Ocena brak

USTAWA O PARTIACH POLITYCZNYCH

Autor /Abdon Dodano /24.11.2011

I. Co to jest partia polityczna?

Dobrowolną organizacją

Występuje pod określoną nazwą

Cel – udział w życiu publicznym

II. Tryb tworzenia partii polit.

Członkami mogą być obywatele polscy, którzy ukończyli 18 lat

Utworzenie partii polit. wymaga wpisu do ewidencji partii polit. Prowadzi Sąd Okregowy w Warszawie. Do zgłoszenia należy dołączyć:

Statut partii

Wykaz zawierający imiona i nazwiska, adresy, nr PESEL oraz własnoręczne podpisy popierających zgłoszenie co najmniej 1000 obywateli, którzy ukończyli 18 lat i mają pełną zdolność do czynności prawnych

Zgłoszenia partii do ewidencji dokonują 3 osoby z w/w . sąd wydaje orzeczenia o wpisie do ewidencji w formie postanowienia. od postanowienia przysługuje apelacja.

Przesłanki odmowy wpisu do ewidencji

Jeżeli zgłoszenie partii polit. Do ewidencji zostało dokonane z naruszeniem przepisów, Sąd wzywa zgłaszających do usunięcia stwierdzonych wad w wyznaczonym terminie nie dłuższym niż 3 m-ce

W przypadku nie usunięcia wad wydaje postanowienie o odmowie.

Sąd wydaje postanowienie o odmowie wpisy partii do ewidencji

W razie powstania wątpliwości co do zgodności z konstytucją celu lub zasad działania partii określonych w statucie lub programie

Sąd zawiesza postępowanie i występuje do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności celu partii polit.z konstytucją.Jeżeli Trybunał Konstytucyjny wyda orzeczenie o sprzeczności partii z konstytucją sąd odmawia wpisy partii do ewidencji.

III.Postanowienia o wpisie do ewidencji ogłasza się bezpłatnie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Z chwilą wpisania do ewidencji partii politycznych partia nabywa osobowość prawną.

IV. Finansowanie partii polit.

Źródła finansowania partii polit.są jawne

Majątek partii polit.powstaje z: Składek członkowskich,darowizn, spadków zapisów, dochodów z majątku , ze zbiórek publicznych, działalności gospodarczej

Partie polit.mogą prowadzić działalność gospodar. wyłącznie w formie

-Spółdzielni

-Udziału w spółkach z wyjątkiem spółek z udziałem skarbu państwa albo jednostek samorządu terytorialnego

Dochody partii polit.uzyskane z działalności gosp.

wolne od podatku dochod.od osób prawnych w części w jakiej zostały przeznaczone na cele statutowe partii.

Partiom nie mogą być przekazywane środki pieniężne rzeczy ruchome, zbywalne prawa majątkowe pochodzące z:

Budżetu państwa (z wyjątkiem dotacji, które uzyskała partia uczestnicząca w ostatnio zarządzonych wyborach do sejmu i senatu

Od Skarbu Państwa i innych państwowych osób prawnych

Jednostek samorząd.terytorialnego

Państwowych jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych z udziałem skarbu państwa i jednostek samorz.terytorialnego.

O wykorzystaniu w/w dotacji partia polit.informuje Państwową Komisję Wyborczą.

Podobne prace

Do góry