Ocena brak

Umowa spółek handlowych

Autor /Cyryl555 Dodano /25.12.2011

Regulowane przepisami kodeksu handlowego. zalicza się do nich: jawną, komandytową, z o.o. powstają w drodze umowy.

Procedura zawierania umów. W obowiązujących przepisach KC wydzielono 3 główne sposoby zawierania umów:

  1. poprzez złożenie oferty,

  2. w drodze przetargu,

  3. poprzez rokowania.

Ad a). Ofertowe zawarcie umowy.

Oferta polega na złożeniu oświadczenia drugiej stronie o zamiarze zawarcia umowy. W ofercie należy ponadto określić istotne postanowienia i oznaczyć termin, w ciągu którego oczekiwać będziemy odpowiedzi.

Ad b). Zawarcie umowy w drodze przetargu.

Generalnie kodeks cywilny dopuszcza dwie formy przetargu: ustny i pisemny.

  • Przetarg ustny – oferta złożona w toku przetargu ustnego przestaje wiązać gdy inny licytant złoży ofertę korzystniejszą albo przetarg zostanie zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert, chyba że w warunkach przetargu zastrzeżono inaczej. Chwilę zawarcia umowy przetargu ustnego jest wybranie najkorzystniejszej oferty.

  • Przetarg pisemny – oferta złożona w toku przetargu pisemnego przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta lub gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert, chyba że w warunkach przetargu zastrzeżono inaczej.

Ogłaszający przetarg ma obowiązek powiadomić niezwłocznie uczestników przetargu o jego wynikach lub zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru. Powiadomienie wymaga pisma lub ogłoszenia w taki sposób, w jaki nastąpiło ogłoszenie przetargu.

Ad c). Umowa zawierana poprzez rokowania.

Umowa zawierana jest przede wszystkim w trybie ofertowym. W praktyce dochodzi do zawarcia umów również drogą rokowań. Tak zwany rokowaniowy tryb zawarcia umowy. Celem rokowań jest wzajemne oddziaływania jednej strony na drugą dla ustalenia każdego elementu umowy.

Do góry