Ocena brak

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

Autor /Laura Dodano /31.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie txt Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

Transkrypt

USTAWA
z dnia 20 sierpnia 1997 r.
o Krajowym Rejestrze Sądowym
(tekst jednolity)
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1. 1. Tworzy się Krajowy Rejestr Sądowy, zwany dalej "Rejestrem".
2. Rejestr składa się z:
1) rejestru przedsiębiorców;
2) rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów
opieki zdrowotnej;
3) rejestru dłużników niewypłacalnych.
Art. 2. 1. Rejestr prowadzą w systemie informatycznym sądy rejonowe (sądy gospodarcze), obejmujące
swoją właściwością obszar województwa lub jego część, zwane dalej "sądami rejestrowymi".
2. Gminy, jako zadania zlecone, wykonują czynności związane z prowadzeniem Rejestru, polegające na
zapewnieniu zainteresowanym:
1) wglądu do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD);
2) urzędowych formularzy wniosków wymaganych ustawą umożliwiających rejestrację spółek jawnych;
3) dostępu do informacji o wysokości opłat, sposobie ich uiszczania oraz o właściwości miejscowej sądów
rejestrowych.
3. Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej,
określi, w drodze rozporządzenia, sposób wykonywania czynności, o których mowa w ust. 2, oraz sposób
współpracy sądów rejestrowych i wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) w tych sprawach, w szczególności
wskazując sposób postępowania i przekazywania przez sądy rejestrowe niezbędnych informacji, mając na
względzie ułatwienie dostępu do Rejestru.
Art. 3. Rejestr obejmuje podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do tego
Rejestru.
Art. 4. 1. Minister Sprawiedliwości utworzy Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, zwaną
dalej "Centralną Informacją", z oddziałami przy sądach rejestrowych.
2. Zadaniem Centralnej Informacji jest:
1) prowadzenie zbioru informacji Rejestru oraz elektronicznego katalogu dokumentów spółek, zwanego dalej
"katalogiem";
2) udzielanie informacji z Rejestru oraz przechowywanie i udostępnianie kopii dokumentów z katalogu;
3) utworzenie i eksploatacja połączeń Rejestru i katalogu w systemie informatycznym.
3. Centralna Informacja wydaje odpisy, wyciągi i zaświadczenia oraz udziela informacji z Rejestru, które mają
moc dokumentów urzędowych, jeżeli zostały wydane w formie papierowej.
3a. Centralna Informacja wydaje z katalogu, drogą elektroniczną, kopie dokumentów, które są poświadczane za
zgodność z dokumentami znajdującymi się w aktach rejestrowych podmiotu.
4. Centralna Informacja pobiera opłaty za udzielanie informacji, wydawanie odpisów, wyciągów lub
zaświadczeń z Rejestru oraz za udostępnianie kopii dokumentów z katalogu. Opłaty te stanowią dochód
budżetu państwa.
4a. Centralna Informacja bezpłatnie udostępnia, w ogólnodostępnych sieciach informatycznych, podstawowe
informacje o podmiotach wpisanych do rejestru przedsiębiorców i do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym również o
organizacjach i podmiotach, które uzyskały status organizacji pożytku publicznego.
4b. (1) Centralna Informacja udostępnia bezpłatnie, w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych, listę
podmiotów, wobec których w dziale 6 rejestru przedsiębiorców wpisano informację o ogłoszeniu upadłości.
Lista zawiera następujące dane:
1) nazwę lub firmę;
2) numer KRS;
3) numer NIP;
4) siedzibę przedsiębiorcy;
5) datę wydania orzeczenia o ogłoszeniu upadłości wraz z określeniem sposobu prowadzenia postępowania
upadłościowego;
1

6) sygnaturę sprawy i określenie sądu, który ogłosił upadłość;
7) datę oraz sposób zakończenia postępowania upadłościowego.
Art. 5. Skarb Państwa oraz instytucje państwowe, których zadanie nie polega na prowadzeniu działalności
gospodarczej, nie ponoszą opłat, o których mowa w art. 4 ust. 4.
Art. 6. Minister Sprawiedliwości określa:
1) w drodze rozporządzenia, ustrój i organizację Centralnej Informacji oraz szczegółowe zasady udzielania
informacji z Rejestru i udostępniania kopii dokumentów z katalogu, a także zakres informacji udostępnianych
na podstawie art. 4 ust. 4a, uwzględniając minimalne wymagania dla rejestrów publicznych, wymiany
informacji i dokumentów oraz zadania Rejestru i Centralnej Informacji w zakresie zapewnienia powszechnego i
bezpośredniego dostępu do informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru, a także kopii dokumentów spółek
przekazanych do katalogu;
2) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia,
wysokość opłat za udzielanie informacji, wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Rejestru oraz za
udostępnianie kopii dokumentów z katalogu, uwzględniając potrzebę sprawnego działania Centralnej
Informacji oraz pokrycia kosztów administracyjnych utworzenia i funkcjonowania Rejestru oraz katalogu, przy
jednoczesnym zapewnieniu powszechnego dostępu do informacji i kopii dokumentów rejestrowych;
3) w drodze rozporządzenia, warunki organizacyjno-techniczne dotyczące formy wniosków i dokumentów
oraz ich składania do sądów rejestrowych i Centralnej Informacji drogą elektroniczną, a także orzeczeń,
odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji i kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom tą drogą,
uwzględniając rodzaj wniosków i dokumentów rejestrowych, sposób ich składania do sądów rejestrowych i
Centralnej Informacji drogą elektroniczną oraz zapewniając powszechny i bezpośredni dostęp do informacji i
dokumentów rejestrowych;
4) w drodze zarządzenia, sposób i tryb przekazywania przez sądy rejestrowe danych rejestrowych do
Centralnej Informacji, uwzględniając możliwości techniczne i organizacyjne sądów rejestrowych oraz
konieczność zapewnienia sprawnego i kompleksowego przekazywania danych rejestrowych do Centralnej
Informacji, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa;
5) w drodze zarządzenia, warunki organizacyjno-techniczne przekazywania przez sądy rejestrowe
dokumentów drogą elektroniczną do katalogu oraz sposób ich przechowywania, uwzględniając potrzebę
zapewnienia integralności i kompletności dokumentów złożonych do akt rejestrowych, konieczność
przetwarzania kopii dokumentów na postać elektroniczną, a także stan wyposażenia sądów w odpowiednie
środki techniczne.
Art. 7. Do postępowania przed sądami rejestrowymi stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o
postępowaniu nieprocesowym, chyba że ustawa stanowi inaczej.
Art. 8. 1. Rejestr jest jawny.
2. Każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w Rejestrze za pośrednictwem Centralnej Informacji.
3. Każdy ma prawo otrzymać, również drogą elektroniczną, poświadczone odpisy, wyciągi, zaświadczenia i
informacje z Rejestru.
Art. 8a. 1. Katalog obejmuje następujące dokumenty spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek
akcyjnych, spółek komandytowo-akcyjnych i spółek europejskich:
1) akty założycielskie, umowy oraz statuty, jeżeli są oddzielnymi aktami, a także uchwały o ich zmianie;
2) teksty jednolite dokumentów wymienionych w pkt 1;
3) uchwały o zmianie wysokości kapitału zakładowego, jeżeli nie wymagały jednoczesnej zmiany umowy
lub statutu;
4) uchwały o powołaniu i odwołaniu członków organów spółek;
5) roczne sprawozdania finansowe oraz roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych,
w rozumieniu przepisów o rachunkowości, odpisy uchwał o zatwierdzeniu rocznych sprawozdań finansowych i
podziale zysku lub pokryciu straty, a także opinie biegłych rewidentów i sprawozdania z działalności jednostek,
jeżeli obowiązek ich sporządzenia wynika z przepisów szczególnych.
2. Każdy ma prawo otrzymać z katalogu, drogą elektroniczną, poświadczone kopie dokumentów wymienionych
w ust. 1.
3. Udostępnienie w sposób określony w ust. 2 dokumentów złożonych do akt rejestrowych przed dniem 1
stycznia 2007 r. nie jest możliwe, jeżeli upłynął 10-letni okres między datą ich złożenia do akt a datą złożenia
wniosku o udostępnienie.
2

Art. 9. 1. Dla podmiotu wpisanego do Rejestru prowadzi się odrębne akta rejestrowe obejmujące w
szczególności dokumenty stanowiące podstawę wpisu.
2. Jeżeli przepis szczególny nakazuje zgłoszenie określonych danych sądowi rejestrowemu lub wpisanie ich do
Rejestru, a dane te nie podlegają według przepisów ustawy wpisowi do określonego działu Rejestru, dokumenty
zawierające te dane oraz dokumenty wymienione w art. 47a ust. 2 składa się do akt rejestrowych.
3. Jeżeli podmiot wpisywany do Rejestru działa na podstawie umowy lub statutu, do wniosku o jego wpisanie
dołącza się umowę lub statut.
4. Do wniosku o wpis podmiotu do Rejestru, wniosku dotyczącego zmiany umowy lub statutu podmiotu
wpisanego do Rejestru, działającego na podstawie umowy lub statutu, dołącza się także tekst jednolity umowy
lub statutu, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian. Do tekstu jednolitego nie stosuje się przepisów o formie
czynności prawnych.
5. Jeżeli wnioski i dokumenty zostały złożone drogą elektroniczną, w aktach rejestrowych przechowuje się
wydruk tych wniosków i dokumentów wraz ze wskazaniem osób, które je podpisały.
Art. 10. 1. Każdy ma prawo przeglądania akt rejestrowych podmiotów wpisanych do Rejestru, chyba że
ustawa stanowi inaczej.
2. (uchylony).
3. Akta dotyczące wpisu do rejestru dłużników niewypłacalnych podmiotu, który uległ wykreśleniu na
podstawie art. 59 i 60 i nie podlega ujawnieniu, są dostępne wyłącznie dla podmiotu, którego dotyczył wpis,
oraz wierzyciela, na którego wniosek orzeczono o wpisaniu podmiotu.
4. Dokumenty będące podstawą wpisów w dziale 4 rejestru przedsiębiorców, które zostały wykreślone na
podstawie art. 46, wyłącza się z akt rejestrowych przedsiębiorcy i składa w prowadzonym oddzielnie zbiorze
dokumentów, który jest dostępny jedynie dla przedsiębiorcy wpisanego w tym rejestrze oraz wierzyciela, na
którego wniosek nastąpiło wykreślenie wpisu.
5. Przepisy ust. 3 i 4 nie naruszają uprawnień do dostępu do akt sądowych określonych w przepisach
szczególnych.
6. Sąd, w którym są przechowywane akta rejestrowe podmiotu, wydaje w formie papierowej poświadczone
kopie dokumentów złożonych do akt. Przepisy ust. 3-4 stosuje się odpowiednio.
Art. 11. 1. W aktach rejestrowych prowadzi się zbiór wzorów podpisów osób upoważnionych do
reprezentowania podmiotu wpisanego do Rejestru.
2. Każdy ma prawo zapoznać się z wzorami podpisów, o których mowa w ust. 1.
Art. 12. 1. Dane zawarte w Rejestrze nie mogą być z niego usunięte, chyba że ustawa stanowi inaczej.
2. Jeżeli okaże się, że w Rejestrze znajduje się wpis zawierający oczywiste błędy lub niezgodności z treścią
postanowienia sądu, sąd z urzędu sprostuje wpis.
3. Jeżeli w Rejestrze są zamieszczone dane niedopuszczalne ze względu na obowiązujące przepisy prawa, sąd
rejestrowy, po wysłuchaniu zainteresowanych osób na posiedzeniu lub po wezwaniu do złożenia oświadczenia
pisemnego, wykreśla je z urzędu.
Art. 13. 1. Wpisy do Rejestru podlegają obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
chyba że ustawa stanowi inaczej.
2. (uchylony).
Art. 14. Podmiot obowiązany do złożenia wniosku o wpis do Rejestru nie może powoływać się wobec osób
trzecich działających w dobrej wierze na dane, które nie zostały wpisane do Rejestru lub uległy wykreśleniu z
Rejestru.
Art. 15. 1. Od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nikt nie może zasłaniać się
nieznajomością ogłoszonych wpisów. Jednak w odniesieniu do czynności dokonanych przed upływem
szesnastego dnia od dnia ogłoszenia podmiot wpisany do Rejestru nie może powoływać się na wpis wobec
osoby trzeciej, jeżeli ta udowodni, że nie mogła wiedzieć o treści wpisu.
2. W przypadku rozbieżności między wpisem do Rejestru a ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i
Gospodarczym obowiązuje wpis w Rejestrze. Jednak osoba trzecia może powoływać się na treść ogłoszenia,
chyba że podmiot wpisany do Rejestru udowodni, że osoba trzecia wiedziała o treści wpisu.
3. Osoba trzecia może się powoływać na dokumenty i dane, w odniesieniu do których nie dopełniono jeszcze
obowiązku ogłoszenia, jeżeli niezamieszczenie ogłoszenia nie pozbawia jej skutków prawnych.
Art. 16. Jeżeli wpis do Rejestru nie podlega obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
to nikt nie może zasłaniać się nieznajomością treści wpisu w Rejestrze, chyba że mimo zachowania należytej
staranności nie mógł wiedzieć o wpisie.
3

Art. 17. 1. Domniemywa się, że dane wpisane do Rejestru są prawdziwe.
2. Jeżeli dane wpisano do Rejestru niezgodnie ze zgłoszeniem podmiotu lub bez tego zgłoszenia, podmiot ten
nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej działającej w dobrej wierze zarzutem, że dane te nie są prawdziwe,
jeżeli zaniedbał wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu.
Art. 18. 1. Podmiot wpisany do Rejestru ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do
Rejestru nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jego wniosek, a także niezgłoszeniem
danych podlegających obowiązkowi wpisu do Rejestru w ustawowym terminie, chyba że szkoda nastąpiła
wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi
odpowiedzialności.
2. Jeżeli do Rejestru jest wpisana osobowa spółka handlowa, odpowiedzialność, o której mowa w ust. 1,
ponoszą solidarnie ze spółką osoby odpowiadające za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem.
Art. 19. 1. Wpis do Rejestru jest dokonywany na wniosek, chyba że przepis szczególny przewiduje wpis z
urzędu.
2. Wniosek o wpis do Rejestru składa się na urzędowym formularzu. Składając wniosek, wnioskodawca bez
wezwania uiszcza opłatę sądową, a jeżeli wpis podlega ogłoszeniu - również opłatę za ogłoszenie w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym.
2a. Wnioski można także składać na niebarwnych formularzach stanowiących wydruki komputerowe lub
będących kserokopiami formularzy urzędowych.
2b. Wnioski składane drogą elektroniczną powinny być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
3. Wniosek złożony z naruszeniem przepisu ust. 2 lub nieprawidłowo wypełniony podlega zwróceniu, bez
wzywania do uzupełnienia braków. Przepisu art. 1301 Kodeksu postępowania cywilnego nie stosuje się.
3a. W razie wystąpienia innych braków niż wymienione w ust. 2 i 3, przepis art. 130 Kodeksu postępowania
cywilnego stosuje się odpowiednio.
4. W razie zwrócenia wniosku zgodnie z ust. 3 może on być ponownie złożony w terminie 7 dni od daty
doręczenia zarządzenia o zwrocie. Jeżeli wniosek ponownie złożony nie jest dotknięty brakami, wywołuje
skutek od daty pierwotnego wniesienia. Skutek taki nie następuje w razie kolejnego zwrotu wniosku, chyba że
zwrot nastąpił na skutek braków uprzednio niewskazanych.
5. Urzędowe formularze są udostępniane w siedzibach sądów oraz na stronie internetowej Ministerstwa
Sprawiedliwości.
6. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzory, sposób i miejsca udostępniania
urzędowych formularzy. Formularze te powinny odpowiadać wymaganiom przewidzianym dla pism
procesowych oraz zawierać niezbędne pouczenia dla stron co do sposobu ich wypełniania, wnoszenia i skutków
niedostosowania wniosku do tych wymagań.
Art. 19a. 1. Do wniosku o wpis podmiotu podlegającego obowiązkowi wpisu do Rejestru dołącza się
uwierzytelnione notarialnie albo złożone przed sędzią lub upoważnionym pracownikiem sądu wzory podpisów
osób upoważnionych do reprezentowania tego podmiotu lub prokurenta.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również w przypadku zmiany osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu
wpisanego do Rejestru lub prokurenta.
3. Złożenie wniosku w przedmiocie wpisu numeru identyfikacyjnego "REGON", nadanego w rejestrze
podmiotów gospodarki narodowej na podstawie przepisów o statystyce publicznej, stanowiącego uzupełnienie
pierwszego wpisu nowego podmiotu do Rejestru, nie podlega opłacie sądowej. Wpis dokonany w wyniku
rozpoznania takiego wniosku nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
3a. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do wniosku w przedmiocie wpisu numeru identyfikacji podatkowej,
nadanego na podstawie przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zwanego dalej
"numerem NIP".
4. (uchylony).
Art. 19b. (2) 1. Wraz z wnioskiem o wpis lub zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców wnioskodawca
składa:
1) wniosek o wpis albo zmianę wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej
(REGON);
2) zgłoszenie płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń
społecznych;
4

3) zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne, o którym mowa w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o
zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.1))
wraz ze wskazaniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego pod rygorem zwrotu wniosku.
1a. Sąd rejestrowy przesyła z urzędu wnioski i zgłoszenia, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie, nie później
niż w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania wpisu, odpowiednio do:
1) urzędu statystycznego województwa, na terenie którego przedsiębiorca ma siedzibę, oraz
2) wskazanego przez przedsiębiorcę naczelnika urzędu skarbowego
- wraz z odpisem postanowienia o wpisie i zaświadczeniem o dokonaniu wpisu.
1b. Po uzyskaniu informacji o nadaniu przedsiębiorcy numeru NIP sąd rejestrowy przesyła zgłoszenie płatnika
składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych do właściwej jednostki
terenowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
1c. Przepisów ust. 1-1b nie stosuje się, gdy:
1) wnioskodawca składa wniosek w formie elektronicznej; w takim przypadku wnioskodawca wysyła
wnioski i zgłoszenia, o których mowa w ust. 1, samodzielnie, drogą elektroniczną;
2) zmiana nie dotyczy danych objętych wpisem do rejestru przedsiębiorców.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do wniosku o pierwszy wpis do rejestru przedsiębiorców
wnioskodawca dołącza w szczególności umowę spółki oraz dokument potwierdzający uprawnienie do
korzystania z lokalu lub nieruchomości, w których znajduje się jego siedziba.
3. Sąd rejestrowy przesyła do urzędu skarbowego dodatkowy odpis umowy spółki, dokument potwierdzający
uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w których znajduje się siedziba, oraz inne dokumenty
złożone przez przedsiębiorcę wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1.
Art. 20. 1. Wpis do Rejestru polega na wprowadzeniu do systemu informatycznego danych zawartych w
postanowieniu sądu rejestrowego niezwłocznie po jego wydaniu. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia
danych w Rejestrze.
2. W sprawach, w których postanowienia sądu rejestrowego są skuteczne lub wykonalne z chwilą
uprawomocnienia, wraz z wpisem, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się wzmiankę o jego
nieprawomocności.
2a. Wpisy, o których mowa w art. 24 ust. 3 i 4, art. 41 pkt 1, 2 i 3 oraz w art. 56, następują po uprawomocnieniu
się postanowienia w przedmiocie wpisu.
3. W sprawach, o których mowa w ust. 2, datę uprawomocnienia wpisuje się z urzędu. Wpis ten nie podlega
ogłoszeniu.
4. Wpisem w Rejestrze jest również wykreślenie.
Art. 20a. (3) Wniosek o wpis sąd rejestrowy rozpoznaje nie później niż w terminie 7 dni od daty jego
złożenia. Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wezwania do usunięcia przeszkody do dokonania wpisu, wniosek
powinien być rozpoznany w ciągu 7 dni od usunięcia przeszkody przez wnioskodawcę, co nie uchybia
terminom określonym w przepisach szczególnych. Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wysłuchania
uczestników postępowania albo przeprowadzenia rozprawy, należy rozpoznać go nie później niż w ciągu
miesiąca.
Art. 20b. W przypadku gdy wpis do rejestru uzależniony jest od zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów na dokonanie koncentracji, udzielonej na podstawie przepisów o ochronie konkurencji i
konsumentów, sąd wyda postanowienie o wpisie do rejestru, na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów o wydaniu zgody na dokonanie koncentracji albo, gdy przedsiębiorca złożył
oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że zamiar koncentracji nie podlegał obowiązkowi
zgłoszenia.
Art. 20c. (4) 1. (5) Wpis do Rejestru informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej polega
na zamieszczeniu w dziale 6 rejestru przedsiębiorców daty rozpoczęcia zawieszenia wykonywania działalności
gospodarczej.
2. (6) Wpis do Rejestru informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej polega na
zamieszczeniu w dziale 6 rejestru przedsiębiorców daty wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.
3. Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz wniosek o wpis
informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej jest zwolniony z opłat sądowych. Wpisy
dokonane w wyniku rozpoznania takich wniosków nie podlegają ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i
Gospodarczym.
5

Art. 20d. (7) W przypadku niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności
gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu
wykonywania działalności gospodarczej, sąd wszczyna postępowanie, o którym mowa w art. 24.
Art. 21. 1. Organy administracji rządowej i samorządowej, sądy, banki, komornicy i notariusze są
obowiązani niezwłocznie informować sąd rejestrowy o zdarzeniach, które podlegają obowiązkowi wpisu do
Rejestru z urzędu. Jednocześnie powinni wskazać aktualne dane niezbędne dla dokonania wpisu w Rejestrze.
2. Sąd rejestrowy współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie
niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.
Art. 22. Wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia
uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
Art. 22a. (8) 1. (9) Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz
wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej powinien zawierać:
1) nazwę lub firmę;
2) numer KRS;
3) numer NIP;
4) siedzibę i adres przedsiębiorcy;
5) datę rozpoczęcia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej albo
6) datę wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.
2. Do wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca załącza
oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników.
Art. 23. 1. Sąd rejestrowy bada, czy dołączone do wniosku dokumenty są zgodne pod względem formy i
treści z przepisami prawa.
2. Sąd rejestrowy bada, czy dane wskazane we wniosku o wpis do Rejestru w zakresie określonym w art. 35 są
prawdziwe. W pozostałym zakresie sąd rejestrowy bada, czy zgłoszone dane są zgodne z rzeczywistym stanem,
jeżeli ma w tym względzie uzasadnione wątpliwości.
Art. 24. 1. W razie stwierdzenia, że wniosek o wpis do Rejestru lub dokumenty, których złożenie jest
obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy wzywa obowiązanych do ich
złożenia, wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin, pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w
przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych. W razie niewykonania
obowiązków w tym terminie, sąd rejestrowy nakłada grzywnę na obowiązanych. Przepisów art. 1052 zdanie
drugie i art. 1053 Kodeksu postępowania cywilnego nie stosuje się.
2. Sąd rejestrowy może ponawiać grzywnę, o której mowa w ust. 1.
3. Jeżeli środki, o których mowa w ust. 1 i 2, nie spowodują złożenia wniosku o wpis lub dokumentów, których
złożenie jest obowiązkowe, a w Rejestrze jest zamieszczony wpis niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy, sąd
rejestrowy wykreśla ten wpis z urzędu.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd rejestrowy może dokonać z urzędu wpisu danych
odpowiadających rzeczywistemu stanowi rzeczy, o ile dokumenty stanowiące podstawę wpisu znajdują się w
aktach rejestrowych, a dane te są istotne.
Art. 25. Jeżeli pomimo stosowania grzywny, o której mowa w art. 24, osobowa spółka handlowa wpisana do
Rejestru nie wykonuje obowiązków określonych w art. 24 ust. 1, sąd rejestrowy z urzędu może, z ważnych
powodów, orzec o rozwiązaniu spółki oraz ustanowić likwidatora.
Art. 26. 1. Jeżeli pomimo stosowania grzywien osoba prawna wpisana do rejestru przedsiębiorców nie
wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 24 ust. 1, sąd rejestrowy może ustanowić dla niej kuratora na
okres nieprzekraczający roku. Sąd rejestrowy może przedłużyć ustanowienie kuratora na okres
nieprzekraczający 6 miesięcy, jeżeli czynności kuratora nie mogły zostać zakończone przed upływem okresu,
na który został ustanowiony.
2. Kuratorem może być tylko osoba fizyczna, która nie była karana za popełnione umyślnie przestępstwo
przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu oraz obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi.
3. Postanowienie sądu rejestrowego o ustanowieniu kuratora jest skuteczne z chwilą jego wydania.
4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do osób prawnych wpisanych do rejestru przedsiębiorców na podstawie art. 50.
5. Prezesi sądów okręgowych, w których okręgach działają sądy rejestrowe, prowadzą listy kandydatów na
kuratorów.

6

6. Minister Sprawiedliwości określa, w drodze rozporządzenia, kwalifikacje wymagane od kandydatów na
kuratorów oraz sposób prowadzenia listy tych kandydatów i dane ujmowane w liście kandydatów, mając na
uwadze gwarancje należytego wykonywania obowiązków przez te osoby.
Art. 27. Na postanowienie sądu rejestrowego w przedmiocie stosowania grzywny, o której mowa w art. 24,
oraz ustanowienia kuratora, jego odwołania i odmowy odwołania przysługuje zażalenie.
Art. 28. Kurator ustanowiony na podstawie art. 26 ust. 1 jest obowiązany do niezwłocznego przeprowadzenia
czynności wymaganych do wyboru lub powołania władz osoby prawnej.
Art. 29. 1. Kurator może podjąć czynności zmierzające do likwidacji osoby prawnej, jeżeli nie dojdzie do
wyboru lub powołania jej władz w terminie trzech miesięcy od dnia ustanowienia kuratora albo wybrane lub
powołane władze nie wykonują obowiązków, o których mowa w art. 24 ust. 1.
2. Kurator może wystąpić do sądu rejestrowego o rozwiązanie osoby prawnej oraz ustanowienie likwidatora z
powodu braku jej władz lub z innej ważnej przyczyny, jeśli czynności, o których mowa w ust. 1, nie
doprowadzą do rozwiązania osoby prawnej i wszczęcia likwidacji.
Art. 30. Jeżeli kurator przy wykonywaniu swych czynności stwierdzi, że istnieją przesłanki zgłoszenia
wniosku o ogłoszenie upadłości osoby prawnej, dla której został ustanowiony, może zgłosić taki wniosek
właściwemu sądowi.
Art. 31. 1. Sąd rejestrowy, na wniosek osoby prawnej, może odwołać kuratora przed upływem terminu, na
który został ustanowiony, jeżeli władze osoby prawnej wykonają obowiązki, o których mowa w art. 24 ust. 1.
2. Sąd rejestrowy z urzędu odwołuje kuratora, jeżeli nienależycie wykonuje on swoje obowiązki.
Art. 32. 1. Kurator ma prawo do wynagrodzenia za swoją działalność oraz do zwrotu uzasadnionych
wydatków, które poniósł w związku ze swoimi czynnościami.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, przyznaje postanowieniem sąd rejestrowy, w wysokości stosownej
do zakresu dokonanych przez kuratora czynności, zasądzając na rzecz kuratora należne mu kwoty od osób
zobowiązanych do pokrycia kosztów jego działalności oraz orzekając o obowiązku tych osób zwrotu wydatków
poniesionych przez Skarb Państwa. Sąd może postanowieniem przyznawać kuratorowi zaliczki w miarę
dokonywanych czynności.
3. Koszty działalności kuratora obciążają solidarnie osobę prawną, dla której został ustanowiony, oraz
członków jej organu pełniącego funkcję zarządu.
4. Postanowienie, o którym mowa w ust. 2, jest podstawą do prowadzenia egzekucji w zakresie kosztów
należnych kuratorowi.
Art. 33. Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych,
określa, w drodze rozporządzenia, dolną i górną granicę wynagrodzeń za działalność kuratorów, biorąc pod
uwagę zróżnicowanie, stopień trudności i czas trwania poszczególnych czynności.
Art. 34. 1. Podmioty wpisane do Rejestru są obowiązane umieszczać w oświadczeniach pisemnych,
skierowanych, w zakresie swojej działalności, do oznaczonych osób i organów, następujące dane:
1) firmę lub nazwę;
2) oznaczenie formy prawnej wykonywanej działalności;
3) siedzibę i adres;
4) numer NIP;
5) oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywane są akta rejestrowe podmiotu oraz numer
podmiotu w Rejestrze.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie uchybia obowiązkom określonym w przepisach szczególnych.
3. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, sąd rejestrowy, który stwierdzi
niedopełnienie takiego obowiązku, może nałożyć grzywnę na osoby odpowiedzialne za niewykonanie tego
obowiązku.
4. Grzywna, o której mowa w ust. 3, nie może być wyższa niż 5.000 złotych.
5. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy oświadczeń woli skierowanych do osób pozostających ze
spółką w stałych stosunkach umownych.
Art. 35. Ilekroć do Rejestru wpisuje się:
1) osobę fizyczną - zamieszcza się nazwisko i imiona oraz identyfikator nadany w systemie ewidencji
ludności, zwany dalej "numerem PESEL";
2) inny podmiot niż określony w pkt 1 - zamieszcza się nazwę lub firmę oraz numer identyfikacyjny nadany
w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej, na podstawie przepisów o statystyce publicznej, zwany dalej
"numerem REGON", a jeżeli podmiot jest zarejestrowany w Rejestrze - także jego numer w Rejestrze.
7

Rozdział 2
Rejestr przedsiębiorców
Art. 36. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do następujących podmiotów:
1) (uchylony);
2) spółek jawnych;
2a) europejskich zgrupowań interesów gospodarczych;
3) spółek partnerskich;
4) spółek komandytowych;
5) spółek komandytowo-akcyjnych;
6) spółek z ograniczoną odpowiedzialnością;
7) spółek akcyjnych;
7a) spółek europejskich;
8) spółdzielni;
8a) spółdzielni europejskich;
9) przedsiębiorstw państwowych;
10) jednostek badawczo-rozwojowych;
11) przedsiębiorców określonych w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i
fizyczne, zwane dalej "przedsiębiorstwami zagranicznymi";
12) towarzystw ubezpieczeń wzajemnych;
12a) (10) towarzystw reasekuracji wzajemnej;
13) innych osób prawnych, jeżeli wykonują działalność gospodarczą i podlegają obowiązkowi wpisu do
rejestru, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2;
14) oddziałów przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
15) głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń;
16) (11) głównych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji.
Art. 37. Dane dotyczące poszczególnych przedsiębiorców wpisanych do rejestru przedsiębiorców umieszcza
się pod numerem przeznaczonym dla danego podmiotu w sześciu działach tego rejestru.
Art. 38. W dziale 1 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane:
1) dla każdego podmiotu:
a) nazwę lub firmę, pod którą działa,
b) oznaczenie jego formy prawnej,
c) jego siedzibę i adres,
d) jeżeli podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców posiada oddziały - także ich siedziby i adresy,
e) oznaczenie jego poprzedniego numeru rejestru sądowego lub numeru w ewidencji działalności gospodarczej,
f) jeżeli podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców utworzony został w wyniku przekształcenia lub podziału
innego podmiotu albo połączenia innych podmiotów, zamieszcza się w tym rejestrze wzmiankę o sposobie
powstania podmiotu, a także oznaczenia poprzednich numerów rejestru. Jeżeli podmiot wpisany do rejestru
przedsiębiorców utworzony został w wyniku koncentracji innych podmiotów, zamieszcza się w tym rejestrze
także oznaczenie poprzednich numerów tego rejestru oraz numer i datę decyzji Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji, wydanej zgodnie z przepisami o ochronie
konkurencji i konsumentów,
g) wzmiankę o wykonywaniu działalności gospodarczej z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki
cywilnej,
h) numer NIP;
2a) w przypadku wspólników spółki jawnej, członków europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych,
wspólników spółki partnerskiej, wspólników spółki komandytowej oraz komplementariuszy spółki
komandytowo-akcyjnej - informacje o pozostawaniu w związku małżeńskim, zawarciu małżeńskiej umowy
majątkowej, powstaniu rozdzielności majątkowej między małżonkami, zaznaczenie ograniczenia zdolności do
czynności prawnych, o ile takie istnieje;
3) w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną - informacje o statucie lub umowie, wzmiankę o ich
zmianie, okres, na który podmiot został utworzony, oraz jego numer REGON;
4) w przypadku spółki jawnej:
a) oznaczenie wspólników spółki jawnej, zgodnie z art. 35,
8

b) (uchylona);
4a) w przypadku europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych:
a) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania lub oznaczenie nazwy, firmy, formy prawnej, siedziby statutowej
oraz numeru i miejsca rejestracji członków europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych,
b) wzmiankę o klauzulach zwalniających członka europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych od
odpowiedzialności za długi i inne zobowiązania powstałe przed jego przystąpieniem do zgrupowania;
5) w przypadku spółki partnerskiej:
a) oznaczenie partnerów, zgodnie z art. 35,
b) (uchylona),
c) w przypadku partnerów ponoszących odpowiedzialność zgodnie z art. 95 § 2 ustawy z dnia 15 września
2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.2)) - zaznaczenie tej okoliczności;
6) w przypadku spółki komandytowej:
a) oznaczenie wspólników spółki komandytowej, zgodnie z art. 35,
b) (uchylona),
c) określenie, który ze wspólników jest komplementariuszem, a który komandytariuszem,
d) wysokość sumy komandytowej,
e) przedmiot wkładu każdego komandytariusza, z zaznaczeniem, w jakiej części został wniesiony, oraz zwroty
wkładów choćby częściowe;
7) w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej:
a) oznaczenie komplementariuszy spółki komandytowo-akcyjnej, zgodnie z art. 35,
b) (uchylona),
c) wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną akcji,
d) ilość akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania,
e) wzmiankę, jaka część kapitału zakładowego została opłacona,
f) jeżeli przy zawiązaniu spółki akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne - zaznaczenie tej okoliczności, z
podaniem wartości nominalnej objętych w zamian za nie akcji;
8) w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:
a) wysokość kapitału zakładowego, a jeżeli wspólnicy wnoszą wkłady niepieniężne - zaznaczenie tej
okoliczności, z podaniem wartości objętych w zamian za nie udziałów,
b) określenie, czy wspólnik może mieć jeden czy większą liczbę udziałów,
c) zgodnie z art. 35, oznaczenie wspólników posiadających samodzielnie lub łącznie z innymi co najmniej 10
% kapitału zakładowego oraz ilość posiadanych przez tych wspólników udziałów i łączną ich wysokość,
d) jeżeli spółka ma tylko jednego wspólnika - wzmiankę, że jest on jedynym wspólnikiem spółki,
e) jeżeli umowa wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki - oznaczenie tego pisma;
9) w przypadku spółki akcyjnej:
a) wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną akcji, a jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady
niepieniężne - zaznaczenie tej okoliczności, z podaniem wartości nominalnej objętych w zamian za nie akcji,
b) wysokość kapitału docelowego, jeżeli statut to przewiduje, i wzmiankę, czy zarząd jest upoważniony do
emisji warrantów subskrypcyjnych,
c) ilość akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania,
d) wzmiankę, jaka część kapitału zakładowego została opłacona,
e) wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,
f) jeżeli statut wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki - oznaczenie tego pisma,
g) jeżeli statut przewiduje przyznanie uprawnień osobistych określonym akcjonariuszom lub tytuły
uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki niewynikających z akcji - zaznaczenie tych okoliczności,
h) w przypadku gdy spółka ma tylko jednego akcjonariusza - jego oznaczenie zgodnie z art. 35, a także
wzmiankę, iż jest on jedynym akcjonariuszem spółki,
i) wzmiankę o uchwale o emisji obligacji zamiennych i akcji wydawanych za te obligacje; wzmiankę o prawie
obligatariuszy do udziału w zysku;
9a) w przypadku spółki europejskiej:
a) wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną akcji,
b) jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne - zaznaczenie tej okoliczności, z podaniem wartości
nominalnej objętych w zamian za nie akcji; nie dotyczy to spółki europejskiej przenoszącej siedzibę na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
9

c) wysokość kapitału docelowego, jeżeli statut to przewiduje, oraz wzmiankę, czy zarząd albo rada
administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych,
d) liczbę akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania,
e) wzmiankę, jaka część kapitału zakładowego została opłacona; nie dotyczy to spółki europejskiej
przenoszącej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
f) wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,
g) jeżeli statut wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki - oznaczenie tego pisma,
h) jeżeli statut przewiduje przyznanie uprawnień osobistych określonym akcjonariuszom lub tytuły
uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki niewynikających z akcji - zaznaczenie tych okoliczności,
i) w przypadku gdy spółka ma tylko jednego akcjonariusza - jego oznaczenie zgodnie z art. 35, a także
wzmiankę, że jest on jedynym akcjonariuszem spółki europejskiej,
j) wzmiankę o uchwale o emisji obligacji zamiennych i akcji wydawanych za te obligacje; wzmiankę o prawie
obligatariuszy do udziału w zysku;
9b) w przypadku spółdzielni europejskiej:
a) wysokość kapitału zakładowego (subskrybowanego), liczbę i wartość nominalną udziałów,
b) jeżeli członkowie wnoszą wkłady niepieniężne - zaznaczenie tej okoliczności, z podaniem wartości
nominalnej objętych w zamian za nie udziałów; nie dotyczy to spółdzielni europejskiej przenoszącej siedzibę na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
c) jeżeli statut wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółdzielni europejskiej - oznaczenie tego pisma,
d) wzmiankę o uchwale o emisji obligacji;
10) w przypadku przedsiębiorstwa państwowego - organ założycielski;
11) w przypadku jednostki badawczo-rozwojowej - podmiot tworzący jednostkę;
12) w przypadku przedsiębiorstwa zagranicznego:
a) nazwisko i imiona osoby fizycznej lub określenie osoby prawnej, która uzyskała zezwolenie na prowadzenie
tego przedsiębiorstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z miejscem zamieszkania (siedzibą) i
adresem tej osoby,
b) oznaczenie organu, który wydał zezwolenie na prowadzenie tego przedsiębiorstwa na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, oraz numer i datę tego zezwolenia;
13) w przypadku towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych - oznaczenie terytorialnego zasięgu działalności
towarzystwa, oznaczenie działu ubezpieczeń objętego działalnością towarzystwa, wysokość kapitału
zakładowego i zapasowego, wzmiankę dotyczącą uznania towarzystwa za małe towarzystwo ubezpieczeń
wzajemnych, wzmiankę o częściowym ograniczeniu lub cofnięciu zezwolenia na prowadzenie towarzystwa;
13a) (12) w przypadku towarzystwa reasekuracji wzajemnej - oznaczenie terytorialnego zasięgu działalności
towarzystwa, oznaczenie działu ubezpieczeń objętego działalnością towarzystwa, wysokość kapitału
zakładowego i zapasowego, wzmiankę o częściowym ograniczeniu lub cofnięciu zezwolenia na prowadzenie
towarzystwa;
14) w przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
a) oznaczenie przedsiębiorcy zagranicznego wraz z określeniem jego formy organizacyjno-prawnej,
b) siedzibę i adres przedsiębiorcy zagranicznego,
c) jeżeli przedsiębiorca zagraniczny istnieje lub wykonuje działalność na podstawie wpisu do rejestru - rejestr,
w którym wpisany jest zagraniczny przedsiębiorca, wraz z numerem wpisu do rejestru oraz określeniem organu
prowadzącego rejestr i przechowującego akta,
d) jeżeli przedsiębiorca zagraniczny nie podlega prawu jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub
państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym - określenie prawa państwa właściwego dla przedsiębiorcy;
15) (13) w przypadku głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz głównych oddziałów
zagranicznych zakładów reasekuracji:
a) oznaczenie zagranicznego zakładu ubezpieczeń albo zagranicznego zakładu reasekuracji wraz z określeniem
jego formy organizacyjno-prawnej,
b) siedzibę i adres zagranicznego zakładu ubezpieczeń albo zagranicznego zakładu reasekuracji,
c) jeżeli zagraniczny zakład ubezpieczeń albo zagraniczny zakład reasekuracji istnieje lub wykonuje
działalność na podstawie wpisu do rejestru - rejestr, w którym wpisany jest zagraniczny zakład ubezpieczeń
10

albo zagraniczny zakład reasekuracji, wraz z numerem wpisu do rejestru oraz określeniem organu
prowadzącego rejestr i przechowującego akta,
d) jeżeli zagraniczny zakład ubezpieczeń albo zagraniczny zakład reasekuracji nie podlega prawu jednego z
państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - określenie prawa państwa właściwego
dla zagranicznego zakładu ubezpieczeń albo zagranicznego zakładu reasekuracji.
Art. 39. W dziale 2 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane:
1) (14) oznaczenie organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz osób wchodzących w jego skład,
ze wskazaniem sposobu reprezentacji, a w przypadku gdy w spółkach osobowych nie ma takiego organu wskazanie wspólników uprawnionych do reprezentowania spółki, a także sposobu reprezentacji; w przypadku
oddziałów przedsiębiorców zagranicznych , głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz
głównych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji dane te podlegają ujawnieniu co do przedsiębiorców
zagranicznych , zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji, odpowiednio z
uwzględnieniem odmienności struktury ich organów;
1a) oznaczenie zarządców europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych i osób fizycznych
wyznaczonych jako przedstawiciele zarządców będących osobami prawnymi;
2) (15) oznaczenie organów nadzoru wraz z ich składem osobowym; w przypadku oddziałów przedsiębiorców
zagranicznych , głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz głównych oddziałów
zagranicznych zakładów reasekuracji dane te podlegają ujawnieniu co do przedsiębiorców zagranicznych ,
zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji, odpowiednio z uwzględnieniem
odmienności struktury ich organów;
3) dotyczące prokurentów oraz rodzaju prokury;
3a) dotyczące pełnomocników spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych oraz jednostek badawczorozwojowych i zakresu ich pełnomocnictwa;
4) (16) oznaczenie osoby upoważnionej przez przedsiębiorcę zagranicznego do reprezentowania go w
oddziale; dyrektora i zastępców dyrektora głównego oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń oraz osoby
upoważnionej do reprezentacji zagranicznego zakładu ubezpieczeń w zakresie działalności głównego oddziału;
dyrektora i zastępców dyrektora głównego oddziału zagranicznego zakładu reasekuracji oraz osoby
upoważnionej do reprezentacji zagranicznego zakładu reasekuracji w zakresie działalności głównego oddziału;
oznaczenie pełnomocnika uprawnionego do działania w imieniu przedsiębiorcy zagranicznego w zakresie
przedsiębiorstwa zagranicznego wraz z zakresem jego umocowania;
5) wzmianki o zawieszeniu członków organu, o ile przepis szczególny przewiduje zawieszenie członka
organu;
6) w przypadku wyboru przez spółkę europejską systemu monistycznego:
a) oznaczenie rady administrującej oraz osób wchodzących w jej skład,
b) oznaczenie dyrektorów wykonawczych, niebędących członkami rady administrującej, uprawnionych do
reprezentowania spółki europejskiej oraz sposobu i zakresu reprezentacji;
7) oznaczenie dyrektorów wykonawczych spółdzielni europejskiej, a w przypadku wyboru przez spółdzielnię
europejską systemu monistycznego - oznaczenie rady administrującej oraz osób wchodzących w jej skład.
Art. 40. W dziale 3 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane:
1) (17) przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), z tym że w przypadku
oddziałów przedsiębiorców zagranicznych , głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz
głównych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji określa się przedmiot działalności oddziału;
2) wzmiankę o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej, z oznaczeniem dat ich złożenia;
3) wzmiankę o złożeniu opinii biegłego rewidenta, jeżeli sprawozdanie podlegało obowiązkowi badania
przez biegłego, na podstawie przepisów o rachunkowości;
4) wzmiankę o złożeniu uchwały bądź postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i
skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej oraz podziale zysku lub pokryciu straty;
5) wzmiankę o złożeniu sprawozdania z działalności, jeżeli przepisy o rachunkowości wymagają jego
złożenia do sądu rejestrowego;
Art. 41. W dziale 4 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane:

11

1) zaległości podatkowe i celne objęte egzekucją, jeżeli dochodzona należność nie została uiszczona w
terminie 60 dni od daty wszczęcia egzekucji; datę wszczęcia egzekucji tych należności oraz wysokość
pozostałych do wyegzekwowania kwot, datę i sposób zakończenia egzekucji;
2) należności, do których poboru jest obowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych, objęte egzekucją, jeżeli
dochodzona należność nie została uiszczona w terminie 60 dni od daty wszczęcia egzekucji; datę wszczęcia
egzekucji tych należności oraz wysokość pozostałych do wyegzekwowania kwot, datę i sposób zakończenia
egzekucji;
3) oznaczenie wierzyciela podmiotu oraz jego wierzytelność, jeżeli posiada tytuł wykonawczy wystawiony
przeciwko podmiotowi i nie został zaspokojony w ciągu 30 dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia; w
przypadku wierzytelności solidarnych ujawnieniu w rejestrze podlega jedynie wierzyciel wnoszący o dokonanie
wpisu z zaznaczeniem, że jest to wierzytelność wynikająca z zobowiązania solidarnego;
4) (18) informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości
poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego lub zarządcy przymusowego i jego zmianach,
zawieszeniu prowadzonych przeciwko dłużnikowi egzekucji, a także o oddaleniu wniosku o ogłoszenie
upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów
postępowania;
5) informacje o umorzeniu egzekucji sądowej lub administracyjnej prowadzonej przeciwko przedsiębiorcy, z
uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych.
Art. 42. Dane wymienione w art. 41 nie są objęte domniemaniem określonym w art. 17 ust. 1, a wpisy tych
danych nie podlegają obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Art. 43. W dziale 5 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się wzmiankę o powołaniu i odwołaniu kuratora.
Art. 44. 1. W dziale 6 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane:
1) informacje o otwarciu i zakończeniu likwidacji, ustanowieniu zarządu i zarządu komisarycznego;
2) dane o osobie likwidatora wraz ze sposobem reprezentacji, zarządcy oraz zarządcy komisarycznego;
3) informację o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki;
4) informacje o połączeniu z innymi podmiotami, podziale lub przekształceniu podmiotu w inny sposób;
4a) (19) informację o zawieszeniu albo wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej;
5) informacje o wszczęciu postępowania naprawczego, o ogłoszeniu upadłości z określeniem sposobu
prowadzenia postępowania i jego zmianach, o zakończeniu tych postępowań lub o uchyleniu układu, o osobie
zarządcy przymusowego, syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy, zarządcy zagranicznego oraz o osobach
powołanych w toku postępowania upadłościowego do reprezentowania upadłego (reprezentant upadłego lub
przedstawiciel upadłego);
6) dla spółki europejskiej, europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych i spółdzielni europejskiej wzmiankę o złożeniu planu przeniesienia siedziby, a w przypadku wykreślenia z uwagi na zmianę siedziby informację o państwie, do którego przeniesiono siedzibę, i rejestrze, do którego wpisano podmiot.
2. (20) W przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicznych , głównych oddziałów zagranicznych zakładów
ubezpieczeń oraz głównych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji działających na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej dane, o których mowa w ust. 1, zamieszcza się co do oddziałów i odpowiednio
przedsiębiorców zagranicznych , zagranicznych zakładów ubezpieczeń lub zagranicznych zakładów
reasekuracji.
Art. 45. 1. (21) Wpisów w dziale 1 rejestru przedsiębiorców, o których mowa w art. 38 pkt 1 lit. a,
dotyczących dodania do firmy oznaczenia "w upadłości likwidacyjnej" albo "w upadłości układowej" oraz
wpisów w dziale 5 i w dziale 6 tego rejestru, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 5, dokonuje się z urzędu.
1a. (22) Po ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, w której upadłego pozbawiono zarządu, albo
ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, w dziale 2 rejestru przedsiębiorców z urzędu
wykreśla się wpisy, o których mowa w art. 39 pkt 3.
2. (uchylony).
3. Wpisów w dziale 4 rejestru przedsiębiorców, o których mowa w art. 41 pkt 1, 2 i 3, dokonuje się na wniosek
wierzyciela. Zgłoszenie okoliczności, o których mowa w art. 41 pkt 1 i 2, jest obowiązkowe, a podmioty
zobowiązane do zgłoszenia tych okoliczności określają odrębne przepisy. Wpisów określonych w art. 41 pkt 4 i
5 dokonuje się z urzędu.
4. Wpisów w dziale 6 rejestru przedsiębiorców, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 1 i 2, dokonuje się z
urzędu, jeżeli likwidatora ustanowiono z urzędu.
12

5. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, w przypadku przekształcenia, łączenia lub podziału podmiotu
skutkującego jego likwidacją, wykreślenie podmiotu oraz wpis informacji, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt
4, następuje z urzędu. Sąd rejestrowy wpisujący skutki przekształcenia, łączenia lub podziału zawiadamia o tym
sąd rejestrowy właściwy dla podmiotu podlegającego przekształceniom, przesyłając odpisy odpowiednich
postanowień o wpisie do Rejestru.
6. Wniosek o wpis informacji o małżeńskich stosunkach majątkowych osób wpisanych do Rejestru jako
przedsiębiorcy lub wspólnicy osobowych spółek handlowych może złożyć osoba wpisana w tym Rejestrze oraz
jej małżonek.
7. Przedsiębiorca, który zgłasza do Rejestru okoliczność zawarcia umowy spółki cywilnej, składa do akt
rejestrowych odpis umowy spółki. O zmianach umowy przedsiębiorca jest obowiązany zawiadomić sąd
rejestrowy oraz złożyć do akt rejestrowych tekst jednolity tej umowy.
8. Wniosek o wykreślenie z Rejestru przedsiębiorstwa państwowego podzielonego w celu utworzenia dwóch
lub więcej przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstwa państwowego zlikwidowanego składa organ założycielski
tego przedsiębiorstwa.
Art. 46. 1. Dane, o których mowa w art. 41, mogą być wykreślone w przypadku, gdy po dokonaniu wpisu
zapadło orzeczenie sądowe lub decyzja administracyjna, z których wynika, że wpisana do tego rejestru
należność nie istnieje lub wygasło zobowiązanie, z którego ona wynika, albo gdy tytuł wykonawczy, który
stanowił podstawę wpisu, został prawomocnym orzeczeniem sądu pozbawiony wykonalności. Wygaśnięcie
zobowiązania powinno być stwierdzone orzeczeniem lub zaświadczeniem właściwego organu lub
oświadczeniami dłużnika i wierzyciela.
2. Wpisy dokonane w dziale 4 rejestru przedsiębiorców sąd wykreśla z urzędu po upływie 7 lat od dnia
dokonania wpisu.
3. Wpisy w całości wykreślone nie podlegają ujawnieniu.
Art. 47. Podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców są obowiązane zgłaszać
informacje wymienione w art. 38-40 i w art. 44 oraz ich zmiany, niezależnie od obowiązków wynikających z
odrębnych przepisów, chyba że ustawa stanowi inaczej.
Art. 47a. 1. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółki komandytowo-akcyjne oraz spółki
europejskie mogą dobrowolnie ogłaszać w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w jakimkolwiek języku
urzędowym Unii Europejskiej, informacje o wpisach do Rejestru wraz z ich tłumaczeniem na język polski
poświadczonym przez tłumacza przysięgłego.
2. Spółki, o których mowa w ust. 1, mogą złożyć dodatkowo do prowadzonych dla nich akt rejestrowych,
dokumenty wymienione w art. 8a ust. 1, sporządzone w jakimkolwiek języku urzędowym Unii Europejskiej
wraz z ich tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez tłumacza przysięgłego.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, spółki mogą dobrowolnie ogłaszać w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B".
4. W przypadku różnic między wpisem ogłoszonym zgodnie z obowiązującymi przepisami w języku polskim a
dobrowolnie ogłoszonymi informacjami, jak też między treścią dokumentów złożonych do akt rejestrowych w
języku polskim a treścią dokumentów ogłoszonych dobrowolnie, treść ogłoszeń dobrowolnych nie może
stanowić zarzutu wobec osób trzecich. Osoby trzecie mogą powoływać się na dobrowolne ogłoszenia, chyba że
spółka udowodni, że osoba trzecia wiedziała o treści ogłoszenia w języku polskim.
Art. 48. Minister Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia, określi szczegółowy sposób prowadzenia rejestru
przedsiębiorców oraz szczegółową treść wpisów w tym rejestrze.
Rozdział 3
Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów
opieki zdrowotnej
Art. 49. 1. Stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, fundacje oraz publiczne zakłady opieki
zdrowotnej podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i
zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, zgodnie z przepisami rozdziału 2, jeżeli
przepisy poniższe nie stanowią inaczej.
2. Wpisy do rejestru, o którym mowa w ust. 1, nie podlegają obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze Sądowym i
Gospodarczym, z wyjątkiem wpisów dotyczących ujawnienia informacji związanych wyłącznie ze statusem
organizacji pożytku publicznego.
3. Przepisów art. 26 oraz art. 28-33 nie stosuje się.
13

4. Jeżeli podmiot podlegający obowiązkowi wpisu do rejestru, o którym mowa w ust. 1, nie składa wniosku o
wpis do rejestru przedsiębiorców, art. 19a ust. 1 i 2 nie stosuje się.
Art. 49a. 1. Do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
publicznych zakładów opieki zdrowotnej wpisuje się także organizacje pożytku publicznego, jeżeli nie mają, z
innego tytułu, obowiązku dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego po spełnieniu wymagań, o
których mowa w art. 20 lub 21 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
2. Z wpisem, o którym mowa w ust. 1, nie wiąże się nabycie osobowości prawnej przez taką organizację, a w
dziale 1 rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych
zakładów opieki zdrowotnej ujawnia się informację, że organizacja pożytku publicznego nie posiada
osobowości prawnej.
3. W przypadku gdy organizacja pożytku publicznego przestała spełniać wymagania określone w art. 20 lub 21
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sąd rejestrowy z urzędu
wykreśla ją z rejestru.
Art. 50. Jeżeli podmiot wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, podejmuje działalność
gospodarczą, podlega obowiązkowi wpisu także do rejestru przedsiębiorców, z wyjątkiem samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej i kolumny transportu sanitarnego.
Art. 52. 1. Przy rejestracji stowarzyszenia, związku zawodowego, organizacji pracodawców i innych
organizacji społecznych i zawodowych w dziale 1 wpisuje się osoby wchodzące w skład komitetu
założycielskiego, chyba że został powołany organ reprezentacji.
4. Przy rejestracji stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych
zakładów opieki zdrowotnej oraz kolumn transportu sanitarnego w dziale 1 wpisuje się organ sprawujący
nadzór.
5. Przy rejestracji podmiotu posiadającego status organizacji pożytku publicznego wpisuje się w dziale 1
zaznaczenie tej okoliczności, a w dziale 3 określenie przedmiotu jego działalności statutowej, z
wyodrębnieniem działalności odpłatnej i nieodpłatnej, oraz wzmiankę o złożeniu rocznego sprawozdania z
działalności.
Art. 53. Przy rejestracji publicznych zakładów opieki zdrowotnej - w dziale 1 wpisuje się oznaczenie podmiotu,
który utworzył publiczny zakład opieki zdrowotnej, a w dziale 2 - nazwisko i imiona kierownika tego zakładu i
jego kwalifikacje oraz skład rady nadzorczej, jeżeli jest powołana.
Art. 53a. Podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, są
obowiązane zgłaszać dotyczące ich informacje wymienione w art. 38, 39, 43, 44, 52 i 53 oraz zmiany tych
informacji, niezależnie od obowiązków wynikających z odrębnych przepisów, chyba że ustawa stanowi inaczej.
Art. 54. Minister Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia, określi szczegółowy sposób prowadzenia rejestru
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki
zdrowotnej oraz szczegółową treść wpisów w tym rejestrze.
Rozdział 4
Rejestr dłużników niewypłacalnych
Art. 55. Do rejestru dłużników niewypłacalnych wpisuje się z urzędu:
1) osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, jeżeli ogłoszono ich upadłość lub jeżeli wniosek o
ogłoszenie ich upadłości został prawomocnie oddalony z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika
nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania albo umorzono prowadzoną przeciwko nim egzekucję
sądową lub administracyjną z uwagi na fakt, iż z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów
egzekucyjnych;
2) wspólników ponoszących odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, z
wyłączeniem komandytariuszy w spółce komandytowej, jeżeli ogłoszono jej upadłość lub jeżeli wniosek o
ogłoszenie jej upadłości został prawomocnie oddalony z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie
wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania albo umorzono prowadzoną przeciwko nim egzekucję
sądową lub administracyjną z uwagi na fakt, iż z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów
egzekucyjnych;
3) dłużników, którzy zostali zobowiązani do wyjawienia majątku w trybie przepisów Kodeksu postępowania
cywilnego o postępowaniu egzekucyjnym;

14

4) osoby, które przez sąd upadłościowy zostały pozbawione prawa prowadzenia działalności gospodarczej na
własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce
handlowej, przedsiębiorstwie państwowym lub spółdzielni;
5) dłużników, o których mowa w art. 1086 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego.
Art. 56. Na wniosek wierzyciela posiadającego tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko osobie fizycznej
wpisuje się do rejestru dłużników niewypłacalnych dłużnika, który w terminie 30 dni od daty wezwania do
spełnienia świadczenia nie zapłacił należności stwierdzonej tytułem wykonawczym.
Art. 57. 1. W rejestrze dłużników niewypłacalnych zamieszcza się następujące dane:
1) oznaczenie dłużnika, zgodnie z art. 35;
2) podstawę wpisu wraz z sygnaturą akt sprawy upadłościowej lub postępowania o wyjawienie majątku w
trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu egzekucyjnym; w sprawie dłużników,
którzy nie zaspokoili wierzycieli, oraz w sprawach dłużników, o których mowa w art. 1086 § 4 Kodeksu
postępowania cywilnego - oznaczenie tytułu wykonawczego i wierzyciela oraz kwotę wierzytelności - w
przypadku wierzytelności pieniężnych lub opis wierzytelności - w przypadku wierzytelności niepieniężnych; w
przypadku wierzytelności solidarnych ujawnieniu w rejestrze podlega jedynie wierzyciel wnoszący o dokonanie
wpisu z oznaczeniem, że jest to wierzytelność wynikająca z zobowiązania solidarnego;
3) datę wpisu oraz datę złożenia wniosku o wpis, jeżeli wpisu dokonano na wniosek.
2. Jeżeli osoba, z różnych przyczyn, podlega obowiązkowi wpisu dwa lub więcej razy, dane, o których mowa w
ust. 1, zamieszcza się osobno w przypadku każdego wpisu.
Art. 58. Wpisy w rejestrze dłużników niewypłacalnych nie podlegają obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym.
Art. 59. 1. Sąd rejestrowy z urzędu wykreśla wpisy z rejestru dłużników niewypłacalnych w razie uchylenia
lub zmiany postanowienia, na którego podstawie wpisy były dokonane. Wpisy te nie podlegają ujawnieniu.
2. Sąd rejestrowy z urzędu dokonuje wykreślenia wpisów, gdy uchylono orzeczenie o ogłoszeniu upadłości,
albo na wniosek osoby wpisanej do rejestru dłużników niewypłacalnych, gdy tytuł wykonawczy, który stanowił
podstawę wpisu, został prawomocnym orzeczeniem sądu pozbawiony wykonalności.
3. Wpisy wykreślone w całości nie podlegają ujawnieniu.
Art. 60. 1. Wpisy dokonane w rejestrze dłużników niewypłacalnych podlegają wykreśleniu z urzędu po
upływie 10 lat od dokonania wpisu. Jeżeli w orzeczeniu sądu prowadzącego postępowanie upadłościowe został
oznaczony krótszy termin zakazu, wykreślenie może nastąpić na wniosek dłużnika po upływie tego terminu.
Wpisy wykreślone w całości nie podlegają ujawnieniu.
2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób prowadzenia rejestru
dłużników niewypłacalnych oraz szczegółową treść wpisów w tym rejestrze, uwzględniając konieczność
zapewnienia kompletności i przejrzystości danych zawartych w rejestrze.

15

Podobne prace

Do góry