Ocena brak

Unia Europejska – traktat z Maastricht i jego znaczenie

Autor /Arnold Dodano /25.07.2011

Traktat o Unii Europejskiej podpisano 7 lutego 1992 r. w Maastricht. W życie wszedł 1 listopada 1993 r. zwolennicy Traktatu uważali, iż był on koniecznym etapem przemiany i dalszego rozwoju Wspólnot Europejskich. Traktat potwierdza gospodarczą, polityczną i socjalną równość wszystkich państw członkowskich, kładąc duży nacisk na kształtowanie systemu wzajemnej pomocy. Poczynania Wspólnoty w polityce zagranicznej i w stwarzaniu wspólnego bezpieczeństwa (przez zastąpienie Europejskiej Współpracy Politycznej systemem Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa) otrzymały osobowość prawną.

Traktat jest też pierwszym krokiem na rzecz budowania wewnętrznego bezpieczeństwa Wspólnot Europejskich. Do tzw. spraw wspólnego interesu zaliczono: politykę azylową i imigracyjną, kontrolę zewnętrznych granic Wspólnot, zwalczanie międzynarodowej przestępczości, zwalczanie narkomanii i handlu narkotykami, współpracę w sprawach karnych i cywilnych. Dla realizacji tych celów zakłada się ścisłą współpracę władz policyjnych i celnych państw członkowskich. Powołano już EUROPOL – Stanowisko Koordynacji Policji. Traktat przynosi nowe prawa dla obywateli Wspólnot (wspólne europejskie prawo w wyborach komunalnych, wspólne prawo wyborcze do Parlamentu Europejskiego, wspólne prawo petycji do tego Parlamentu). Wzmacnia on też prawa obywateli do: powszechnego i zawodowego kształcenia, ochrony pracy i zdrowia, ochrony konsumenta. Traktat z Maastricht zmniejsza poza tym deficyt demokratyczny we Wspólnotach Europejskich.

Wzmocnione zostały prawa Parlamentu Europejskiego. Utworzono Komisję Pośrednictwa między Radą Ministrów a Parlamentem. Powołano Komitet Regionów zapewniając większy wpływ regionalnym i lokalnym gremiom na decyzje Wspólnot. Traktat uznaje i popiera europejskie uzgodnienia taryfowe. Zakłada, że związki pracodawców i związki zawodowe będą miały wpływ na rozwiązywanie problemów socjalnych i pracowniczych. Traktat o UE zakłada silną wspólną walutę – ECU, wyrażającą się w utworzeniu najpóźniej do 1 stycznia 1999 r. Europejskiej Unii Walutowej.

Do góry