Ocena brak

Uprawnienia związków zawodowych w zakresie nadzoru nad warunkami pracy i w zakresie indywidualnych i zbiorowych sporów pracy

Autor /Achacy Dodano /06.12.2011

Ustawa o związkach zawodowych zawiera regulację dotyczącą ochrony pracowników, bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy.

Związki zawodowe sprawują kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy oraz uczestniczą w nadzorze nad przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Zadania te wykonują poprzez:

-kierowanie działalnością społecznej inspekcji pracy,

-uczestniczą w nadzorze nad działalnością Państwowej Inspekcji Pracy

-współdziałają z innymi organami sprawującymi nadzór nad przestrzeganiem przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

-zarządy zakładowych organizacji związkowych współpracują z kierownictwem zakładu przy ustalaniu zakładowych planów poprawy warunków pracy.

Znaczne uprawnienia przysługują związkom zawodowym w zakresie niesienia pomocy pracownikom dochodzącym swoich uprawnień przed organami rozstrzygającymi spory wynikające ze stosunku pracy. Pomocy takiej udzielają na wniosek pracownika, przedstawiciela związków zawodowych, pełnomocnika pracownika. W postępowaniu sądowym zw. zaw. Mogą z własnej inicjatywy występować z powództwem na rzecz pracownika z w sprawach o roszczenie alimentacyjne, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, mogą to być roszczenia dotyczące wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Przedmiotem sporu zbiorowego mogą być wyłącznie warunki pracy, płac lub świadczeń socjalnych. Spór może mieć zasięg zakładowy lub ponadzakładowy. Cechą sporu jest dobrowolność ich rozwiązania, zmierzająca do utrzymaniu spokoju społecznego. Spory zbiorowe rozpatrywane są w drodze rokowań, postępowania pojednawczego, i arbitrażowego.

Zgodnie z art.23 ust. l ustawy o związkach zawodowych, związki zawodowe sprawują kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy oraz uczestniczą, na zasadach określonych odrębnymi przepisami, w nadzorze nad przestrzeganiem przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Przepis ogranicza się do ogólnego stwierdzenia, że związkom zawodowym przysługują w wymienionym zakresie wspomniane uprawnienia kontrolne. W przypadku nadzoru nad przestrzeganiem przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy art. 29 ustawy o związkach zawodowych precyzuje, jakie działania może podjąć zakładowa organizacja związkowa w razie uzasadnionego podejrzenia, że w zakładzie pracy występuje zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników.

Odnośnie udziału zakładowej organizacji związkowej w nadzorze nad przestrzeganiem przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy należy nadmienić, że przewidują go odrębne niż ustawa o związkach zawodowych przepisy: ustawa o społecznej inspekcji pracy oraz ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy.

Omawiając uprawnienia związków zawodowych w zakresie indywidualnych i zbiorowych sporów pracy trzeba przede wszystkim wspomnieć o przytoczonych niżej przepisach.

Art. 4 ustawy o związkach zawodowych stanowi, że związki zawodowe reprezentują pracowników (i inne osoby uprawnione do zrzeszania się w związkach zawodowych), a także bronią ich godności, praw oraz interesów materialnych i moralnych, zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych.

W myśl art. 7 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych w sprawach indywidualnych stosunków pracy związki zawodowe reprezentują prawa i interesy swoich członków. Na wniosek pracownika niezrzeszonego związek zawodowy może podjąć się obrony jego praw i interesów wobec pracodawcy. Zgodnie z art. 465 § l ustawy Kodeks postępowania cywilnego w Sądzie „pełnomocnikiem pracownika lub ubezpieczonego może być również przedstawiciel związku zawodowego (...)".

Zgodnie z art. 7 ust. l ustawy o związkach zawodowych w zakresie praw i interesów zbiorowych związki zawodowe reprezentują wszystkich pracowników, niezależnie od ich przynależności związkowej. Nie jest dopuszczalne prowadzenie sporu zbiorowego w celu poparcia indywidualnych żądań pracowniczych, jeżeli ich rozstrzygnięcie jest możliwe w postępowaniu przed organem rozstrzygającym spory o roszczenia pracowników (np. Sądem Pracy) - art. 4 ust. l ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Podobne prace

Do góry