Ocena brak

UMOWA MIĘDZYNARODOWA A PAŃSTWA TRZECIE (zasada ogólna i wyjątki od niej)

Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011

Podstawową zasadą prawa międzynarodowego jest, że umowa zawarta między dwoma lub więcej państwami tworzy prawa i obowiązki tylko między nimi. Umowa ta jest dla innych państw nie wiążąca i nie mogą one z umowy tej odnosić korzyści, czy też ponosić jakichś obowiązków wynika to z zasady suwerenności i niezawisłości państw, którym nie można nic narzucić.

Umowa na korzyść trzeciego państwa tworzy prawa dla państwa nie będącego stroną umowy, jeśli następnie wyraziło ono zgodę na przyjęcie korzyści i zawiadomiło o tym strony lub też zgoda ta może być domniemana (milcząca) nie obowiązuje w stosunku do państw, które dopuściły się agresji.

Umowy o charakterze ogólnym (np. odnośnie neutralności Szwajcarii) lub dotyczące międzynarodowych szlaków komunikacyjnych mają siłą rzeczy wpływ na prawa innych państw. Wyjątek:układy – poczdamski i jałtański, których stronami są 3 wielkie mocarstwa koalicji antyhitlerowskiej; układy te ustalają prawa, korzyści oraz obowiązki dla innych państw sojuszniczych.

Podobne prace

Do góry