Ocena brak

Unia Gospodarcza i Walutowa – charakterystyka ogólna

Autor /MaksymxD Dodano /02.02.2012

 

Podstawą prawną funkcjonowania UGiP. Są przepisy zawarte w TWE w brzmieniu ustalonym Traktatem z Maastricht. Ogólna definicja UGiP. Zawarta jest w art.14 TWE. Zgodnie z tą definicją realizacja UGiP. Obejmuje dwa obszary działań państwa członkowskich i Wspólnoty:

  1. prowadzenie polityki gospodarczej opartej na ścisłej koordynacji polityk gospodarczych państw członkowskich na rynku wewnętrznym i określeniu wspólnych celów w zgodzie z zasadą gospodarki wolnorynkowej i wolnej konkurencji

  2. nieodwołalne ustalenie kursów wymiany walut mające na celu wprowadzenie wspólnej waluty – euro , zdefiniowanie oraz prowadzenie jednolitej polityki walutowej i polityki kursów wymiany walut, których głównym celem jest utrzymanie stabilności cen oraz wspieranie polityki gospodarczej państw członkowskich , zgodnie z zasadą gospodarki wolnorynkowej i wolnej konkurencji.

Traktat z Maastricht określił ścisły harmonogram wprowadzenia UGiP.. Zgodnie z nim unia walutowa miała być wprowadzona w trzech etapach:

a) pierwszy etap rozpoczął się 01.07.1990 a zakończył się 31.12.1993 zakończono budowę wspólnego rynku, a przede wszystkim zlikwidowano przeszkody w swobodnym przepływie kapitału

b) drugi etap rozpoczął się 01.01.1994 i trwał do 31.12.1998 powołano Europejski Instytut Walutowy, nastąpiła kwalifikacja państwa członkowskich do udziału w ostatnim stadium realizacji Egip.

c) trzeci etap rozpoczął się 01.01.1999 i trwał do 30.06.2002

- faza A trwała od 01.01.1999 do 31.12.2001 wprowadzono jednolitą walutę w obrocie bezgotówkowym

- faza B trwała od 01.01.2002 do 30.06.2002 wprowadzenie znaków pieniężnych denominowanych w euro, na państwa członkowskie nałożono obowiązek ich wycofania walut krajowych najpóźniej do 30.06.2002

- faza C rozpoczęła się 01.07.2002 i trwa nadal, od tego dnia w 12 państwach członkowskich uczestniczących w trzecim etapie UGiP funkcjonuje euro

RUE na podstawie wskaźników ekonomicznych i prawnych w składzie głów państw i szefów rządów dokonała kwalifikacji państw członkowskich do udziału w trzecim etapie UGiP. Owe wskaźniki nazywają się kryteriami konwergencji i są następujące:

  • stabilność cenowa( inflacja nie może przekraczać więcej niż o 1,5% średniej ustalonej dla 3 państwa członkowskich o najniższym poziomie inflacji)

  • stabilność walutowa

  • stabilność stóp procentowych( w odniesieniu do średniej dla 3 państw członkowskich o najniższych długoterminowych stopach procentowych nie mogą być wyższe o więcej niż2%)

  • deficyt budżetowy( stosunek rzeczywistego deficytu budżetowego do produktu krajowego brutto nie przekracza 3%)

  • dług publiczny(stosunek długu publicznego i produktu krajowego brutto nie przekracza 60%)

Do góry