Ocena brak

Ustanowienie i powstanie odrębnej własności lokali

Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011

Stronami umowy, o ustanowienie własności lokali, mogą być współwłaściciele nieruchomości, lub właściciel nieruchomości i nabywca lokalu, na skutek umowy dochodzi do wygaśnięcia współwłasności ułamkowej, a współwłaściciele stają się wyłącznymi właścicielami wyodrębnionych lokali. Ustanowienie własności lokalu na podstawie umowy, połączone jest z przeniesieniem własności lokalu na nabywcę w drodze sprzedaży, darowizny lub zamiany.

Aby umowa była ważna niezbędne jest zachowanie formy aktu notarialnego, oraz dokonanie wpisu do księgi wieczystej lokalu. Umowa powinna określać rodzaj, położenie, powierzchnię lokalu, oraz wielkość udziałów współwłaścicieli. Do ustanowienia odrębnej własności lokalu, może dojść także w wykonaniu umowy, zobowiązującej właściciela gruntu posiadającego pozwolenie na budowę, do wybudowania oraz ustanowienia odrębnej własności lokalu i jej przeniesienie na drugą stronę umowy. Umowa ta wymaga dla swojej ważności wpisu roszczenia do księgi wieczystej.

= właściciel nieruchomości może wyodrębnić własność lokalu dla siebie, bez jednoczesnego przeniesienia własności na rzecz osób trzecich. Stosuje się odpowiednio przepisy o ustanowieniu własności lokalu w drodze umowy. Oświadczenie właściciela, powinno być złożone pod rygorem nieważności w formie aktu notarialnego i prawo własności powinno być wpisane do księgi wieczystej.

= przewiduje się ustanowienie własności lokalu na podstawie orzeczenia sądu wydanego w postępowaniu o zniesienie współwłasności nieruchomości, także o dziale spadku lub o podziale majątku wspólnego małżonków. Konieczny jest wpis do księgi wieczystej.

POWSTANIE – własności lokali ex lege, zgodnie ze szczególnym sposobem, w razie zakończenia likwidacji lub postępowania upadłowościowego spółdzielni własnościowe prawa do lokali przekształcają się z mocy prawa w odrębną własność lokali. Możliwe jest nabycie odrębnej własności lokalu w drodze zasiedzenia jeśli uprzednio powstała, w przywidziany wyżej sposób (likwidacja, postępowanie upadłowościowe, zakończenie), nie można nabyć przez zasiedzenie części lokalu, stanowiącego odrębną nieruchomość gdyż nieruchomością taką może być tylko lokal samodzielny.

Podobne prace

Do góry