Ocena brak

Urlopy bezpłatne i okolicznościowe

Autor /Achacy Dodano /05.12.2011

Urlopy bezpłatne

Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić urlopu bezpłatnego. Prawo do urlopu bezpłatnego jest prawem warunkowym, uzależnionym od woli pracodawcy. Cechą urlopu bezpłatnego jest jego nieodpłatność i fakultatywność. Pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego jeżeli uzna, że przyczyny, dla których pracownik występuje o urlop są uzasadnione, a udzielenie urlopu nie koliduje z jego interesami. Odmowa udzielenia urlopu nie stanowi podstawy żadnych roszczeń. Kodeks nie ogranicza długości urlopu bezpłatnego, jednakże jeżeli urlop ten ma trwać dłużej niż trzy miesiące, strony mogą przewidzieć możliwość wcześniejszego odwołania z urlopu z ważnych przyczyn.

Okres urlopu bezpłatnego nie jest wliczany do okresu pacy, od którego zależą prawa pracownicze, a w szczególności nie wlicza się do stażu pracy, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Urlop bezpłatny w wymiarze do jednego miesiąca nie wpływa na wymiar urlopu wypoczynkowego. Natomiast, jeżeli pracownik korzysta z urlopu bezpłatnego w wymiarze dłuższym niż jeden miesiąc, urlop wypoczynkowy ulega skróceniu o 1/12 część za każdy miesiąc urlopu bezpłatnego, nie więcej niż za dwanaście miesięcy. Za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie, pracodawca może udzielić urlopu bezpłatnego w celu wykonania pracy u innego pracodawcy, przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami. Okres tego urlopu wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Urlopy okolicznościowe.

Pod nazwą zwolnień od pracy występują w obowiązujących przepisach przerwy dzienne, tygodniowe lub dłuższe, oraz zwolnienia od pracy na część dnia roboczego, udzielane pracownikowi ze względu na szczególne okoliczności.

Ze względu na przeznaczenie zwolnienia te możemy podzielić:

1.urlopy szkoleniowe

2.zwolnienia udzielane w celu załatwienia spraw rodzinnych i osobistych

3.zwolnienia do wykonywania obowiązków obywatelskich lub społecznych oraz obowiązków związanych z wykonywaniem zajęć zawodowych

Pracownik zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia mimo nie świadczenia pracy za czas zwolnienia między innymi na: poszukiwanie pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę,

na wykonywanie zleconych przez lekarza badań lekarskich przeprowadzonych w związku z ciążą, na przeprowadzenie okresowych i kontrolnych badań lekarskich , za czas wykonywania zadań radnego, członka komisji, ławnika w sądzie. Prawo to przysługuje również pracownicy wychowującej co najmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat na okres dwóch dni w roku.

Wynagrodzenie przysługuje także za czas zwolnienia od pracy w przypadku:

-ślubu pracownika ( 2 dni )

-urodzenia dziecka ( 2 dni )

-ślubu dziecka ( 1 dzień )

-pogrzebu małżonka, dziecka, ojca lub matki ( 2 dni )

-zgonu i pogrzebu: siostry, brata, teściów, babki lub dziadka oraz innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika ( 1 dzień).

Przepisy prawa pracy stanowią, że za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownikowi wypłaca się wynagrodzenie w wysokości obliczonej jak za okres urlopu wypoczynkowego, bądź określają konkretną wysokość tego wynagrodzenia.

Podobne prace

Do góry