Ocena brak

Unia Gospodarcza i Walutowa: Instytucje działające w ramach Unii Gospodarczej i Walutowej - Europejski Bank Centralny (EBC)

Autor /michol Dodano /22.07.2011

Utworzony w 1998 na bazie Europejskiego Instytutu Monetarnego. Jest organem doradczym w zakresie UGiW. Jego organami są:

- Rada Zarządzająca – podejmuje w imieniu EBC akty prawne wydawane przez ten organ, uchwala wytyczne i podejmuje decyzje niezbędne do wykonywania zadań EBC, określa politykę pieniężną WE, w tym podejmuje decyzje dot. zasadniczych stóp procentowych i uzycia rezerw ESBC. Rada składa się z członków Zarządu EBC i prezesów krajowych banków centralnych krajów uczestniczących w UGiW.

- Zarząd EBC- składa się z prezesa, wiceprezesa i 4 innych członków (autorytety w dziedzinie pieniądza i bankowości). Realizuje politykę pieniężną zgodnie z wytycznymi Rady Zarządzającej.

- Rada Ogólna EBC – tworzą ją prezes i wiceprezes EBC oraz prezesi narodowych banków centralnych wszystkich państw UE. Ma uprawnienia konsultacyjne.

EBC ma wyłączne prawo do upoważnienia do emisji banknotów we Wspólnocie. Jest niezależny w wykonywaniu swoich zadań, nie przyjmuje zatem żadnych instrukcji ani od rządów ani od banków centralnych.Do realizacji swoich zadań EBC może uchwalać rozporządzenia i decyzje (wiążące) oraz wydawać zalecenia i opinie (niewiążące).

Podobne prace

Do góry