Ocena brak

Umowa rachunku bankowego – postanowienia istotne i forma

Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011

Umowa rachunku bankowego następuje na podstawie umowy zawieranej między bankiem a klientem.

Umowa rachunku bankowego jest umową nazwaną kodeksu cywilnego (art. 725-733).

Przez umowę rachunku bankowego bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku do przechowywania jego środków pieniężnych oraz do przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych.

Umowa rachunku bankowego wymaga zachowania formy pisemnej, dla celów dowodowych.

Umowa rachunku bankowego powinna określać w szczególności:

 • strony umowy

 • rodzaj otwieranego rachunku

 • walutę, w jakiej rachunek jest prowadzony

 • czas, na jaki rachunek został otwarty

 • wysokość oprocentowania i warunki jego zmiany

 • sposób dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku

 • termin wypłaty lub kapitalizacji odsetek

 • terminy realizacji zleceń posiadacza rachunku

 • zakres odpowiedzialności banku za terminowe i prawidłowe prowadzenie rozliczeń pieniężnych oraz wysokość odszkodowania za przekroczenie terminu realizacji dyspozycji posiadacza rachunku

 • tryb i warunki dokonywania zmian umowy

 • sposób i termin wypowiedzenia lub rozwiązania umowy rachunku

 • zasady rozwiązywania umowy w razie niedokonywania na rachunku żadnych obrotów.

W umowie rachunku bankowego określa się ponadto wysokość prowizji i opłat za czynności związane z prowadzeniem rachunku i warunki ich zmiany.

Do góry