Ocena brak

Umowa komisu

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.04.2011

CharakterystykaPrzez umowę komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się, za wynagrodzeniem (prowizja) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu własnym. (KC art. 765)Stronami umowy są :

  • komitent - dający zlecenie, osoba fizyczna, prawna, ułomna osoba prawna,
  • komisant - przyjmujący zlecenie, osoba fizyczna lub prawna, prowadząca m.in. przedsiębiorstwo polegające na kupnie lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek komitenta lecz we własnym imieniu,

Rodzaje

Można rozróżnić dwa typy komisu: komis sprzedaży i komis kupna. W pierwszym przypadku komisant zobowiązuje się do sprzedania własności komitenta osobie trzeciej z uwzględnieniem, określonej w umowie, ceny minimalnej sprzedaży, przy czym komitent zachowuje własność ruchomości do chwili zbycia jej przez komisanta. W sytuacji komisu kupna komisant nabywa przedmiot umowy od osoby trzeciej w granicach ustalonej w umowie ceny maksymalnej kupna, następnie zobowiązany jest przekazać własność i wydać zakupioną ruchomość komitentowi. Umowę komisu od umowy zlecenia odróżnia fakt, iż komisant pełni rolę strony transakcji.


Treść umowy powinna zawierać: przedmiot umowy, cechy transakcji, prowizję oraz ewentualny sposób jej liczenia oraz termin dokonania transakcji.Umowa dochodzi do skutku w wyniku zawarcia porozumienia stron. Usługi świadczone przez komisanta są odpłatne, wynagrodzenie za wyświadczone usługi może zostać ustalona jako stała kwota, lub być procentowym udziałem w wartości zbytej \ zakupionej ruchomości.Komisant - prawa:

  • otrzymanie wynagrodzenia za wyświadczone usługi, również w wypadku gdy z winy komitenta nie doszło do transakcji będącej przedmiotem umowy komisowej,
  • prawo zastawu na ruchomościach pozostawionych komisantowi, lub zaspokajania roszczeń na ruchomościach zakupionych na rzecz komitenta.

Komisant - obowiązki:

  • przekazanie komisantowi wierzytelności, które nabył na jego rachunek w wypadku komisu sprzedaży,
  • przekazanie praw własności nabytej ruchomości komitentowi w wypadku komisu kupna,
  • dążenie do nabycia lub zbycia ruchomości zgodnie z cenami określonymi w umowie. Jeżeli w wypadku komisu kupna komisant nabył ruchomość po cenie wyższej od ceny maksymalnej określonej w umowie, komitent może uznać ją jako wykonaną nie na jego rachunek co jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy. W wypadku sprzedania przez komisanta ruchomości po cenie niższej od minimalnej zawartej w umowie, komisant zobowiązany jest do wyrównania różnicy pomiędzy cenami,
  • sprawowanie pieczy nad pozostawionymi ruchomościami.

Komitent - prawa:

  • otrzymanie kwoty uzyskanej ze sprzedaży ruchomości, lub przejęcia praw własności do ruchomości nabytej przez komisanta na jego rachunek,
  • nieuznanie danej transakcji jako wykonanej na jego rachunek.

Komitent ma obowiązek wypłaty prowizji komisantowi na wykonanie usługi.


Autor: Emil Bazak
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry