Ocena brak

Uprawnienia kontrolne i pokontrolne NIK

Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011

Zakres kontrolnych kompetencji NIK obejmuje całokształt działalności finansowej, gospodarczej i organizacyjno-administracyjnej.

W ramach sprawowanych kontroli pracownicy NIK maja prawo swobodnego wstępu do obiektów i pomieszczeń jednostek kontrolowanych, wglądu do wszelkich dokumentów, przeprowadzania oględzin, wzywania i przesłuchiwania świadków, żądania wyjaśnień, a kierownicy jednostek podlegających kontroli maja obowiązek zapewnić im należyta pomoc.

Wyniki kontroli są ujmowane w protokole kontroli.

Ani kontrolerzy, ani organy NIK nie mogą podejmować decyzji dotyczących działalności jednostki kontrolowanej. Jednostce kontrolowanej zostaje przekazane tzw. wystąpienie pokontrolne, zawierające oceny kontrolowanej działalności , a w razie stwierdzenia nieprawidłowości także uwagi i wnioski w sprawie ich usunięcia.

Podobne prace

Do góry