Ocena brak

Umowa o pracę

Autor /Lesly Dodano /21.04.2011

 

Wzór umowy o pracę został określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. W rozporządzeniu omówiono takie zagadnienia jak:

  • dokumentowanie podjęcia pracy przez pracownika,

  • prowadzenie akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy,

  • wzory umów i dokumentów:

kwestionariusz osobowy,

umowa o pracę,

rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem,

rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia,

wypowiedzenie warunków umowy o pracę,

rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.

 

W rozporządzeniu wyszczególniono również dane jakie należy gromadzić w związku z prowadzeniem akt osobowych. Akta powinny składać się z trzech części:

  1. Dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie,

  2. Dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika,

  3. Dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia.

 

Szczegółowe informacje jakie należy gromadzić w każdej z wymienionych części określono w cytowanym rozporządzeniu.

Podobne prace

Do góry