w porozumieniu z prezydentem miasta na
prawach powiatu lub starostą powiatu dotującego.
5. Członek rady zatrudnienia może zostać odwołany:
1) na wniosek organu lub organizacji, które zgłosiły jego kandydaturę na członka rady;
2) z inicjatywy odpowiednio ministra właściwego do spraw pracy, marszałka województwa oraz
starosty, po zasięgnięciu opinii organu lub organizacji, które zgłosiły jego kandydaturę na
członka rady.
6. Kadencja rad zatrudnienia trwa 4 lata.
7. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, organizację oraz
tryb działania rad zatrudnienia, a także warunki, na jakich mogą uczestniczyć w
posiedzeniach rad zatrudnienia przedstawiciele organów, organizacji i instytucji
niereprezentowanych w radach, oraz tryb finansowania kosztów szkoleń członków rad, mając
na względzie zapewnienie efektywnego dialogu społecznego.
8. Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy w celu wzięcia udziału w
posiedzeniach rady zatrudnienia. Za czas zwolnienia pracownik zachowuje prawo do
wynagrodzenia ustalonego według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za
urlop wypoczynkowy.
9. Na wniosek członków rady zatrudnienia zamieszkałych poza miejscem obrad rady
koszty przejazdów środkami transportu zbiorowego są refundowane ze środków Funduszu
Pracy odpowiednio przez ministra właściwego do spraw pracy, marszałka województwa albo
starostę, w wysokości i na zasadach określonych w przepisach odrębnych dla pracownika
zatrudnionego w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży
służbowej na obszarze kraju.
akty wykonawcze z Dz.U. i M.P.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

1)
2)

Art. 24. 1. Marszałek województwa lub starosta w ramach środków określonych w
budżecie danego samorządu mogą zlecić realizację usług rynku pracy, o których mowa w art.
35 ust. 1:
jednostkom samorządu terytorialnego;
organizacjom pozarządowym statutowo zajmującym się problematyką rynku pracy;
związkom zawodowym;
organizacjom pracodawców;
instytucjom szkoleniowym;
agencjom zatrudnienia.
1a. Marszałek województwa lub starosta przy zlecaniu usług rynku pracy, o których
mowa w art. 35 ust. 1, zapewnia ich realizację zgodnie ze standardami usług rynku pracy.
2. Zlecanie wykonywania usług rynku pracy odbywa się po przeprowadzeniu otwartego
konkursu ofert lub przez zakup tych usług na zasadach i w trybie określonych w przepisach o
zamówieniach publicznych.
3. Zlecanie realizacji usług rynku pracy nie może dotyczyć:
spraw podlegających rozstrzygnięciu w drodze decyzji administracyjnej;
wydatkowania i gospodarowania środkami Funduszu Pracy.
4. Wolontariusze mogą wykonywać świadczenia w zakresie realizacji usług rynku pracy
na rzecz podmiotów określonych w ust. 1 pkt 1-4 na zasadach określonych w przepisach o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Art. 25. Otwarty konkurs ofert realizacji usług rynku pracy odbywa się przy
uwzględnieniu zasad pomocniczości, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
Art. 26. (uchylony).

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Art. 27. 1. Marszałek województwa lub starosta zamierzający zlecić realizację usług
rynku pracy ogłasza otwarty konkurs ofert z terminem składania ofert nie krótszym niż 30
dni.
2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawierać informacje o:
rodzaju usług rynku pracy;
wysokości środków finansowych na realizację usług rynku pracy;
warunkach przekazywania środków finansowych na realizację usług rynku pracy;
terminie i warunkach realizacji usług rynku pracy;
terminie składania ofert;
terminie i trybie wyboru oferty oraz kryteriach stosowanych przy wyborze oferty.
3. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert zamieszcza się, w zależności od rodzaju usług
rynku pracy, w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim lub lokalnym oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej, jak również na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu zlecającego
realizację usług rynku pracy w miejscu przeznaczonym na ogłoszenia. Ogłoszenie może być
ponadto rozpowszechniane w inny sposób zapewniający dostęp do informacji potencjalnym
oferentom, w tym, w miarę możliwości, z użyciem powszechnie dostępnych sieci
teleinformatycznych.

Art. 28. 1. Oferta podmiotu, o którym mowa w art. 24 ust. 1, powinna zawierać:
szczegółowy zakres rzeczowy proponowanej do realizacji usługi rynku pracy;
termin i miejsce realizacji usługi rynku pracy;
kalkulację przewidywanych kosztów realizacji usługi rynku pracy;
informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację
usługi rynku pracy;
5) informacje o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na
realizację danej usługi rynku pracy;
6) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego
dotyczy usługa rynku pracy.
2. Marszałek województwa lub starosta ogłaszający otwarty konkurs ofert może
uzależnić rozpatrzenie oferty od złożenia, w wyznaczonym terminie, dodatkowych informacji
lub dokumentów, dostępnych uprawnionemu podmiotowi składającemu ofertę.
1)
2)
3)
4)

Art. 29. 1. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
1) zamieszczenie w ofercie szczegółowego opisu planowanego działania;
2) dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru,
dotyczącego statusu prawnego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności;
3) przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za
ubiegły rok lub, w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności.
2. Przepisów ust. 1 pkt 2 i 3 nie stosuje się do jednostek samorządu terytorialnego.
Art. 30. 1. Marszałek województwa lub starosta przy rozpatrywaniu ofert bierze pod
uwagę:
1) zgłoszone możliwości realizacji usługi rynku pracy;
2) przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji usługi rynku pracy, uwzględniając
relację przedstawionych kosztów do zakresu rzeczowego usługi rynku pracy;
3) zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na
realizację usługi rynku pracy;

4) analizę i ocenę realizacji usług rynku pracy zleconych w okresie poprzednim, z
uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia
otrzymanych na ten cel środków;
5) wysokość środków finansowych niezbędnych do realizacji usługi rynku pracy.
2. Marszałek województwa lub starosta ogłaszający otwarty konkurs ofert jest
obowiązany w uzasadnieniu wyboru oferty ustosunkować się do spełniania przez oferenta
warunków określonych w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 27 ust. 2.
Art. 31. 1. Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne pozostają bez rozpatrzenia.
2. Wyniki otwartego konkursu ofert oraz warunki zlecenia realizacji usług rynku pracy
podaje się do wiadomości publicznej.
3. Wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert podmiot zawiera umowę o realizację
usług rynku pracy.

1)
2)
3)
4)
5)

Art. 32. 1. Podmiot, o którym mowa w art. 24 ust. 1, przyjmujący zlecenie realizacji
usługi rynku pracy zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na warunkach
określonych w umowie o realizację usługi rynku pracy, a marszałek województwa lub starosta
zlecający realizację usługi rynku pracy - do przekazania, w trybie określonym odrębnymi
przepisami, środków własnych samorządu terytorialnego.
2. Umowa o realizację usługi rynku pracy jest sporządzana w formie pisemnej pod
rygorem nieważności i powinna określać w szczególności:
szczegółowy opis usługi rynku pracy i termin jej realizacji;
wysokość środków finansowych, tryb i terminy ich przekazywania;
tryb sprawdzania sposobu realizacji usługi rynku pracy;
sposób rozliczenia przyznanych środków finansowych i warunki ich zwrotu;
konsekwencje niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków finansowych lub
niedotrzymania innych warunków umowy.
3. Umowę o realizację usługi rynku pracy zawiera się na czas określony, uzależniony od
rodzaju zleconej usługi, nie dłuższy jednak niż 3 lata.
4. Podmiot przyjmujący zlecenie jest obowiązany do wyodrębnienia w ewidencji
księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację umowy.
5. Wysokość środków finansowych, o których mowa w ust. 1, nie może przekraczać
kwoty koniecznej do pokrycia kosztów poniesionych na realizację usług rynku pracy, o
których mowa w art. 24 ust. 1.
6. Starosta może także zlecić ze środków Funduszu Pracy w ramach kwoty (limitu)
ustalonej dla samorządu powiatu podmiotowi, któremu przyznano środki na realizację usług
rynku pracy, realizację zadań, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 30, 31, 33, 35-37, na
zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach.
Rozdział 9
Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy oraz formy udzielanego wsparcia
Art. 33. 1. Powiatowe urzędy pracy rejestrują bezrobotnych i poszukujących pracy oraz
prowadzą rejestr tych osób.
2. Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy następuje po przedstawieniu przez te
osoby dokumentów niezbędnych do ustalenia ich statusu i uprawnień.
3. (7) Bezrobotni mają obowiązek zgłaszania się do właściwego powiatowego urzędu
pracy w wyznaczonych terminach w celu potwierdzenia swojej gotowości do podjęcia pracy i
uzyskania informacji o możliwościach zatrudnienia lub szkolenia. W przypadku bezrobotnego

1)
2)

2a)
3)

4)

4a)
5)
6)
7)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

będącego dłużnikiem alimentacyjnym, w rozumieniu przepisów o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów, wyznaczony termin nie może być dłuższy niż 10 dni.
4. Starosta, z zastrzeżeniem art. 75 ust. 3, pozbawia statusu bezrobotnego bezrobotnego,
który:
nie spełnia warunków, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2;
otrzymał pożyczkę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub
instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności pozarolniczej lub
rolniczej albo otrzymał jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, o których
mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia
po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności;
otrzymał jednorazowo środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności
gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej;
odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub
innej pracy zarobkowej, wykonywania prac, o których mowa w art. 73a, prac
interwencyjnych lub robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu
zawodowym w miejscu pracy; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres 90 dni;
nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomił w
okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa; pozbawienie statusu
bezrobotnego następuje na okres 3 miesięcy od dnia niestawienia się w powiatowym urzędzie
pracy;
nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy w terminie, o którym mowa w art. 73 ust. 2a;
odmówił poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym mającym na celu ustalenie
zdolności do pracy; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres 3 miesięcy od dnia
tej odmowy;
złożył wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego;
z własnej winy przerwał staż, szkolenie, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub
wykonywanie prac, o których mowa w art. 73a; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje
na okres 90 dni.
5. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, tryb rejestracji i
sposób prowadzenia rejestru bezrobotnych i poszukujących pracy, wzór karty rejestracyjnej, a
także dokumenty niezbędne do ustalenia statusu bezrobotnego i uprawnień rejestrowanych
osób, mając na względzie pozyskanie wszystkich koniecznych informacji mających wpływ na
uprawnienia rejestrowanych osób.
akty wykonawcze z Dz.U. i M.P.
Art. 34. Powiatowe urzędy pracy prowadzą pośrednictwo pracy dla zarejestrowanych
osób, a w razie braku możliwości zapewnienia odpowiedniego zatrudnienia:
świadczą usługę poradnictwa zawodowego;
umożliwiają udział w zajęciach klubu pracy;
inicjują, organizują i finansują szkolenia bezrobotnych i innych uprawnionych osób oraz
przyznają i wypłacają dodatki szkoleniowe lub stypendia;
inicjują i dofinansowują tworzenie dodatkowych miejsc pracy;
inicjują oraz finansują w zakresie określonym w ustawie inne instrumenty rynku pracy;
inicjują i realizują projekty lokalne;
przyznają i wypłacają zasiłki i inne świadczenia z tytułu bezrobocia.
Rozdział 10
Usługi rynku pracy

1)
2)
3)
4)
5)

1)
2)
2a)
3)
4)
5)
6)
7)
1)
2)

Art. 35. 1. Podstawowymi usługami rynku pracy są:
pośrednictwo pracy;
usługi EURES;
poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa;
pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy;
organizacja szkoleń.
2. Usługi rynku pracy wykonywane na podstawie przepisów ustawy przez publiczne
służby zatrudnienia są realizowane zgodnie ze standardami usług rynku pracy.
2a. Pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, doradztwo personalne i organizację
szkoleń dla żołnierzy zawodowych zwalnianych i zwolnionych z zawodowej służby
wojskowej wykonują również wyspecjalizowane organy wojskowe, o których mowa w
przepisach o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
3. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, standardy usług
rynku pracy realizowanych przez publiczne służby zatrudnienia, a także terminy
dostosowania tych służb do wymaganych standardów, uwzględniając zakres usług, miejsce i
sposób ich realizacji oraz konieczność zapewnienia respektowania praw osób korzystających
z usług.
4. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe
warunki prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług pośrednictwa pracy, usług
EURES, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, organizowania szkoleń oraz
pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, mając na uwadze ujednolicenie procedur usług
rynku pracy realizowanych przez publiczne służby zatrudnienia oraz konieczność
zapewnienia zgodności udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorców z warunkami jej
dopuszczalności.
akty wykonawcze z Dz.U. i M.P.
Art. 36. 1. Pośrednictwo pracy polega w szczególności na:
udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego
zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach
zawodowych;
pozyskiwaniu ofert pracy;
upowszechnianiu ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy
ofert pracy udostępnianej przez ministra właściwego do spraw pracy;
udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą
pracy;
informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i
przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;
inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z
pracodawcami;
współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o
możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania;
informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.
2. Nie stanowi pośrednictwa pracy:
kierowanie za granicę do pracodawców zagranicznych własnych pracowników, jeżeli wynika
to z umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska;
kierowanie za granicę do zatrudnienia polegającego na czasowym przyjęciu do rodziny w
zamian za określone świadczenia w celu doskonalenia umiejętności językowych lub
zawodowych na okres do 2 lat; przepisy art. 18a ust. 5 i art. 85 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

1)
2)
3)

4)

1)
2)
3)
4)
5)

3. Pośrednictwo pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub pośrednictwo do pracy za
granicą prowadzą powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy, agencje pośrednictwa pracy i
O

Podobne prace

Do góry