Ocena brak

Unieważnienie małżeństwa

Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011

Zawarcie małżeństwa z uchybieniami prawnymi mogą stanowić podstawę do unieważnienia małżeństwa.

Te uchybienia to:

1. wystąpienie tzw. przeszkód małżeńskich (pyt. 5),

2. wady składanych przez nupturientów oświadczeń woli (art. 15),

3. wady pełnomocnictwa do zawarcia małżeństwa (art. 16).

Zawarcie małżeństwa mimo istnienia któregokolwiek spośród wskazanych uchybień może doprowadzić do unieważnienia zawartego małżeństwa.

W postępowaniu w sprawach o unieważnienie małżeństwa właściwym miejscowo jest sąd okręgowy miejsca zamieszkania małżonków.

Z powództwem o unieważnienie małżeństwa może wystąpić oprócz osób wskazanych w art. 10-16 kro (polecam te przepisy) także prokurator.

Orzekając unieważnienie małżeństwa sąd orzeka także, czy i który z małżonków zawarł małżeństwo w złej wierze (w złej wierze jest małżonek, który w chwili zawarcia małżeństwa wiedział o okoliczności stanowiącej podstawę jego unieważnienia).

Nie można unieważnić małżeństwa po jego ustaniu za wyjątkiem przeszkody bigamii i pokrewieństwa.

Orzeczenie o unieważnieniu małżeństwa ma charakter deklaratoryjny tzn. wywołuje skutek od daty jego zawarcia. Natomiast w odniesieniu do konsekwencji orzeczenia unieważnienia małżeństwa w zakresie stosunku do wspólnych dzieci oraz w zakresie stosunków majątkowych między małżonkami stosuje się odpowiednio przepisy o rozwodzie (art. 21 kro).

Podobne prace

Do góry