Ocena brak

Unia Gospodarcza i Walutowa - Kryteria konwergencji

Autor /michol Dodano /22.07.2011

Aby przejść do trzeciego etapu budowy unii gospodarczo-walutowej, każde państwo UE musi spełnić pięć kryteriów konwergencji. Kryteria te to:

  • stabilność cen: stopa inflacji nie może przekroczyć 1,5% średniej stopy inflacji trzech państw członkowskich z najniższą inflacją;

  • stopy procentowe: stopa oprocentowania długoterminowego nie może różnić się o więcej niż 2% od średniej stopy oprocentowania trzech państw, w których jest ona najniższa;

  • deficyt: deficyt budżetowy w poszczególnych krajach nie może przekraczać 3% PKB;

  • dług publiczny: nie może przekroczyć 60% PKB;

  • stabilność kursów wymiany: przez ostatnie dwa lata przed przystąpieniem do unii walutowej kursy wymiany muszą mieścić się w określonym marginesie wahań (czyli uczestnictwo w Exchange Rate Mechanizm II – ERM II – standardowe pasmo wahań do kursu referencyjnego czyli kursu danej waluty do euro ustalonego wspólnie przez właściwego ministra kraju trzeciego etapu Unii Gospodarczo Walutowej oraz przedstawicieli Europejskiego Banku Centralnego, wynosi +/- 15 % i w jego ramach nie jest wymagana stabilizująca interwencja na rynkach walutowych).

Podobne prace

Do góry