Ocena brak

Uniwersytet – od średniowiecza do nowoczesności

Autor /Kacper Dodano /03.06.2011

Korzenie :

XI -XIII w pierwsze tłumaczenia tekstów grecko-arabskich ( zwłaszcza techniczno-naukowe), wraz z komentarzem i uzupełnieniem, spory wpływ dzieł Arystotelesa, stabilizacja sytuacji w Europie- stabilność feudalizmu, rozwój gospodarczy (nowości techniczne w rolnictwie), rozwój urbanizacji, podniesienie poczucia bezpieczeństwa i ogólny dobrobyt (rozwinięcie handlu i rzemiosła na poziomie starożytnego Rzymu, pojawienie się pieniądza), rozwój instytucji cechowej i wytworzenie relacji mistrzuczeń, co było wzorem dla uniwersytetów.

Przywileje dla studentów / wykładowców ( dużo łagodniejsze sądy kościelne, możliwość zawieszenia wykładów a także opuszczenia miasta w razie pogwałcenia praw uniwersytetu ( zwłaszcza ekonomicznych)),

Przed 1200 rokiem tylko Bolonia ( wzór dla Płd. Europ.) Paryż Oksford (wzór dla Płn. Europy)- uczelnie międzynarodowe

Ok. 1500 okrzepnięcie uniwersytetu jako instytucji, 4 przedmioty główne ( lub mniej):

Dwa główne stopnie zależne od stażu naukowego:

Bakałarz ( 3-4 lata) -> Magister 5-6 lat potem dalsze kształcenie już własnych studentów, warunki przyjęcia na uniwersytet: 14-15 lat, przysięga rektorowi, znalezienie „mistrza” prowadzącego.

Program:

Celem było wykształcenie konkretnych zawodów dla ludzi ( sztuki wyzwolone podstawą dla kadr naukowych, a kto nie ukończył studiów ten pracował w administracji)

W programie nacisk na „etos nauki” –nauka dla nauki, bez praktycznego wykorzystania.

Sztuki wyzwolone dawały ogólny pogląd na świat, były podstawą dla nauki ale np. św. Augustyn chciał odebrać „poganom” naukę i doprowadzić do oderwania jej od rzeczywistości – nauka została „spowolniona” ale dopiero w XVI /XVII wieku.

XV w upadek nauki arabskiej i wzrost europejskiej,

Średniowieczny uniwersytet stworzył podstawy do nauki nowożytnej, nastąpiło ukształtowanie samej instytucji uniwersytetu a także rozwinięcie i zaadaptowanie nauki grecko-arabskiej na grunt Europejski ( podstawy dla Kopernika, Galileusz czy Keplera).

Przyroda stała się podstawą dla wszystkich nauk, podział nauk na poszczególne dziedziny miał miejsce dopiero w XIX wieku, pod koniec średniowiecza zaczęto tworzyć podstawy definicji, początki kształtowania języka nauki. Jan Buridan – stworzył podstawy dowodzenia istnienia jakiejś rzeczy, wychodząc w rozumowaniu od przesłanek hipotetycznych, wykazał związki między poszczególnymi działami nauki.

Pod koniec średniowiecza zaczęto tworzyć nowy model badania naukowego : wolne badania naukowe, podział pomiędzy naukę a teologię, a także między filozofów przyrody a naukowców, „autorytet nie jest wystarczającą rękojmią, należy samemu badać.

Ockham XIV w– teologia swoje a filozofia swoje i każdy ma prawo do swoich wniosków

W czasie reformacji odrzucenie scholastyki dopiero w XX w odrodzenie średniowiecza w mentalności ludzkiej

Do góry