Ocena brak

Uprawnienia Prezesa RM w zakresie organizacji i funkcjonowania działów administracji rządowej

Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012

- organizacja prac rządowych - kontroluje i koordynuje pracę ministrów

- jest odpowiedzialny za proces tworzenia rządu i dokonywania w nim zmian, powołuje i odwołuje ministrów

- może wyznaczyć ministrowi zakres spraw, w których minister ten działa

- żądać informacji, dokumentów i sprawozdań okresowych od ministra, kierownika urzędu centralnego, wojewody i ma prawo wglądu

- zwoływać posiedzenia i im przewodniczyć

- przewodniczyć w każdym z komitetów. RM

- powołuje i odwołuje Pełnomocnika Rządu

- może tworzyć komitety do rozpatrywania określonej sprawy

- może tworzyć rady i zespoły jako organy pomocnicze lub opiniodawcze.

- przy Prezesie RM działa Rada Legislacyjna, powołuje ją Prezes RM

- odpowiedzialny za zakres zadań i personalny kształt ministerstw i innych organów centralnych

- kierowanie pracami terenowej administracji rządowej

Podobne prace

Do góry