Ocena brak

Ustanie stosunku pracy (zagadnienie)

Autor /Faust Dodano /07.12.2011

Stos.pracy ma charakter ciągły. Gdy zachodzą problemy dochodzi do rozwiązania s.p. Mamy tu do czynienia z rozwiązaniem, które obejmuje zakresem czynności prawne stron i skutki wynikające dla s.p. S.p. rozwiązuje się: na mocy porozumienia stron, rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia, z upływem czasu na jaki została podpisana umowa, z dniem ukończenia pracy, dla której został zawarty, odwołanie pracownika z zajmowanego stanowiska. Wygaśnięcie-> śmierć pracownika lub pracodawcy, gdy nie ma osoby, która przejęłaby np. firmę, 3 miesiące nieobecności pracownika z powodu tymczasowego aresztowania, niedotrzymanie przez pracownika warunku powrotu do macierzystego zakładu pracy w ciągu 7 dni od rozwiązania stos. Pracy z wyboru, niezachowanie 30-dniowego terminu powrotu pracownika do zakładu, który zatrudnił do w dniu powołania do czynnej służby wojskowej.

Problem rozwiązania stosunku pracy jest zawsze złożony dotyczy bowiem interesów związanych z zapewnieniem właściwego doboru pracowników i sprawności procesu pracy oraz z bytem pracownika i jego rodziny, a także z realizacja konstytucyjnego prawa pracy. Z ustaniem zatrudnienia łączymy dwa terminy: rozwiązanie i wygaśnięcie stos. pracy. Rozwiązanie to pojęcie szerokie obejmuje swym zakresem czynności prawne stron oraz stosunki wynikające z mocy prawa. Każde wygaśniecie stos. pracy jest zarazem rozwiązaniem tego stos. ,lecz nie każde rozwiązanie jest wygaśnięciem stos. pracy. Rozwiązanie jest wtedy wygaśnięciem gdy jest niezależne od woli pracodawcy lub pracownika.

Katalog czynności powodujących rozwiązanie stosunku pracy z art.30Kp (Art. 30. § 1. Umowa o pracę rozwiązuje się:

1) na mocy porozumienia stron,

2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),

3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),

4) z upływem czasu, na który była zawarta,

5) z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.) ma charakter ZAMKNIETY , czyli nie może zostać rozwiązany przez podjecie innych czynności prawnych niż wymienione w tym przepisie( np. zerwanie umowy o prace) Zatem sposoby rozwiązanie umowy o pracę są dwojakiego rodzaju: oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy ( jednostronne i dwustronne) oraz wystąpienie zdarzeń, z którymi umowa wiąże skutek w postaci rozwiązania umowy.

Stosunek pracy wygasa niezależnie od woli stron w przypadku zaistnienia jednego ze zdarzeń określonych w kodeksie pracy (dalej: k.p.) w oraz w przepisach szczególnych (art. 63 k.p.). Kodeks pracy wymienia następujące przyczyny wygaśnięcia umownego stosunku pracy:

• śmierć pracownika

• śmierć pracodawcy

• trwająca ponad trzy miesiące nieobecność pracownika w pracy spowodowana jego tymczasowym aresztowaniem

• nie zgłoszenie się pracownika urlopowanego w związku z pełnieniem funkcji z wyboru do macierzystego pracodawcy w ciągu siedmiu dni od rozwiązania stosunku pracy z wyboru.

Wymienione zdarzenia powodują z reguły wygaśnięcie wszelkich stosunków pracy. Wygaśnięcie stosunku pracy następuje z chwilą, gdy zaistniało zdarzenie będące według ustawy taką właśnie przyczyną zakończenia stosunku pracy. Żadna ze stron stosunku pracy nie może zatem uchylić tego skutku, wspomniane bowiem zdarzenia wywołują same przez się skutek w postaci ustania stosunku pracy. Ponadto wygaśnięcie stosunku pracy powodują zdarzenia, z którymi taki skutek łączą niektóre pragmatyki służbowe, np. utrata obywatelstwa polskiego, praw publicznych czy orzeczenie wydalenia ze służby.

Zdarzenia powodujące wygaśnięcie stosunku pracy są określone w prawie pracy wyczerpująco i nie może spowodować jego wygaśnięcia zdarzenie faktyczne, z którym ustawa nie wiąże takiego skutku.

Podobne prace

Do góry