Ocena brak

URZĄD, A ORGAN

Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011

Pod pojęciem URZĘDU rozumie się zwspół wyodrębnionych kompetencji tj. praw i obowiązków, których realizacja pozostawiona zostaje do dyspozycji jednostek organizacyjnych;

to organ (w potocznym rozumieniu) np. Urząd Skarbowy, Izba Skarbowa jest to zespół środków i prób przydatny określonemu organowi dla jego obsługi np. Urząd Wojewódzki, Ministerstwo

ORGAN Wojewoda będzie miał charakter następczy. Organ jest powołany w drodze wyboru lub powoływania.

URZĄD może funkcjonować bez organu np. Urząd Wojewódzki funkcjonuje bez wojewody. Organ również będzie posiadał kompetencje.

Zależność między organem, a urzędem

URZĄD będzie uczestniczył w wykonywaniu kompetencji organu, wzajemna zależność:

~ regulowane są na gruncie ustawy

~uzupełniane w drodze konkretyzacji na płaszczyźnie działań o charakterze dekoncentracji wewnętrznej – Wojewoda będzie dekoncentrował kompetencje na kierowników organów.

Funkcjonowanie URZĘDU będzie polegało na zapewnieniu obsługi:

merytorycznej – w ramach dekoncentracji odpowiednie komórki będą władne do podejmowania decyzji w imieniu Wojewody na podstawie upoważnienia

technicznej – gromadzenie różnego rodzaju danych, przygotowywaniu spraw do rozstrzygnięcia, prowadzenie działań organizatorskich;

administracyjnej – funkcjonowanie samego urzędu – trybem pracy, czasem, procedurą, zasadami obsługi petentów.

URZĄD jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania ORGANU. Podstawą tego działania jest ustawa.

ORGAN będzie miał wpływ na funkcjonowanie URZĘDU.

URZĄD zapewnia ciągłość działania administracji.

URZĘDY mają charakter wieloosobowy i jest złożony organizacyjnie.

Podobne prace

Do góry