Ocena brak

Umowa o pracę na czas określony i na czas wykonywania określonej pracy

Autor /Achacy Dodano /05.12.2011

Umowa o pracę na czas określony jest zawierana na ściśle określony czas, a więc już przy jej zawieraniu ustala się końcowy termin jej trwania. Z upływem tego terminu umowa o pracę rozwiązuje się automatycznie, bez potrzeby wcześniejszego jej wypowiadania.

Na podstawie omawianej umowy zatrudnia się pracownika z reguły na krótki czas. Umowy te służą bowiem doraźnym lub okresowym celom realizowanym przez zakład pracy, których zakończenie może być ustalone ścisłą datą. Żaden przepis prawny nie ogranicza jednak stron w ustalaniu czasu trwania stosunku pracy. Termin końcowy trwania umowy powinien być ustalony datą kalendarzową albo przez przyjęcie zdarzenia przyszłego, ale dostatecznie pewnego co do jego zaistnienia w określonym czasie, np. zawarcie umowy na okres urlopu macierzyńskiego innej pracownicy.

W umowie zawieranej na okres dłuższy niż 6 miesięcy strony mogą postanowić, że może ona być rozwiązana za uprzednim 2-tygodniowym wypowiedzeniem. Umowy zawarte na okres krótszy niż 6 miesięcy lub nie zawierające postanowienia o prawie wypowiedzenia – nie mogą być rozwiązywane za wypowiedzeniem.

Umowa na czas wykonania określonej pracy

Umowę na czas wykonania określonej pracy zawiera się najczęściej w sytuacji, gdy ścisłe oznaczenie czasu jej trwania nie jest możliwe ( nie można określić terminu wykonania pracy), różni się od umowy na czas określony tym, że czas trwania takiej umowy nie jest możliwy do dokładnego określenia w dniu jej zawarcia .

Zakończenie tej umowy jest związane z nadejściem zdarzenia przyszłego.

W treści takiej umowy należałoby oprócz zaznaczenia , że jest zawarta na czas wykonania określonej pracy, dodać zapis określający rodzaj pracy, np. " umowa na czas wykonania bilansu". Umowy tego rodzaju nie można rozwiązać za wypowiedzeniem. Z wyjątkiem , gdy nastąpią zwolnienia grupowego, lub upadłość czy likwidacja zakładu. Wówczas umowę można rozwiązać za 2 tyg. Wypowiedzeniem. Rozwiązanie umowy następuje z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta , lub wcześniej- na mocy porozumienia stron bądź też bez wypowiedzenia. Zawsze jednak strony mogą ją rozwiązać , przerwać za porozumieniem .

Podobne prace

Do góry