Ocena brak

Umowa sprzedaży

Autor /patrycja Dodano /28.03.2011

 

Umowa sprzedaży uregulowana została w art. 535 i n. KC, jako umowa obligacyjna.

Sprzedaż – sprzedawca zobowiązuje się wobec kupującego do przeniesienia własności rzeczy

i wydania jej kupującemu, a kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę. Są to elementy

przedmiotowo istotne (essentialia negotii). Z umowy tej wynika, że jest to umowa:

- dwustronnie zobowiązująca

- wzajemna

- odpłatna

- konsensualna

>> Zobowiązująco- rozporządzający charakter tej umowy:

- art. 155 KC – jeżeli jakaś umowa zobowiązuje do przeniesienia prawa własności, to

umowa ta przenosi to prawo własności (chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej,

albo że strony inaczej postanowiły), ale dotyczy to tylko rzeczy oznaczonych co do

tożsamości

- w przypadku rzeczy oznaczonych co do gatunku wymaga wydania rzeczy/

przeniesienia posiadania, aby być właścicielem rzeczy

- umowa sprzedaży zawsze jest umową zobowiązującą, ale w niektórych przypadkach

również rozporządzającą

>> Powszechny charakter tej umowy:

- każdy może ją zawrzeć

- wyjątki:

o kiedy na handel potrzebne jest zezwolenie, no sprzedaż broni

o kiedy umowa dotyczy cudzoziemców, np. sprzedaż ziemi

>> Podmiotem sprzedaży mogą być też prawa zbywalne, np. prawa autorskie (art. 555 KC)

>> Prawa i obowiązki stron:

- wydanie rzeczy

- przeniesienie własności

- zapłata

- odebranie rzeczy

>>Forma umowy:

- zawierana w dowolnej formie

- w pewnych przypadkach wymaga formy szczególnej – art. 158 KC, umowa dotycząca

przeniesienia prawa własności nieruchomości powinna być sporządzona w formie aktu

notarialnego

- art. 75 KC – dla celów dowodowych wymaga formy pisemnej zwykłej;

o minimum treściowe – jest to porozumienie stron dotyczące określenia

przedmiotu sprzedaży i ceny. Jeżeli chodzi o cenę, to art. 536 KC nie wymaga

podanie dokładnie ceny liczbowo, wystarczy że strony wskażą podstawę do

ustalenia ceny

>> Wykonanie umowy

Terminy zawite

Zobowiązania - część ogólna (strony 1-25), część szczegółowa (strony 26-32)

a. wydanie rzeczy:

rzecz musi być oznaczona w umowie, a sprzedawca powinien wydać rzecz

zgodnie z treścią umowy

termin i miejsce wydania rzeczy z reguły określa umowa strona

powinno nastąpić wraz z dokumentami związanymi z rzeczą (np. instrukcja)

obowiązek sprzedawcy do należytego opakowania i zabezpieczenia

koszty wydania rzeczy (zmierzenia, zważenia, opakowania) obciążają

sprzedawcę

Tak długo jak mamy do czynienia z wydaniem towaru, to odpowiedzialność i

koszty leżą po stronie sprzedawcy.

b. odebranie rzeczy – to jest fizyczne wyjęcie spod władztwa sprzedawcy. W momencie

odebrania towaru odpowiedzialność i koszty przechodzą na stronę kupującego.

Podobne prace

Do góry