Ocena brak

Usługi nie będące czynnościami bankowymi, świadczone przez banki

Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011

  • obejmować lub nabywać akcje i prawa z akcji, udziały innej osoby prawnej i jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

  • zaciągać zobowiązania związane z emisją papierów wartościowych

  • dokonywać obrotu papierami wartościowymi

  • dokonywać na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zmiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika, z tym że bank jest obowiązany do ich sprzedaży w okresie nie dłuższym niż 3 lata od daty nabycia

  • nabywać i zbywać nieruchomości

  • świadczyć usługi konsultacyjno doradcze w sprawach finansowych

  • świadczyć inne usługi finansowe

  • wykonywać inne czynności, jeżeli przepisy odrębnych ustaw uprawniają je do tego

Podobne prace

Do góry