Ocena brak

Urlopy

Autor /Faust Dodano /07.12.2011

art. 152 - 175

- wypoczynkowe

- bezpłatne

Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych

- pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu

- pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu

- 14 dni powinna wynosić pierwsza część urlopu wraz z dniami wolnymi, a pozostałe dni w dowolnych terminach

- pracownik ma prawo do świadczenia urlopowego, np. "wczasy pod grusza"

- nie wolno urlopu dzielić na godziny

- pracownik uzyskuje prawo do urlopu po przepracowaniu 6 miesięcy u danego pracodawcy w wysokości połowy wymiaru urlopu, a wymiar ten wynosi: 18 dni po roku pracy,

20 dni po 6 latach pracy,

26 dni po 10 latach pracy

- do okresu zatrudnienia wlicza się:

- art. 154 :okresy poprzedniego zatrudnienia bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy

-art. 155: okresy nauki, ale nie podlegają one sumowaniu: zasadniczej szkoły lub równorzędnej zawodowej nie więcej niż 3 lata, średniej szkoły zawodowej nie więcej niż 5 lat, liceum ogólnokształcącego - 4 lata szkoły policealnej - 6 lat szkoły wyższej - 8 lat -do urlopu wlicza się tylko dni robocze: art. 154 & 2 - pracownika można odwołać z urlopu tylko z ważnych przyczyn, które były nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu i wówczas ma prawo do ponownego wykorzystania tego urlopu w pełnym przysługującym mu wymiarze oraz pracodawca jest zobowiązany pokryć mu koszty pozostające w bezpośrednim związku z odwołaniem.

- nowością w kodeksie jest tzw. zasada proporcjonalności urlopu, tzn. że pracodawca odpowiada tylko za tą część urlopu, która dotyczy zatrudnienia u niego przysługuje urlop proporcjonalnie do przepracowanego czasu (zasada ta jest niekorzystna dla osób przechodzących na emeryturę na początku roku, chyba że pracodawca udzieli urlopu w pełnym wymiarze)

- zaległy urlop musi wykorzystać pracownik do marca następnego roku kalendarzowego, a w razie kontroli, jeśli tego pracodawca nie przestrzegał, może zostać ukarany grzywną,

- jeżeli pracownik zachoruje w trakcie urlopu, to ulega on automatycznie przesunięciu o te dni niewykorzystane,

- pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy i uzyskał w ciągu tego roku prawo do urlopu w wyższym wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający,

- urlopy powinny być uzgadniane zgodnie z ich planem, który ustala pracodawca w uzgodnieniu z zakładowa organizacja związkowa, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i zapewnienie normalnego toku pracy - podaje się go do wiadomości pracowników

- na wniosek pracownicy można udzielić jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim

- pracownik może otrzymać ekwiwalent pieniężny w przypadkach niewykorzystania przysługującego mu urlopu:

- rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy

- powołania pracownika do służby wojskowej

-skierowania pracownika do pracy za granica.

Urlop szkolny na czas roku akademickiego lub szkolnego nie jest obligatoryjny i zależy od uznania pracodawcy.

Przejście na emeryturę nie stanowi przesłanki do wypowiedzenia urnowy o pracę.

Urlopy bezpłatne.

Art. 174 § 1: udzielany na pisemny wniosek pracownika § l: okres tego urlopu nie wlicza się do okresu zatrudnienia § 2: w przypadku urlopu dłuższego niż 3 miesiące strony mogą przewidzieć możliwość odwołania pracownika

Art. 174 : za pisemna zgoda pracownika, - pracodawca może udzielić jemu urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez czas uzgodniony pomiędzy pracodawcami i wówczas ten okres urlopu wlicza się do okresu zatrudnienia.

Urlopy wychowawcze.

pracodawca może udzielić taki urlop z podziałem go na 3 części i jest zobowiązany do zatrudnienia pracownika po tym urlopie na takim samym stanowisku lub innym, ale zgodnym z jego kwalifikacjami.

Podobne prace

Do góry