Ocena brak

USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013

Księgi rachunkowe mogą być prowadzone na terenie naszego kraju poza siedzibą jednostki (oddziału, zarządu) przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę niemającą osobowości prawnej uprawnioną do świadczenia usług w tym zakresie. Fakt ten, w ciągu 15 dni od daty wydania ksiąg poza siedzibę jednostki, powinien zostać zgłoszony do właściwego urzędu skarbowego przez kierownika jednostki. W takiej sytuacji do kierownika należy również obowiązek zapewnienia dostępności ksiąg rachunkowych do badania przez upoważnione organy kontroli zewnętrznej w siedzibie jednostki.

Wymagania. Działalnością usługową w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych mogą zajmować się: 1) osoby fizyczne uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, czyli mające certyfikat księgowy lub wpisane do rejestru biegłych rewidentów czy też na listę doradców podatkowych - bez konieczności legitymowania się certyfikatem księgowym (przy czym nie uznaje się za uprawnione do prowadzenia ksiąg rachunkowych osób już mających certyfikat księgowego lub świadectwo kwalifikacji, w przypadku ich skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie oraz za czyny podlegające odpowiedzialności karnej w związku z naruszeniem przepisów ustawy o rachunkowości.); 2) niemające osobowości prawnej spółki handlowe oraz wspólnicy spółek cywilnych, pod warunkiem że czynności związane z tą działalnością wykonuje co najmniej jeden ze wspólników spółki mający uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub wykonanie czynności związanych wymienioną działalnością zostało powierzone uprawnionym do tego pracownikom; 3) osoby prawne i inne niemające osobowości prawnej, pod warunkiem powierzenia wykonywania czynności uprawnionym do tego pracownikom.

Certyfikat księgowy. Jak już wspomniano, jest to dokument uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wydawany przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych osobom fizycznym, które złożyły oświadczenie potwierdzające posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystające z pełni praw publicznych, bez prawomocnych wyroków wynikających z odpowiedzialności karnej na mocy ustawy o rachunkowości i spełniające co najmniej jeden z poniższych warunków: 1) posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego uzyskanego na jednym z kierunków ekonomicznych ze specjalnością rachunkowość w placówkach uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych oraz udokumentowanej trzyletniej praktyki w księgowości; 2) posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego lub równorzędnego oraz ukończenie studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości w wymienionych wcześniej placówkach oraz udokumentowanej trzyletniej praktyki księgowości; 3) posiadanie wykształcenia co najmniej średniego oraz dwuletniej praktyki w księgowości i złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu sprawdzającego kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy.

Za praktykę w księgowości uznawane jest: 1) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych (z zachowaniem porządku chronologicznego i systematycznego), dokonywanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego lub sporządzanie sprawozdań finansowych na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości; 2) wykonywanie czynności wchodzących w zakres badania sprawozdań finansowych pod nadzorem biegłego rewidenta.

Zadania te mają być realizowane na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, umowy spółki lub w związku z prowadzeniem ewidencji własnej działalności gospodarczej.

Do zagadnień objętych egzaminem sprawdzającym kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy należą:1) rachunkowość (teoria rachunkowości, prowadzenie ksiąg rachunkowych, zasady ewidencji w księgach rachunkowych); 2) wybrane zagadnienia z niektórych dziedzin prawa (prawa pracy, postępowania podatkowego, prawa dotyczącego działalności gospodarczej, instrumentów finansowych, współpracy jednostek z bankiem, przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł); 3) prawo podatkowe (system podatkowy i wykonywanie zobowiązań podatkowych, podatki bezpośrednie i pośrednie, podatki lokalne i opłata skarbowa, podatek od czynności cywilnoprawnych, organy podatkowe, postępowanie egzekucyjne, prawo karne skarbowe, system ubezpieczeń społecznych, cła i opłaty wynikające z wymiany z zagranicą).

Certyfikat księgowy może być wydawany również obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, których kwalifikacje do u.p.k.r. zostały uznane zgodnie z przepisami o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych.

Minister uprawniony do wydawania certyfikatów prowadzi wykaz ich posiadaczy. Lista ta jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Finansów oraz na stronie internetowej tego ministerstwa.

Ubezpieczenie. Podmioty prowadzące działalność usługową w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych mają obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością (w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego). Obowiązek ten powstaje nie później niż w dniu rozpoczęcia wykonywania działalności usługowej.

Podobne prace

Do góry