Ocena brak

UNIA EUROPEJSKA - Stowarzyszenie

Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011

Oficjalne rokowania rozpoczęto 22.12.1990 roku a ich efektem było podpisanie 16 grudnia 1991 roku Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie miedzy Rzeczpospolita Polska a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi. Równocześnie umowy takie były negocjowane i podpisane przez WE z Czechosłowacja i Węgrami. Jednocześnie podpisana została Umowa Przejściowa, która weszła w życie 1 marca 1992 roku, co pozwoliło na wcześniejsze wdrożenie niektórych postanowień Układu Europejskiego, przede wszystkim dotyczących handlu, przed wejściem w życie całego Układu.

Układ Europejski z Polska wszedł w życie 1 lutego 1994 roku, w dwa miesiące po wejściu w życie Traktatu z Maastricht o Unii Europejskiej. Powołano Rade Stowarzyszenia RP - UE, której zadaniem jest nadzór nad realizacja Układu. Rada odbyła już trzy spotkania: pierwsze 7.03.1994r., drugie 17.07.95r, trzecie 16.07.96. Organem wykonawczym Rady jest Komitet Stowarzyszenia. Komitet odbył dwa posiedzenia w 1994 roku i po jednym w 1995 i 1996 roku. Działania Komitetu wspierane są przez 10 Podkomitetów i 3 Grupy Robocze, które zajmują się implementacja Układu w poszczególnych sektorach gospodarki. Forum dla kontaktów Parlamentu RP i Parlamentu Europejskiego jest Parlamentarny Komitet Stowarzyszenia (Parlamentarna Komisja Wspólna).

Wkrótce po wejściu w życie Układu Europejskiego, Rząd RP złożył 8.04.1994 roku formalny wniosek o członkostwo Polski w Unii Europejskiej.

Podobne prace

Do góry