Ocena brak

Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie

Autor /marisa Dodano /02.04.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie txt Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie

Transkrypt

Dz.U.94.121.592­ tekst
Dz.U.94.121.592
1997­01­01zm.:Dz.U.96.102.475  
USTAWA
z dnia 13 października 1994 r.
o biegłych rewidentach i ich samorządzie.
(Dz. U. z dnia 19 listopada 1994 r.)

Rozdział 1 
Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa określa zasady wykonywania zawodu biegłego rewidenta oraz organizację samorządu 
zawodowego biegłych rewidentów.

Art. 2. 1. Biegli rewidenci uprawnieni są do badania sprawozdań finansowych.
2. Ilekroć w ustawie jest mowa o sprawozdaniu finansowym, oznacza to sprawozdanie finansowe w 
rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591).

Art. 3. Zawód biegłego rewidenta może wykonywać osoba spełniająca wymagania określone niniejszą 
ustawą.

Rozdział 2 
Biegli rewidenci

Art. 4. 1. Biegły rewident nabywa prawo do wykonywania zawodu po wpisaniu go do rejestru biegłych 
rewidentów i złożeniu ślubowania.
2. Rota ślubowania składanego przez biegłego rewidenta ma następujące brzmienie:
"Przyrzekam,   że   jako   biegły   rewident   będę   wykonywał   powierzone   mi   zadania   w   poczuciu 
odpowiedzialności,   z   całą   rzetelnością   i   bezstronnością,   zgodnie   z   przepisami   prawa   i   normami 
wykonywania zawodu, kierując się w swoim postępowaniu etyką zawodową i niezawisłością. Poznane 
w czasie badania fakty i okoliczności zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich."
3.   Ślubowanie   odbiera   prezes   Krajowej   Rady   Biegłych   Rewidentów   lub   osoba   przez   niego 
upoważniona spośród członków Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Art. 5. Do rejestru biegłych rewidentów może być wpisany ten, kto:
1)posiada obywatelstwo polskie i korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do 
czynności prawnych,
2)jest   nieskazitelnego   charakteru   i   swoim   dotychczasowym   postępowaniem   daje   rękojmię 
prawidłowego wykonywania zawodu biegłego rewidenta,
3)posiada wyższe wykształcenie,
4)odbył dwuletnią praktykę zawodową, uznaną przez Komisję Egzaminacyjną, zwaną dalej "Komisją",
5)odbył po praktyce zawodowej dwuletnią aplikację pod kierunkiem biegłego rewidenta, uznaną przez 
Komisję,
6)złożył z wynikiem pozytywnym egzaminy na biegłego rewidenta przed Komisją,
7)uzyskał dyplom biegłego rewidenta.

Art.   5a.   (1)   Do   rejestru   biegłych   rewidentów   może   być   również   wpisany   ten,   kto   został   wpisany, 
zgodnie  z  odrębnymi  przepisami,   na  listę   doradców podatkowych  i  złożył  z wynikiem  pozytywnym 
egzaminy na biegłego rewidenta w następującym zakresie:
1)rachunkowość finansowa i sprawozdawczość,
2)rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza,
3)badania sprawozdań finansowych i inne usługi biegłego rewidenta.

Art. 6. 1. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów dokonuje wpisu do rejestru biegłych rewidentów.
2. Wpis biegłego rewidenta do rejestru obejmuje w szczególności:
1)nazwisko i imię, datę urodzenia,
2)obywatelstwo,
3)miejsce i adres zamieszkania,
4)numer dyplomu biegłego rewidenta.
3. Biegły rewident ma obowiązek niezwłocznego zgłaszania Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów 
zmian danych podlegających wpisowi do rejestru.
4.   Do   zgłoszenia,   o   którym   mowa   w   ust.   3,   należy   załączyć   lub   przedstawić   dokumenty   będące 
podstawą do dokonania zmian danych zawartych w rejestrze.

Art.   7.   1.   Komisję   powołuje,   na   czteroletnią   kadencję,   Krajowa   Rada   Biegłych   Rewidentów   w 
porozumieniu z Ministrem Finansów.
2. W skład Komisji wchodzi 15 członków wpisanych do rejestru biegłych rewidentów.
3. Komisja działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w 
porozumieniu z Ministrem Finansów.

Art.   8.   1.   Komisja   przeprowadza   egzaminy,   podczas   których   sprawdza   praktyczne   i   teoretyczne 
przygotowanie kandydata na biegłego rewidenta.
2. Komisja może zwolnić kandydata na jego wniosek z praktyki, o której mowa w art. 5 pkt 4, jeżeli był 
on   zatrudniony   co   najmniej   przez   5   lat   na   stanowiskach   kierowniczych   lub   samodzielnych   w 
rachunkowości.

Art.   9.   1.   Krajowa   Rada   Biegłych   Rewidentów   skreśla   biegłego   rewidenta   z   rejestru   biegłych 
rewidentów w przypadku:
1)śmierci,
2)wystąpienia z samorządu,
3)nieuregulowania należności z tytułu składek członkowskich za okres 12 miesięcy,
4)niespełniania któregokolwiek z warunków, o których mowa w art. 5 pkt 1,
5)prawomocnego orzeczenia Krajowego Sądu Dyscyplinarnego o wydaleniu z samorządu.
2. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów może odmówić skreślenia z rejestru biegłych rewidentów z 
przyczyny wymienionej w ust. 1 pkt 2, jeżeli przeciwko biegłemu rewidentowi toczy się postępowanie 
dyscyplinarne.
3. Biegły rewident skreślony z rejestru z przyczyn wymienionych w ust. 1 pkt 2 i 3 podlega, na swój 
wniosek, ponownemu wpisowi do rejestru, chyba że nie spełnia warunków określonych w art. 5.

Art. 10. 1. Do badania sprawozdań finansowych przy uwzględnieniu ust. 2 uprawnione są wyłącznie 
następujące podmioty:
1)biegli rewidenci prowadzący działalność gospodarczą określoną w ust. 3 we własnym imieniu i na 
własny rachunek,
2)spółki cywilne, spółki jawne lub spółki komandytowe z wyłącznym udziałem biegłych rewidentów,
3)osoby prawne, które spełniają łącznie następujące wymagania:
a)zatrudniają do badania sprawozdań finansowych biegłych rewidentów,
b)większość członków zarządu stanowią biegli rewidenci, a jeżeli zarząd składa się z nie więcej niż 2 
osób, to jedna z nich jest biegłym rewidentem,
c)większość głosów w organach nadzorczych (radach nadzorczych, komisjach rewizyjnych) posiadają 
biegli rewidenci, a w przypadku braku organów nadzorczych większość głosów posiadają wspólnicy 
lub udziałowcy będący biegłymi rewidentami.
2.   Do   badania   sprawozdań   finansowych   spółdzielni   uprawnione   są   również   spółdzielcze   związki 
rewizyjne, które spełniają łącznie następujące wymagania:
1)zatrudniają do badania sprawozdań finansowych biegłych rewidentów,
2)posiadają w składach zarządów co najmniej jednego biegłego rewidenta.
3.   Przedmiotem   działalności   podmiotów,   o   których   mowa   w   ust.   1,   obok   badania   sprawozdań 
finansowych, może być wyłącznie:
1)usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych,
2)ekspertyzy ekonomiczno­finansowe,
3)doradztwo podatkowe,
4)doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości,
5)prowadzenie postępowania likwidacyjnego i upadłościowego,
6)działalność wydawnicza i szkoleniowa w zakresie rachunkowości.

Art. 11. 1. Biegły rewident wykonuje zawód jako:
1)osoba prowadząca działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek,
2)wspólnik spółki cywilnej, spółki jawnej lub spółki komandytowej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 
2,
3)osoba pozostająca w stosunku pracy z podmiotami, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 2.

2. Osoby wykonujące zawód biegłego rewidenta zgodnie z ust. 1 mogą podejmować zatrudnienie w 
organach samorządu biegłych rewidentów oraz w charakterze pracownika naukowo­dydaktycznego 
lub naukowego.

Art. 12. 1. Biegli rewidenci obowiązani są:
1)postępować zgodnie ze złożonym ślubowaniem,
2)stale   podnosić   kwalifikacje   zawodowe   według   zasad   określonych   przez   Krajową   Radę   Biegłych 
Rewidentów,
3)przestrzegać uchwał organów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów,
4)regularnie opłacać składkę członkowską.
2. Podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych obowiązane są:
1)przestrzegać uchwał organów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów,
2)regularnie opłacać składkę członkowską,
3)dokonać ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu.

Art. 13. Biegłym rewidentom przysługuje prawo wybierania i wybieralności do przewidzianych niniejszą 
ustawą organów samorządu zawodowego:
1)czynne   prawo   wyborcze,   z   wyłączeniem   biegłych   rewidentów   zawieszonych   w   czynnościach 
zawodowych,
2)bierne prawo wyborcze, z wyłączeniem biegłych rewidentów ukaranych karą wymienioną w art. 31 
ust. 2 pkt 2 i 3.

Art. 14. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów prowadzi i publikuje:
1)listę biegłych rewidentów wykonujących zawód biegłego rewidenta,
2)listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

Art. 15. 1. Wpis na listę biegłych rewidentów wykonujących zawód uzyskują biegli rewidenci na ich 
wniosek:
1)wpisani do rejestru, o którym mowa w art. 6, lub
2)obywatele innych państw, którzy mają kwalifikacje uznawane przez państwa Unii Europejskiej, po 
złożeniu przed Komisją z wynikiem pozytywnym egzaminu w języku polskim z prawa gospodarczego 
obowiązującego w Polsce, lub
3)obywatele   polscy,   którzy   mają   kwalifikacje   uzyskane   za   granicą,   uznawane   przez   państwa   Unii 
Europejskiej, po złożeniu przed Komisją z wynikiem pozytywnym egzaminu w języku polskim z prawa 
gospodarczego obowiązującego w Polsce.
2. Biegli rewidenci wpisani na listę, o której mowa w art. 14 pkt 1, otrzymują legitymację biegłego 
rewidenta, stwierdzającą uprawnienia do badania sprawozdań finansowych.
3. Skreślenie biegłego rewidenta z listy następuje:
1)na wniosek biegłego rewidenta,
2)z przyczyn wymienionych w art. 9 ust. 1,
3)w   przypadku   prawomocnego   orzeczenia   Krajowego   Sądu   Dyscyplinarnego   o   zawieszeniu   w 
czynnościach zawodowych,

4)w związku z podjęciem zatrudnienia poza podmiotami wymienionymi w art. 10 ust. 1 i 2, z wyjątkiem 
przypadków określonych w art. 11 ust. 2,
5)w przypadku prowadzenia innej działalności niż określona w art. 10 ust. 3.
4. Uchwały w przedmiocie wpisu i skreślenia z rejestru i listy biegłych rewidentów oraz listy podmiotów 
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych są decyzjami administracyjnymi.

Art.   16.   1.   Wpis   na   listę,   o   której   mowa   w   art.   14   pkt   2,   podmiotów   uprawnionych   do   badania 
sprawozdań finansowych następuje na wniosek danego podmiotu, po udokumentowaniu spełnienia 
wymagań określonych w art. 10.
2. Podmiot nie spełniający wymagań określonych w art. 10 oraz art. 12 ust. 2 podlega skreśleniu z listy 
podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
3. Lista podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych obejmuje następujące dane:
1)nazwa (firma) i siedziba podmiotu,
2)forma prawna podmiotu,
3)nazwiska i adresy wspólników lub udziałowców,
4)nazwiska i adresy członków zarządu,
5)nazwiska i adresy członków organów nadzorczych,
6)adresy ewentualnych filii lub oddziałów podmiotu.
4. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych ma obowiązek niezwłocznego zgłaszania 
Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów wszelkich zmian związanych z wpisem na listę zgodnie z art. 6 
ust. 4.
5.   Naruszenie   obowiązku   określonego   w   ust.   4   może   stanowić   podstawę   do   skreślenia   z   listy 
podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
6.   Podmiot   uprawniony   do   badania   sprawozdań   finansowych   obowiązany   jest,   w   ciągu   dwóch 
miesięcy po upływie roku kalendarzowego, przekazać Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów pisemne 
sprawozdanie z działalności, zawierające:
1)określenie   nazwy   i   siedziby   podmiotu   badanego,   podstawowe   dane   o   biegłym   rewidencie 
badającym ten podmiot oraz rodzaj opinii, jaką wydał,
2)co jest przedmiotem działania podmiotu uprawnionego obok badania sprawozdań finansowych,
3)informacje   o   odbywanych   aplikacjach   i   praktykach   w   podmiocie   uprawnionym   do   badania 
sprawozdań finansowych.

Art. 17. 1. Za zapewnienie przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz zasad etyki i norm 
wykonywania   zawodu   w   podmiotach   uprawnionych   do   badania   sprawozdań   finansowych 
odpowiedzialni są:
1)biegli rewidenci prowadzący działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek,
2)w spółkach cywilnych, spółkach jawnych lub spółkach komandytowych ­ wszyscy wspólnicy,
3)w osobach prawnych ­ członkowie zarządu będący biegłymi rewidentami.
2.   Naruszenie   obowiązku   określonego   w   ust.   1   może   stanowić   podstawę   do   skreślenia   z   listy 
podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań.

Rozdział 3 
Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Art. 18. 1. Biegli rewidenci oraz podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych tworzą 
samorząd biegłych rewidentów, zwany "Krajową Izbą Biegłych Rewidentów".
2.   Krajowa   Izba   Biegłych   Rewidentów   jest   niezależna   w   wykonywaniu   swoich   zadań   i   działa   na 
podstawie przepisów ustawy oraz postanowień statutu.
3. Przynależność do Krajowej Izby Biegłych Rewidentów jest obowiązkowa i powstaje po wpisaniu do 
rejestru   biegłych   rewidentów   lub   na   listę   podmiotów   uprawnionych   do   badania   sprawozdań 
finansowych.

Art.  19.  Krajowa  Izba  Biegłych Rewidentów  posiada  osobowość  prawną;  siedzibą  Izby  jest  miasto 
stołeczne Warszawa.

Art. 20. 1. Do zadań Krajowej Izby Biegłych Rewidentów należy:
1)reprezentowanie członków oraz ochrona ich interesów zawodowych,
2)ustanawianie, w porozumieniu z Ministrem Finansów, a w odniesieniu do banków ­ po zasięgnięciu 
opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego, norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta,
3)ustalanie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów,
4)określanie   teoretycznych   i   praktycznych   kwalifikacji   kandydatów   na   biegłych   rewidentów   i 
nadawanie im tytułu biegłego rewidenta,
5)sprawowanie   nadzoru   nad   należytym   wykonywaniem   zawodu   przez   członków   Izby   i 
przestrzeganiem przez nich etyki zawodowej,
6)doskonalenie zawodowe członków Izby,
7)nakładanie   na   członków  Izby  będących   biegłymi  rewidentami  kar  dyscyplinarnych   za   naruszanie 
prawa i norm wykonywania zawodu oraz etyki zawodowej.
2. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów może prowadzić działalność wydawniczą i szkoleniową.

Art. 21. 1. Organami Krajowej Izby Biegłych Rewidentów są:
1)Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów,
2)Krajowa Rada Biegłych Rewidentów,
3)Krajowa Komisja Rewizyjna,
4)Krajowy Sąd Dyscyplinarny,
5)Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny.
2. Kadencja organów, o których mowa w ust. 1 pkt 2­5, trwa 4 lata.

Art. 22. 1. Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów odbywa się co 4 lata.
2. Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów zwoływany jest przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.
3.   Krajowa   Rada   Biegłych   Rewidentów   może   z   własnej   inicjatywy   zwołać   Nadzwyczajny   Krajowy 
Zjazd Biegłych Rewidentów przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1.
4.   Krajowa   Rada   Biegłych   Rewidentów   jest   obowiązana   do   zwołania   Nadzwyczajnego   Krajowego 
Zjazdu   Biegłych   Rewidentów   na   żądanie   co   najmniej   1/10   ogółu   biegłych   rewidentów,   w   terminie 
miesiąca od złożenia wniosku.

5.   W   Krajowym   Zjeździe   Biegłych   Rewidentów   biorą   udział   delegaci   wybrani   przez   walne 
zgromadzenia   w   regionalnych   oddziałach   Izby,   według   zasad   określonych   przez   Krajową   Radę 
Biegłych Rewidentów.

Art.   23.   1.   Wyboru   do   organów   Izby   dokonują   delegaci   wybrani   na   Krajowy   Zjazd   Biegłych 
Rewidentów.
2.   Wybory   odbywają   się   w   głosowaniu   bezpośrednim   i   tajnym   przy   nieograniczonej   liczbie 
kandydatów.
3.   Kandydatem   do   organów   Izby   może   być   każdy   biegły   rewident   wpisany   do   rejestru   biegłych 
rewidentów, z zastrzeżeniem art. 31 ust. 3.
4. Nie można łączyć funkcji w organach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 2­5.

Art. 24. Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów:
1)dokonuje wyboru organów Izby, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2­4,
2)dokonuje wyboru Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców, w liczbie ustalonej przez 
Zjazd,
3)uchwala statut Izby,
4)uchwala program działania Izby,
5)uchwala zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów,
6)rozpatruje   i  zatwierdza   sprawozdania   organów  Izby,   o  których   mowa   w  art.   21   ust.   1  pkt   2­5,   i 
udziela im absolutorium.

Art. 25. 1. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów kieruje działalnością samorządu w okresach między 
Krajowymi Zjazdami Biegłych Rewidentów.
2. Do zadań Krajowej Rady Biegłych Rewidentów należy:
1)wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów,
2)reprezentowanie   Izby   wobec   organów   państwowych   i   samorządowych,   instytucji   naukowych, 
organizacji gospodarczych i społecznych oraz międzynarodowych organizacji zawodowych,
3)opiniowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinie prawa gospodarczego,
4)dokonywanie   wpisów   do   rejestru   i   na   listę   biegłych   rewidentów   oraz   na   listę   podmiotów 
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
5)dokonywanie zmian w rejestrze i na listach, o których mowa w pkt 4,
6)wydawanie biegłym rewidentom dyplomu i legitymacji biegłego rewidenta,
7)ustanawianie, w porozumieniu z Ministrem Finansów, a w odniesieniu do banków ­ po zasięgnięciu 
opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego, norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta,
8)ustalanie,   po   porozumieniu   z   Komisją,   programów   i   zasad   odbywania   praktyk   i   aplikacji   przez 
kandydatów na biegłych rewidentów,
9)uchwalanie,   po   porozumieniu   z   Komisją,   wymagań   kwalifikacyjnych   oraz   programów   i   zasad 
przeprowadzania   egzaminów   na   biegłych   rewidentów,   w   tym   określanie   wysokości   opłat 
egzaminacyjnych,
10)ustalanie wysokości składek członkowskich biegłych rewidentów oraz podmiotów uprawnionych do 
badania sprawozdań finansowych,
11)podejmowanie   uchwał   o   skreślaniu   z   rejestru   i   listy   biegłych   rewidentów   oraz   listy   podmiotów 
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,

12)prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej,
13)rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych planów finansowych i sprawozdań z ich wykonania,
14)rozpatrywanie odwołań od uchwał Prezydium Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,
15)podejmowanie   innych   uchwał,   które   uzna   za   celowe   do   właściwego   funkcjonowania   Izby   i 
działalności zawodowej biegłych rewidentów.

Art. 26. 1. W skład Krajowej Rady Biegłych Rewidentów wchodzi od 11 do 15 członków.
2.   Krajowa   Rada   Biegłych   Rewidentów   wybiera   ze   swojego   grona   prezesa,   zastępców   prezesa, 
sekretarza i skarbnika, którzy łącznie stanowią Prezydium Rady jako jej organ wykonawczy.
3. Uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w przedmiocie wpisu i skreślenia z rejestru i listy 
biegłych   rewidentów   oraz   listy   podmiotów   uprawnionych   do   badania   sprawozdań   finansowych   są 
decyzjami administracyjnymi w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.
4. Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów:
1)podpisuje uchwały Rady i jej Prezydium,
2)podpisuje decyzje lub postanowienia w sprawach wszczęcia postępowania administracyjnego,
3)przedstawia do zatwierdzenia decyzje lub postanowienia, o których mowa w pkt 2, na najbliższym 
posiedzeniu Rady.

Art. 27. 1. Krajowa Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków. Komisja wybiera ze swojego grona 
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
2. Krajowa Komisja Rewizyjna:
1)kontroluje finansową działalność Krajowej Izby Biegłych Rewidentów i przedstawia Krajowej Radzie 
Biegłych Rewidentów wnioski w tym zakresie,
2)sprawuje nadzór nad działalnością komisji rewizyjnych regionalnych oddziałów,
3)przedstawia sprawozdania ze swojej działalności Krajowemu Zjazdowi Biegłych Rewidentów,
4)przedstawia Krajowemu Zjazdowi Biegłych Rewidentów wniosek o udzielenie absolutorium Krajowej 
Radzie Biegłych Rewidentów.

Art.   28.   1.   Krajowy  Sąd   Dyscyplinarny  składa   się   z  11   członków.   Sąd   wybiera   ze   swojego   grona 
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
2.   Krajowy   Sąd   Dyscyplinarny   orzeka   w   sprawach   odpowiedzialności   dyscyplinarnej   biegłych 
rewidentów.
3.   Krajowy   Sąd   Dyscyplinarny   orzeka   w   składzie   3   członków   w   pierwszej  instancji   i  w  składzie   5 
członków w drugiej instancji.
4. W składzie orzekającym w drugiej instancji nie może brać udziału członek sądu, który brał udział w 
wydaniu zaskarżonego orzeczenia.
5. Skład orzekający wyznacza przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego.

Art.   29.   W   zakresie   nie   uregulowanym   w   ustawie   tryb   powoływania,   kompetencje,   strukturę 
organizacyjną,   w   tym   funkcjonowanie   regionalnych   oddziałów   Krajowej   Izby   Biegłych   Rewidentów, 
tryb działania, sposób finansowania oraz sposób składania oświadczeń woli w imieniu Izby ­ określa 
statut Izby zatwierdzony przez Ministra Finansów.

Art. 30. 1. Nadzór nad Krajową Izbą Biegłych Rewidentów sprawuje Minister Finansów.
2. W ramach nadzoru nad Izbą Minister Finansów może w szczególności:
1)zaskarżyć   do   Sądu   Wojewódzkiego   w   Warszawie   uchwały   organów   Izby   naruszające   przepisy 
prawa albo statut Izby,
2)występować o rozpatrzenie określonej sprawy przez organ Izby; uchwała w tej sprawie powinna być 
podjęta w terminie miesiąca.
3.   Zaskarżenie   przez   Ministra   Finansów   do   Sądu   Wojewódzkiego   w   Warszawie   uchwał   organów 
Krajowej   Izby   Biegłych   Rewidentów,   naruszających   przepisy   prawa   albo   statut   Izby,   wstrzymuje 
wykonanie uchwał.
4. Organy Izby obowiązane są doręczać Ministrowi Finansów podjęte uchwały w terminie 30 dni od ich 
uchwalenia.

Rozdział 4 
Odpowiedzialność dyscyplinarna

Art. 31. 1. Biegli rewidenci ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za postępowanie sprzeczne z 
zasadami wykonywania zawodu lub zasadami etyki zawodowej biegłego rewidenta, określonymi przez 
Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.
2. Karami dyscyplinarnymi są:
1)upomnienie,
2)nagana,
3)zawieszenie w czynnościach zawodowych na okres od roku do lat 3,
4)wydalenie z samorządu biegłych rewidentów.
3.   Kary   nagany   i   zawieszenia   w   czynnościach   zawodowych   biegłego   rewidenta   powodują   utratę 
wybieralności do organów Izby do czasu zatarciu kary.
4. Kary upomnienia i nagany ulegają zatarciu po roku od uprawomocnienia się orzeczenia Krajowego 
Sądu Dyscyplinarnego.
5. Kary zawieszenia w czynnościach zawodowych biegłego rewidenta ulegają zatarciu po 3 latach od 
upływu okresu tego zawieszenia.
6.   Skreślenie   z   rejestru   biegłych   rewidentów   ulega   zatarciu   po   5   latach   od   dnia   skreślenia.   Wpis 
można uzyskać po spełnieniu warunków określonych w art. 5.
7. Koszty postępowania dyscyplinarnego obciążają osoby ukarane prawomocnymi orzeczeniami.

Art.   32.   1.   Postępowanie   dyscyplinarne   wszczyna   się   na   wniosek   Krajowego   Rzecznika 
Dyscyplinarnego   lub   jego   zastępcy,   którzy   pełnią   funkcję   oskarżyciela   w   postępowaniu   przed 
Krajowym Sądem Dyscyplinarnym.
2.   Postępowanie   dyscyplinarne   toczy  się   niezależnie   od   postępowania   karnego   za   ten   sam  czyn. 
Może jednak być ono zawieszone do czasu zakończenia postępowania karnego.
3. W razie śmierci obwinionego przed zakończeniem postępowania dyscyplinarnego, toczy się ono 
nadal, jeżeli zażąda tego ­ w terminie 2 miesięcy od dnia zgonu obwinionego ­ jego małżonekkrewny 
w linii prostej lub rodzeństwo.

4. Nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego, jeżeli od chwili ujawnienia czynu upłynął rok 
lub od chwili popełnienia czynu upłynęły 3 lata.

Art.   33.   1.   Od   orzeczeń   skazujących   Krajowego   Sądu   Dyscyplinarnego   przysługuje   odwołanie   do 
Krajowego Sądu Dyscyplinarnego drugiej instancji, w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia 
wraz z uzasadnieniem.
2.   Biegłemu   rewidentowi   ukaranemu   przez   Krajowy   Sąd   Dyscyplinarny   drugiej   instancji   karą 
wymienioną w art. 31  ust. 2 pkt 3 lub  4  przysługuje prawo odwołania do Sądu  Wojewódzkiego w 
Warszawie w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

Rozdział 5 
Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 34. 1. Biegli rewidenci, wpisani na listę biegłych, rewidentów przed dniem wejścia w życie ustawy, 
są biegłymi rewidentami w rozumieniu niniejszej ustawy i podlegają, wpisowi do rejestru, o którym 
mowa w art. 6 ust. 1.
2. (2) Do dnia 31 grudnia 1998 r. biegli rewidenci, na ich wniosek, mogą być wpisani na listę, o której 
mowa w art. 14 pkt 1, mimo zatrudnienia poza podmiotami wymienionymi w art. 10 ust. 1 i 2, pod 
warunkiem   badania   sprawozdań   finansowych   na   podstawie   umowy   cywilnoprawnej   zawartej   z 
podmiotem uprawnionym do badania.
3. Podmioty wpisane na listę, o której mowa w art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 października 1991 
r. o badaniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. 
U.   Nr   111,   poz.   480,   z   1992   r.   Nr   21,   poz.   85   i   z   1994   r.   Nr   4,   poz.   17),   oraz   biegli   rewidenci 
prowadzący działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek stają się podmiotami 
w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy, pod warunkiem dostosowania swojej działalności do warunków 
określonych w ustawie.
4. Kary nałożone na biegłych rewidentów, na podstawie ustawy, o której mowa w ust. 3, pozostają w 
mocy do czasu ich zatarcia.
5.   Dotychczasowe   organy   Krajowej   Izby   Biegłych   Rewidentów   działają   do   czasu   upływu   swojej 
kadencji,   chyba   że   kadencja   ta   ulegnie   skróceniu   na   mocy   uchwały   Nadzwyczajnego   Krajowego 
Zjazdu Biegłych Rewidentów zwołanego zgodnie z przepisami niniejszej ustawy.
6. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów wstępuje z mocy prawa w obowiązki i prawa dotychczasowej 
Krajowej   Izby   Biegłych   Rewidentów,   w   tym   w   obowiązki   i   prawa   wynikające   z   decyzji 
administracyjnych.

Art.  35. 1. Traci moc, z  zastrzeżeniem  ust. 2, ustawa z dnia  19 października  1991 r.  o  badaniu  i 
ogłaszaniu sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. Nr 111, poz. 
480, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 i z 1994 r. Nr 4, poz. 17).
2.   Przepisy,   o   których   mowa   w   ust.   1,   zachowują   moc   do   badania   i   ogłaszania   sprawozdań 
finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się w 1994 r.

Art. 36. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1995 r. 

Podobne prace

Do góry