Ocena brak

Umowa spółek handlowych

Autor /Cyryl555 Dodano /25.12.2011

Regulowane przepisami kodeksu handlowego. zalicza się do nich: jawną, komandytową, z o.o. powstają w drodze umowy.

Procedura zawierania umów. W obowiązujących przepisach KC wydzielono 3 główne sposoby zawierania umów:

  1. poprzez złożenie oferty,

  2. w drodze przetargu,

  3. poprzez rokowania.

Ad a). Ofertowe zawarcie umowy.

Oferta polega na złożeniu oświadczenia drugiej stronie o zamiarze zawarcia umowy. W ofercie należy ponadto określić istotne postanowienia i oznaczyć termin, w ciągu którego oczekiwać będziemy odpowiedzi.

Ad b). Zawarcie umowy w drodze przetargu.

Generalnie kodeks cywilny dopuszcza dwie formy przetargu: ustny i pisemny.

  • Przetarg ustny – oferta złożona w toku przetargu ustnego przestaje wiązać gdy inny licytant złoży ofertę korzystniejszą albo przetarg zostanie zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert, chyba że w warunkach przetargu zastrzeżono inaczej. Chwilę zawarcia umowy przetargu ustnego jest wybranie najkorzystniejszej oferty.

  • Przetarg pisemny – oferta złożona w toku przetargu pisemnego przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta lub gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert, chyba że w warunkach przetargu zastrzeżono inaczej.

Ogłaszający przetarg ma obowiązek powiadomić niezwłocznie uczestników przetargu o jego wynikach lub zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru. Powiadomienie wymaga pisma lub ogłoszenia w taki sposób, w jaki nastąpiło ogłoszenie przetargu.

Ad c). Umowa zawierana poprzez rokowania.

Umowa zawierana jest przede wszystkim w trybie ofertowym. W praktyce dochodzi do zawarcia umów również drogą rokowań. Tak zwany rokowaniowy tryb zawarcia umowy. Celem rokowań jest wzajemne oddziaływania jednej strony na drugą dla ustalenia każdego elementu umowy.

Podobne prace

Do góry