Ocena brak

Umowa kredytowa i jej elementy

Autor /Lisa Dodano /03.05.2011

 

Umowa kredytowa - umowa określająca podstawowe obowiązki stron umowy, kwotę kredytu, termin spłaty kredytu, oprocentowanie, wielkość prowizji, zakres uprawnień banku, warunki korzystania przez kredytobiorcę z kredytu oraz termin postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych; wymóg formy pisemnej.

 

Rodzaje kredytów:
 1. Kryterium rzeczowe

  1. kredyty w ścisłym rozumieniu - na określony cel

  2. pożyczki pieniężne - bez określonego celu

  3. awale kredytowe - poręczenie udzielone przez bank dla innego podmiotu; bank nie angażuje środków pieniężnych, ale angażuje swoją zdolność kredytową

 2. Kryterium czasu

  1. krótkoterminowe - do 1 roku

  2. średnioterminowe - 1-3 lat

  3. długoterminowe - ponad 3 lata

 3. Kryterium przedmiotu

  1. obrotowe - na bieżącą działalność

  2. inwestycyjne - na powiększenie majątku trwałego

 4. Kryterium walutowe

  1. złotówkowe

  2. dewizowe

 5. Kryterium formy

  1. na rachunku bieżącym

   1. kredyt otwarty - krótkoterminowy, bank zobowiązuje się do pokrycia, w ramach pewnego limitu, wypłat gotówki, czeków, poleceń przelewu i akredetyw.

   2. kredyt płatniczy (kasowy, przejściowy) - zaciągany na kilka do kilkunastu dni; pozwala przedsiębiorstwu na bieżące regulowanie zobowiązań.

  2. na rachunku kredytowym

   1. kredyty wekslowe

    1. kredyt dyskontowy (wekslowy) - bank wykupuje weksel przed terminem płatności; dwa rodzaje kredytów dyskontowych - jednorazowy, oraz linia dyskontowa - umożliwia kredytobiorcy składanie róznych weksli w danym czasie i do pewnej kwoty

    2. kredyt akceptacyjny - bank zobowiązuje się do akceptowania weksli; stosowane gł. w eksporcie

   2. kredyt lombardowy - udzielany pod zastaw papierów wartościowych, przedmiotów wartościowych i towarów; łatwy do uzyskania ale b.drogi; krótkoterminowy (od kilku dni do kilku miesięcy

   3. kredyt hipoteczny - pod zastaw hipoteki; średnio- i długoterminowy

   4. faktoring - wykup należności przed terminem

   5. leasing - polega na dostarczeniu przez leasingodawcę leasingobiorcy ustalonego wyposażenia, urządzeń czy budynków w zamian za opłaty leasingowe i prowizję;

    1. finansowy - dzierżawa na okres równy okresowi amortyzacji; po upływie użytkowania leasingobiorca może odkupić przedmiot leasingu

    2. operacyjny - dzierżawa na okres krótszy niż wynosi okres amortyzacji

    3. bezpośredni - od producenta

    4. pośredni - od instytucji leasingowej, banku

    5. brutto - leasingobiorca ponosi koszty eksploatacji, napraw remontów

    6. netto - leasingodawca ponosi koszty eksploatacji, napraw remontów

Podobne prace

Do góry