Ocena brak

Unia Gospodarcza i Walutowa - Plan Wernera

Autor /michol Dodano /22.07.2011

Pod koniec lat 60. okazało się, że istnieje bardzo duża zależność między stabilnością walut i polityką gospodarczą. Stąd na szczycie w Hadze w 1969 roku postanowiono o stopniowej realuzacji unii gospodarczo walutowej. Plan wypracował Pierre Werner (premier Luksemburga). Zgodnie z jego założeniami państwa członkowskie miały zapewnić całkowitą i nieodwracalną wymienialność swoich walut z wyłączeniem wahań kursów i z zachowaniem stałych parytetów bądź doprowadzić do wprowadzenia wspólnej waluty. Kreowanie pieniądza, polityka pieniężna i kredytowa miały być sterowane centralnie, a kompetencja w zakresie polityki walutowej wobec państw trzecich miała zostać przekazana Wspólnocie.

Polityka budżetowa, odgrywająca duże znaczenie dla ogólnego rozwoju gospodarczego, miała pozostać we właściwości państw członkowskich, które powinny wszakże stosować się do dyrektyw wspólnotowych w tym zakresie. Mimo, że plan został przyjęty pozytywnie (poza Francją), jego realizacja nie powiodła się. Wynikało to z tego, że państwa członkowskie obstawały przy realizacji samodzielnej polityki gospodarczej, co było spowodowane nasilającymi się trudnościami ekonomicznymi.

Podobne prace

Do góry