Ocena brak

Urząd Wojewódzki

Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011

Organizację wojewódzkiej administracji zespolonej określa statut urzędu wojewódzkiego nadany przez wojewodę- podlega zatwierdzeniu przez Prezesa RM i i ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

W statucie określa się nazwy:

-wydziałów oraz innych komórek organizacyjnych urzędu,

-komend, inspektoratów i innych jednostek organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich,

-delegatur urzędu wojewódzkiego bądź komend, inspektoratów czy innych jednostek organizacyjnych oraz ich siedziby,

-stanowisk dyrektorów wydziałów,

-stanowisk kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich.

W statucie urzędu wojewódzkiego zamieszcza się zakresy działania wydziałów i innych komórek organizacyjnych urzędu wojewódzkiego oraz komend, inspektoratów, delegatur i innych jednostek organizacyjnych bądź ich delegatur. W statucie należy określić skład kolegium wojewody i tryb jego pracy oraz inne sprawy istotne dla organizacji i funkcjonowania urzędu wojewódzkiego. Do statutu urzędu wojewódzkiego dołącza się wykaz jednostek organizacyjnych podporządkowanych wojewodzie oraz przedsiębiorstw państwowych, dla których wojewoda pełni funkcje organu założycielskiego.

Regulamin urzędu wojewódzkiego składa się z dwóch części. Część pierwsza szczegółowo określa organizacje oraz tryb pracy urzędu wojewódzkiego i ustala ją wojewoda w drodze zarządzenia. Częścią drugą regulaminu są regulaminy komend, inspektoratów i innych jednostek organizacyjnych, ustalone przez kierowników tych jednostek i zatwierdzone przez wojewodę, o ile odrębne ustawy nie stanowią inaczej. W przypadku nie zatwierdzenia regulaminu przez wojewodę kierownik zespolonej służby, inspekcji lub straży wojewódzkiej może wystąpić do właściwego ministra o wszczęcie sporu z wojewodą. Regulamin udostępnia się do powszechnego wglądu.

Podobne prace

Do góry