Ocena brak

Unifikacja i kodyfikacja

Autor /Oswaldooo Dodano /01.12.2011

Proces unifikacji Polskiego prawa cywilnego został zakończony 1 stycznia 1947 data ta oznacza koniec dzielnicowego zróżnicowania polskiego prawa cywilnego gdyż w dniu tym weszły ostatnie akty unifikacyjne.

Kodyfikacja prawa jest zabiegiem legislacyjnym dalej idącym niż unifikacja, dokonywana przy pomocy aktów prawnych odrębnych dla poszczególnych działów danej gałęzi systemu prawa. Cechą znamionującą ten etap rozwoju prawa jest wydanie aktów prawnych w postaci kodeksów.

Kodeks w hierarchii źródeł prawa zajmuje pozycję równorzędnych wobec innych ustaw zwykłych. To taki akt prawny który obejmuje trzon unormowań z zakresu całej odrębnej gałęzi prawa lub jakiegoś działu danej gałęzi prawa przy czym unormowania zawarte w kodeksie, usystematyzowane według pewnych ogólnych założeń oparte są na pewnych wspólnych zasadach przewodnich. Zwykle mianem kodeksu ustawodawca określa taki akt prawny, który zawiera wyodrębnioną w nim „część ogólną”, zawierającą unormowania wspólne dla regulacji zawartych w pozostałych częściach kodeksu. Zdarza się jednak, że akt prawny nazywany kodeksem nie zawiera części ogólnej (np. Polski kodeks rodzinny i opiekuńczy 1964 r. ) pozostając kodyfikacją „niesamodzielną”.

Kodeks cywilny i ustawa zawierająca przepisy wprowadzające uchwalone zostały 23. 04. 1964

= Poważniejsza nowelizacja kodeksu przeprowadzona została w 1990 roku.

Podobne prace

Do góry