Ocena brak

Ustanowienie opieki nad małoletnim, ustanowienie opiekuna

Autor /Wit Dodano /21.02.2012

 

Opieka nad małoletnim ustanowiona zostaje zawsze wówczas, gdy małoletni nie pozostaje pod władzą rodzicielską. Mogą to być następujące przypadki: rodzice nie żyją, są nieznani, nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych (są nieletni, zostali ubezwłasnowolnieni całkowicie lub częściowo), władza rodzicielska im nie przysługuje, władza rodzicielska została w stosunku do nich zawieszona, przy ustaleniu macierzyństwa lub ojcostwa sąd zawiesił albo pozbawił matkę lub ojca władzy rodzicielskiej, a drugie z rodziców również jej nie sprawuje.

Jeśli tylko jedno z rodziców nie ma władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, to nie ma podstaw do ustanowienia opiekuna dla dziecka.

Nie ma natomiast prawnego powodu dla ustanowienia opieki w razie śmierci lub innej przyczyny ustania władzy rodzicielskiej tego z rozwiedzionych rodziców, któremu sąd powierzył jej wykonanie w trybie art. 58 § 1 KRO.

Drugi rodzić nie jest bowiem pozbawiony tej władzy a tylko z powodu trudności jej wspólnego sprawowania nie mógł on jej w pełni wykonywać. Opieka jako system pieczy prawnej nad małoletnim powstaje dopiero w wyniku orzeczenia sądu.

Ustanowienie opiekuna

Opiekun w znacznym stopniu ma zastąpić dziecku brakujących rodziców dlatego też sąd powinien o ile to możliwe ustanowić taką postać opieki która zapewniałaby dziecku podobne do rodzinnego środowisko wychowania.

Przeszkody które bezwzględnie eliminują z kręgu kandydatów na opiekuna :

  1. brak pełnej zdolności do czynności prawnej

  2. pozbawienie praw publicznych, pozbawienie władzy rodzicielskiej

  3. skazanie za przestępstwo przeciwko wolności lub obyczajności, za przestępstwo z użyciem przemocy, za przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego, zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi.

Podstawowym kryterium wyboru opiekuna jest dobro dziecka.

  1. należy wziąć pod uwagę osobę wskazaną przez ojca lub matkę jeżeli nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej

  2. z braku takiej osoby wchodzą w rachubę krewni lub inne osoby bliskie małoletniego lub jego rodziców

  3. w razie ustanowienia opieki nad dzieckiem przebywającym w rodzinie zastępczej opiekunami ustanawia się w rodziców zastępczych

  4. w razie braku kandydatów dotychczas wymienionych sąd opiekuńczy zwraca się o wskazanie kandydata na opiekuna do właściwej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej np. ośrodek adopcyjno-opiekuńczy, albo odpowiedniej organizacji społecznej a w odniesieniu do dziecka przebywającego w zakładzie wychowawczym – również do tego zakładu.

W art. 152 KRO ustawodawca kieruje obowiązek objęcia opieki przez ustanowienie opiekuna.

Obowiązek ten okresla się nie tylko jako obywatelski , społeczny ale także jako obowiązek prawny. Pojawia się nawet bowiem odpowiedzialność cywilna opiekuna za wyrządzoną szkodę powstałą w wyniku niewykonania zobowiązania. Poza tym sąd może wymierzyć grzywnę osobie uchylającej się od objęcia opieki.

Podobne prace

Do góry