Ocena brak

USTAWA O ADM. RZĄDOWEJ W WOJEWÓDZTWIE

Autor /Abdon Dodano /24.11.2011

Admin. Pub. w wojew. Wykonują Wojewoda

 • Org.adm.niezespolonej

 • Org.samorz.województwa

Admin.rządową w woj. Wykonują

 • Wojewoda

 • Kierowniczy zespolonych insp. i straży ( w imieniu wojewody lub zgody z ustawą)

 • Organy admin niezespolonej

 • Samorząd terytorialny

 • Kierownicy powiat.służb insp.i straży

 • Inne org.adm. publicz. Wykonujący zadania na podstawie ustawy lub porozum.

Ustanowieni org. Adm.niezespolonej może nastąpic tylko w wyniku ustawy Wojewoda jest:

 • Przedstaw. RM w wojewódz.

 • Zwierzchnikiem zespolonej admin.rządowej

 • Organem nadzoru nad samorz.terytor.

 • Organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów o postępow.admin.

 • Reprezentantem Skarbu Państwa

Wojewodę powołuje i odwołuje Prezes RM

Prezes RM sprawuje nadzór nad wojew.

Kieruje działalnością wojew.

W drodze zarządz. Określa zasady sprawozdania z wykon.ustawy

Spory między wojewódz. rozstrzyga prezes RMWojewoda jako przedstawiciel rządu odpow.za wykonanie polit.rządu w wojew.

 • Kontroluje adm.zespoloną

 • Kontroluje wykon.z zakresu adm.rządowej i ustaw organy samorząd.terytor.

 • Dba o polit.regionalną(koord i nadzoruje)

 • Zapewnia współdziałanie wszystkich jednostek organ.adm.rządowej i samorząd.na obszarze województwa, kieruje działal. w zakresie zapobiegania zagrożenia życia i zdrowia

 • Reprezentuje RM na uroczystościach

Powoływanie i odwoływanie organ.adm.niezespol.

Następuje na wniosek miejscowego wojewody. W przypadku niezgody na odwołanie minister właściwy kieruje wniosek do prezesa RM o rozstrzygnięcie sporu wojewoda jako zwierzchnik adm.zespolonej

 • Kieruje i koordynuje jej działalność

 • Zapewnia warunki do skutecz.jej działania

 • Ponosi rezultaty za jej działalność

Wojewoda sprawuje nadzór nad

 • Gminą, powiatem, samorz.wojewódz

Wice wojewodę powołuje i odwołuje prezes RM na wniosek wojewody Organizację zespolonej adm.rządowej określa statut urzędu nadany przez wojew.ogłoszony w DZ.U. Zawiera

-nazwę i siedzibę

-nazwy wydziałów

-nazwy stanowisk

Szczegóły organizacji i tryb pracy określa regulam.

Wojewoda może powierzyć prowadzenie niektórych spraw następuje to w drodze porozumienia Z zarządem powiatu,gminy lub wojewódz. i jest Ogłoszone w Dz.U.

Akty prawa miejscowego stanowią

 • Wojewoda

 • Org.adm.niezespolonej

 • Samorząd.terytor.

Prezes RM uchyla akty pr.miejscowego gdy

 • Niezgodne z ustawą lub aktami w celu ich wykonywania

 • Niezgodności z polityką rządu

 • Naruszenie zasad rzetelności i gospodar.

Akty pr.miejscowego publikowane są w Wojew. Dz.Urz – dzień wydania jest dniem ogłoszenia aktu wchodzą w życie po 14 dniach

Rozporządzenie porządkowe a chwilą ogłoszenia

Ogłoszenie następuje w prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty

Wojewoda wydaje Wojew.Dz.Urz. ogłasza się w nim:

 • Akty prawa miejscowego

 • Akty prezesa RM uchylające akty prawa miejscowego

 • Akty pr.miejscowego stanowione przez organ.gminy i powiatu

 • Wyroki Sądu Administr.uwzględn. skargi

Podobne prace

Do góry