Ocena brak

Upadłość i likwidacja przedsiębiorstwa

Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011

 

Główne przyczyny upadłości: niegospodarność – nie potrafi poradzić sobie z wymogami gospodarności, marnotrawi środki; niedostatek przedsiębiorczości – za mało ruchliwy na rynku; za wielki ryzykant.

W wyniku tego występują w przedsiębiorstwach różne stany krytyczne, wówczas należy: możliwie szybko podjąć różne postępowania naprawcze; starać się szukać wsparcia w innym podmiocie, czyli chodzi o fuzję - połączenie z silniejszym podmiotem; patrzeć która część przedsiębiorstwa jest "chora" tą sprzedać, a która jest "zdrowa" tą zachować; zlikwidować przedsiębiorstwo.

Te działania nie dopuszczają do upadłości przedsiębiorstwa. Gdy nie są skuteczne wówczas następuje upadłość przedsiębiorstwa. Postępowanie naprawcze trzeba wszczynać gdy są objawy zagrożenia normalnego funkcjonowania firmy, są to np.: bank odmawia kredytowania; wyniki przedsiębiorstwa są coraz gorsze; produkujemy towary nie mogące znaleźć nabywców – trudności na rynku; coraz mniej chętnych do nabycia wytwarzanych wyrobów co oznacza, że osiągnęły one stan śmierci ekonomicznej.

W ramach działań naprawczych można wówczas: dokonać rewizji asortymentu - zmienić strukturę produkowanych produktów; starać się poprawić jakość produktów; zintensyfikować działania marketingowe; przyspieszyć wdrożenie nowej techniki; lepiej gospodarować zapasami – zwrócenie uwagi na ruch towarów od przedsiębiorców do odbiorców.

Postępowanie naprawcze musi nastąpić, gdy przedsiębiorstwo nie płaci obligatoryjnej dywidendy. Gdy już to odnotowano to zarządza się je organ założycielski. W przedsiębiorstwie ustanawia się zarząd komisaryczny.

W gospodarce rynkowej nie ma prawnej możliwości bezpośredniego zasilania przedsiębiorstwa w formie dotacji przedmiotowych lub podmiotowych ani możliwości udzielenia ulg podatkowych czy przejęcia przez państwo długów przedsiębiorstwa.

Państwo może natomiast zachęcić podmioty systemu bankowo-finansowego państwa do udzielenia gwarancji kredytowych czy restrukturyzacji zadłużenia.

Likwidację przedsiębiorstwa inicjuje przedsiębiorca. Przedsiębiorstwo państwowe w Polsce likwidowane jest gdy: ponosi straty lub uzyskuje zbyt niskie zyski i nie jest w stanie zapłacić obligatoryjnych dywidend; ma sądowy lub administracyjny zakaz prowadzenia działalności w danej dziedzinie i nie chce podjąć działalności w dziedzinie innej; wniosek taki sformułuje zarząd komisaryczny przedsiębiorstwa; przekroczony zostanie pułap 50% wartości swego majątku w obligacjach lub w udziałach majątku spółki oddanego do dyspozycji innym przedsiębiorstwom.

Likwidacja jest rozpoczynana na wniosek rady pracowniczej lub z własnej inicjatywy organu założycielskiego. Projekt likwidacji – związki zawodowe i samorząd pracowników.

Ogłoszenia upadłości może żądać każdy z wierzycieli, wniosek taki powinien wpłynąć do sądu jeżeli podmiot nie spłaca długów co jest wystarczające do ogłoszenia osoby fizycznej. W przypadku osobowości prawnej wniosek może wpłynąć wtedy gdy wartość majątku jest mniejsza od wartości zadłużenia.

Zamiast postępowania upadłościowego podejmuje się postępowanie ugodowe, musi zgłosić samo przedsiębiorstwo i musi przebiegać przed sądem. Treścią układu jest stopień i sposób zaspokojenia wierzytelności, trzeba zapłacić podatek należny i odsetki za zwłokę, opłacić należności związane z tytułem umowy o pracę, ubezpieczenia społecznego, rent i alimentów, opłacić należności gwarantowane zastawem lub hipoteką. Układ jest przyjmowany większością głosów tych wierzycieli, którzy mają w przedsiębiorstwie 2/3 ogólnej sumy wierzytelności.

Postępowanie ugodowe ma te same zadania co układowe z tą różnicą, że może się ono odbywać bez udziału sądu. Proces postępowania ugodowego i skutki obsługuje ten bank, którego należności stanowią co najmniej 10% ogólnej kwoty zobowiązań dłużnika. W ramach ugody przedsiębiorstwo może np. uzyskać odroczenie płatności na określony czas, dogodniejsze rozłożenie w czasie spłaty odsetek i rat kapitału, umorzenie części wierzytelności, zamianę wierzytelności na określoną ilość akcji czy udziałów w przedsiębiorstwie, zgodę na nowy kredyt itp. Nad ugodą i wypełnieniem jej treści czuwa rada wierzycieli. ugoda może być zawarta jeżeli przystaje na nią dłużnik i wierzyciele mający więcej niż 50% wierzytelności.

Jeżeli przedsiębiorstwo ogłasza upadłość to czynność upłynnienia jego majątku i zaspokojenia wierzytelności przejmuje syndyk pod nadzorem sędziego - komisarza. wierzytelności są zaspokajane proporcjonalnie do ich wartości.

Większość przedsiębiorców woli likwidację bo mogą coś z przedsiębiorstwa uratować ponieważ sam przedsiębiorca upłynnia majątek i zaspokaja wierzytelności, a w przypadku upadłości przedsiębiorca jest całkowicie odsunięty od przedsiębiorstwa. W przypadku upadłości, ugody i układu przedsiębiorca jest jedynie izolowany.

 

Podobne prace

Do góry