Ocena brak

Umowa międzynarodowa - Forma umów międzynarodowych

Autor /Kaziu123 Dodano /06.06.2011

a. Rozwój historyczny -  w epoce feudalizmu umowy m. zawierane były głównie przez monarchów, musiały one spełniać ogólne wymogi formalne; obecnie forma jest bardziej uproszczona, mimo to zachowane są dla umów o większym znaczeniu formy bardziej uroczyste:

1) Tytuł umowy (np. traktat przymierza)

2) Inwokacja, czyli wezwanie do Boga

3) Intytulacja – wyszczególnienie monarchów zawierających umowę wraz z ich tytułami

4) Arenga – przyczyny, które skłoniły do zawarcia umowy

5) Narracja – opis czynności i wydarzeń, które spowodowały wszczęcie rokowań, wyznaczenie pełnomocników, zbadanie pełnomocnictw, wyrażenie zgody

6) Dyspozycja – właściwa treść umowy podzielona na art. i rozdziały; klauzuleodnośnie ratyfikacji, wejścia w życie, czasu trwania itp.

7) Korroboracjawzmocnienie umowy

8) Data i miejsce zawarcia umowy

9) Podpisy i pieczęcie.b. Umowę dwustronną sporządza się w dwóch egzemplarzach – reguła alternatu, czyli wymienienie w egz. dla danego państwa w pierwszej kolejności jego nazwy; w umowach wielostronnych org. zawierające umowę wymieniane są w porządku alfabetycznym, podpis w dowolnym miejscu pod tekstem, (zasada równości i kurtuazja międzynarodowa).

c. Język, w jakim sporządza się umowy – w okresie feudalizmu językiem umów m. była łacina; w XVII w. – j. Francuski; od I wojny światowej j. Angielski wypiera powoli j. Francuski; umowy bilateralne sporządza się w dwóch językach (językach stron), czasami spisuje się także w trzecim jęz., kopia ta jest rozstrzygająca w przypadku sporu; dokonywanie interpretacji w przypadku trudności z przekładem tekstu umowy.

d. „Porozumienie dźentelmeńskie” – umowy ustne zakładające znaczny stopień wzajemnego zaufania;

Podobne prace

Do góry