Ocena brak

Uprawnienia pracownika zakładu pracy przejętego przez innego pracodawcę

Autor /Achacy Dodano /05.12.2011

Przez przejęcie zakładu pracy na innego pracodawcę rozumie się przejście zakładu pracy w sensie przedmiotowym. Przejście takie może nastąpić wskutek czynności prawnych lub w wyniku innych zdarzeń prawnych. Będzie to miało miejsce zarówno wskutek sprzedaży zakładu pracy lub jego części, przejęcia w dzierżawę, spadkobrania, jak i zmiany statusu prawnego dotychczasowego zakładu pracy. Przejmowanie zakładów pracy przez innych pracodawców zapewnia pracownikom trwałość ich dotychczasowego stosunku pracy.

Ustawodawca przejął bowiem konstrukcję automatycznego, z mocy prawa, zachowania przez pracowników przejmowanych zakładów pracy lub ich części, dotychczasowego ich statusu prawnego. Oznacza to zbędność wypowiadania przez nowego pracodawcę dotychczasowych umów o pracę, jak i zawarcia z pracownikami nowych umów. Wyjątek od tej zasady dotyczy jedynie pracowników, którzy świadczyli dotychczas pracę na innej podstawie niż umowa o pracę. Pracownikom tym, zachowując możliwość ich dalszego zatrudnienia, nowy pracodawca obowiązany jest zaproponować z dniem objęcia przez niego zakładu pracy, nowe warunki pracy i płacy, na których gotów jest kontynuować ich zatrudnienie. Warunki te mogą oni przyjąć albo odrzucić w terminie wskazanym przez pracodawcę.

Przyjęcie zaproponowanych warunków powoduje przekształcenie ich dotychczasowego stosunku pracy na stosunek nowy, wynikający z umowy o pracę. Zachowanie przez pracowników przejmowanego zakładu pracy dotychczasowego stosunku pracy oznacza zachowanie zarówno dotychczasowego rodzaju ich pracy i płacy. Innymi słowy, zachowują oni to wszystko, co wynika z treści ich umowy o pracę. Jeżeli jednak pracownikowi nie odpowiada zatrudnienie u nowego pracodawcy, może on w ciągu miesiąca od uzyskania wiadomości o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę rozwiązać stosunek pracy za siedmiodniowym uprzedzeniem.

Dotyczy to rozwiązania każdej umowy o pracę, zarówno na czas nie określony, zawartej na okres próby, czas określony lub czas wykonania określonej pracy. O przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę i wynikających skutkach pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracownika na piśmie, w terminie poprzedzającym dokonanie tych zmian.

Podobne prace

Do góry