Ocena brak

Umowa poręczenia

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.05.2011

Charakterystyka

Poręczenie - jest to umowa między poręczycielem a wierzycielem, w której poręczyciel zobowiązuje się do wykonania zobowiązań dłużnika w przypadku gdyby dłużnik sam zobowiązania nie dotrzymał. Cała umowa poręczenia nie musi być zawarta w szczególnej formie, natomiast oświadczenie poręczyciela powinno być złożone pod rygorem nieważności na piśmie . ( J. Olszewski 2007, s. 425). Poręczenie w swej treści dotyczy długu, który już istnieje, albo równocześnie powstaje. Można dokonać poręczenia za dług przyszły oraz za dług warunkowy. W udzielonym poręczeniu musi być oznaczona kwotowa granica odpowiedzialności poręczyciela, w przeciwnym razie poręczenie jest nie ważne . ( J. Kufel, W. Siuda 1998, s. 227).Odpowiedzialność poręczyciela

Odpowiedzialność może przybierać charakter posiłkowy lub równoległy

  • posiłkowa odpowiedzialność oznacza, że wierzyciel może żądać spełnienia świadczenia od poręczyciela dopiero wówczas gdy, dłużnik główny opóźnia się ze swym świadczeniem.
  • odpowiedzialność równoległa oznacza, że poręczyciel jest odpowiedzialny solidarnie z dłużnikiem. O zakresie odpowiedzialności poręczyciela decyduje umowa zawarta między bankiem a kredytobiorcą, która określa szczegółowe świadczenia, które dłużnik ma spełnić w określonym czasie ( zwrot kredytu, odsetki, prowizja). Wielkość potencjalnego zobowiązania może się zwiększać, zmniejszać lub zmieniać ale musi mieć oparcie w umowie kredytowej. Poręczenie nabiera znaczenia w chwili, gdy dłużnik spóźnia się ze spłatą kredytu. Wierzyciel powinien natychmiast zawiadomić o tym poręczyciela. Jeżeli termin płatności długu nie jest oznaczony albo jeżeli płatność długu zależy od wypowiedzenia, poręczyciel może po upływie 6mieśięcy od daty poręczenia , a jeżeli dług poręczył jako dług przyszły - od daty powstania długu żądać, aby wierzyciel wezwał dłużnika do zapłaty albo z najbliższym terminem dokonał wypowiedzenia. Jeżeli wierzyciel nie uczyni zadość powyższemu żądaniu, zobowiązanie poręczenia wygasa . ( art. 882 KC ). Poręczyciel, przeciwko któremu dochodzi roszczenia, powinien zawiadomić natychmiast dłużnika, wzywając go do wzięcia udziału w sprawie. Jeżeli dłużnik nie weźmie udziału w sprawie, nie może on podnieść przeciwko poręczycielowi zarzutów, które mu przysługiwały przeciwko wierzycielowi, a których poręczyciel nie podniósł z tego powodu, ze o nich nie wiedział. ( art. 884 KC).

  • Autor: Bartosz Miraszewski
    Źródło: Encyklopedia Zarządzania
    Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry