Ocena brak

Umowa o prace

Autor /wirek00 Dodano /07.02.2011

 

Umowa o pracę - to jeden ze sposobów nawiązywania stosunku pracy. Jest to czynność prawna polegająca na złożeniu zgodnych oświadczeń woli przez pracownika i pracodawcę, w których pracownik zobowiązuje się do osobistego świadczenia pracy na rzecz pracodawcy pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego określonym, a pracodawca do zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Elementy umowy o pracę: data zawarcia umowy; określenie rodzaju umowy; określenie stron umowy; określenie rodzaju pracy; określenie czasu pracy; określenie wynagrodzenia; określenie miejsca pracy.

Forma umowy o pracę: co do zasady umowa o pracę powinna być zawierana w formie pisemnej. Dopuszczalne jest zawarcie umowy w formie ustnej oraz jej późniejsze potwierdzenie na piśmie. W myśl przepisów kodeksu pracy brak pisemnego potwierdzenia umowy ustnej stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika (jednak sama umowa zawarta w formie ustnej jest ważna).

Tryb rozwiązywania umowy o pracę:za porozumieniem stron; za wypowiedzeniem; bez wypowiedzenia (dyscyplinarne). Oprócz tego stosunek pracy powstały na podstawie umowy może wygasnąć w wyniku upływu czasu, na który umowa została zawarta, albo w wyniku śmierci pracodawcy lub pracownika.

Umowy o pracę, których funkcjonowanie reguluje kodeks cywilny: umowa o dzieło, umowa zlecenie.

-----------------------------------------------------------------------------------

Umowa o pracę: praca ciągła; określone wynagrodzenie; pracownikowi przysługują urlopy; jest opłacone ubezpieczenie i ZUS; określona liczba godzin; ubezpieczenie zdrowotne, społeczne; praca zawsze płatna; można zawrzeć tylko z osobą fizyczną (firma nie może zatrudnić firmy); nikt nie może zastąpić pracownika; umowa starannego działania.

Umowa o dzieło: płatna; wykonanie pojedynczej rzeczy, dzieła; brak ubezpieczanie zdrowotnego, społecznego.

Umowa zlecenie: świadczenie usług na określony czas; umowa starannego działania; może być nieodpłatna; ubezpieczenie zdrowotne, społeczne; sprawy rozstrzyga wydział cywilny sądu rejonowego; można ją zlecić osobie trzeciej.

Rodzaje umów o pracę:

Umowa na okres próbny:

Może poprzedzać każdą z pozostałych umów o pracę. Ten rodzaj umowy obowiązywać może pracownika i pracodawcę tylko jeden raz i to na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Umowa na okres próbny jest bardzo często stosowana w praktyce. Pozwala sprawdzić umiejętności pracownika nie wiążąc stron na dłużej. Po pozytywnie zaliczonym okresie próbnym pracownicy zatrudniani są w oparciu o pozostałe formy umów o pracę.

-----------------------------------------------------------------------------------

Umowa na czas wykonywania określonej pracy:

Jest to umowa o charakterze terminowym, zawierana na czas wykonania określonego zadania. Taki rodzaj umowy często pojawia się w sytuacjach, gdy w momencie zawierania umowy trudno jednoznacznie wyznaczyć czas, w którym pracownik będzie wykonywał na rzecz pracodawcy umówioną pracę. W związku z tym zakończenie obowiązywania takiej umowy uzależnia się od zakończenia przez pracownika powierzonej mu pracy. Umowę na czas wykonania określonej pracy spotkamy m.in. w pracach sezonowych i dorywczych.

-----------------------------------------------------------------------------------

Umowa na czas określony:

Najistotniejszą cechą tej umowy jest to, iż w jej treści strony z góry określają dokładny termin, w jakim umowa ta będzie je wiązać. Z upływem dnia, do którego umowa została zawarta - stosunek pracy ulega rozwiązaniu. Wszelkie aneksy i zmiany tego typu umów, które wydłużałyby pierwotnie zapisany czas obowiązywania umowy - uważa się za zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony.

-----------------------------------------------------------------------------------

Umowa na zastępstwo:

Jest to szczególny rodzaj umowy na czas określony. Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca może w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności.

-----------------------------------------------------------------------------------

Umowa na czas nieokreślony:

Najbardziej pożądana przez pracowników, mniej chętnie postrzegana przez pracodawców. Tego typu umowa wiąże strony bezterminowo, przez co daje pracownikowi stabilizację zatrudnienia, pracodawcy zaś pozwala na zbudowanie stałych więzów z cenionym pracownikiem.

Podobne prace

Do góry